MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0070/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k návrhu zrušení bodu I./d) usnesení č. 51/16.ZMČ/2005 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 30. listopadu 2005, k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 1107, o výměře 132 m2, na k. ú. Libeň v Praze 8, v majetku České republiky, k němuž má právo hospodaření  Bytový podnik v Praze 8, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, a jeho následného svěření do správy Městské části Praha 8


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


v souladu s ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 700/29.RMČ/2007 ze dne 28. listopadu 2007,

 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu zrušení bodu I./d) usnesení č. 51/16.ZMČ/2005 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 30. listopadu 2005, k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 1107, o výměře 132 m2, na k. ú. Libeň v Praze 8, v majetku České republiky, k němuž má právo hospodaření  Bytový podnik v Praze 8, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, a jeho následného svěření do správy Městské části Praha 8,

 


II.        z r u š u j e

-------------

bod I./d) usnesení č. 51/16.ZMČ/2005 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 30. listopadu 2005, k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 1107 („zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště“), o výměře 132 m2, na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova), v majetku České republiky, k němuž má právo hospodaření  Bytový podnik v Praze 8, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, a jeho následného svěření do správy Městské části Praha 8.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček