MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0055/6.ZMČ/2007

ze dne 16. až 22. listopadu 2007,


k návrhu uzavření „Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu“ pro „Rekonstrukci 1.PP a 1.NP budovy Úřadu Městské části Praha 8, U Meteoru 6/čp. 147, Praha 8“ mezi Hlavním městem Praha a Městskou částí Praha 8


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


            na základě ust. § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 131 /2000 Sb., o Hlavním městě Praze , ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

usnesení č. 692/28.RMČ/2007 mimořádné schůze Rady Městské části Praha 8 ze dne          16. listopadu 2007, přijaté k návrhu uzavření „Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu“ pro „Rekonstrukci 1.PP a 1.NP budovy Úřadu Městské části Praha 8, U Meteoru 6/čp.147, Praha 8“, mezi Hlavním městem Praha a Městskou částí Praha 8, za použití hlasování členů Zastupitelstva Městské části Praha 8 o návrhu usnesení mimo zasedání zastupitelstva – mimořádnou formou „per rollam“,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

uzavření „Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu“ pro „Rekonstrukci 1.PP a 1.NP budovy Úřadu Městské části Praha 8“,   U Meteoru 6/čp.147, Praha 8“, mezi Hlavním městem Praha a Městskou částí Praha 8, podle textu uvedeného v příloze „Důvodové zprávy“,   která není součástí tohoto usnesení.

 


Mimořádné

HLASOVÁNÍ formou „per rollam“:

 

Člen ZMČ Praha 8

Jsem PRO:

Jsem PROTI:

ZDRŽUJI SE:

 

Ing. František BENEŠ, CSc.

Ing. Beneš, CSc., v. r.

 

 

Ing. Hana BÍLKOVÁ

Ing. Bílková, v. r.

 

 

Tomáš BÍNA

Bína, v. r.

 

 

RSDr. Vladimír BOUŠA

RSDr. Bouša, v. r.

 

 

Ing. Cyril ČAPKA

Ing. Čapka, v. r.

 

 

Hana FRANCOVÁ

Francová, v. r.

 

 

Mgr. Pavel FROUZ

nezúčastnil se hlasování

Ondřej GROS

Gros, v. r.

 

 

Ing. Milan HEJKRLÍK

Ing. Hejkrlík, v. r.

 

 

Tomáš CHVÁLA

Chvála, v. r.

 

 

Ing. Jiří JANKŮ

Ing. Janků, v. r.

 

 

Ing. Jan JUŘÍČEK

Ing. Juříček, v. r.

 

 

Ing. Petr KILIAN

Ing. Kilian, v. r.

 

 

Michal KINDL

Kindl, v. r.

 

 

Ing. Jaroslav KORF

Ing. Korf, v. r.

 

 

Mgr. Vladimíra LUDKOVÁ

Mgr. Ludková, v. r.

 

 

Ing. Lenka MAJEROVÁ

nezúčastnila se hlasování

Ing. Petr MATAL

Ing. Matal, v. r.

 

 

MUDr. Robert MATIČKA

nezúčastnil se hlasování

Tomáš MRÁZEK

Mrázek, v. r.

 

 

JUDr. Václav MUSÍLEK

JUDr. Musílek, v. r.

 

 

Josef NOSEK

Nosek, v. r.

 

 

JUDr. Ing. Tomáš NOVOTNÝ

JUDr. Ing. Novotný, v. r.

 

 

RNDr. Alena PALEČKOVÁ

RNDr. Palečková, v. r.

 

 

Marta PALOUNKOVÁ

Palounková, v. r.

 

 

Bc. Pavel PARMA

Bc. Parma, v. r.

 

 

Markéta PAULUSOVÁ

Paulusová, v. r.

 

 

Pavel PAVLÍK

Pavlík, v. r.

 

 

JUDr. Pavel PENK

JUDr. Penk, v. r.

 

 

Roman PETRUS

Petrus, v. r.

 

 

Tomáš PURNOCH

Purnoch, v. r.

 

 

Mgr. Barbora PŮŽOVÁ

Mgr. Půžová, v. r.

 

 

Ing. Jiří RANDÁK, CSc.

Ing. Randák, CSc., v. r.

 

 

Ing. Daniel RŐDIG

Ing. Rődig, v. r.

 

 

Mgr. Martin ROUBÍČEK

Mgr. Roubíček, v. r.

 

 

David SEKERKA

nezúčastnil se hlasování

Josef SLOBODNÍK

Slobodník, v. r.

 

 

RNDr. Radek STEJSKAL

nezúčastnil se hlasování

Zdeněk ŠEVČÍK

Ševčík, v. r.

 

 

Radovan ŠTEINER

nezúčastnil se hlasování

doc. Mgr. Milan TUČEK, CSc.

doc. Mgr. Tuček, CSc., v. r.

 

 

MgA. Petr VILGUS

MgA. Vilgus, v. r.

 

 

 


 

Člen ZMČ Praha 8

Jsem PRO:

Jsem PROTI:

ZDRŽUJI SE:

 

Bc. Libor VODNÝ

Bc. Vodný, v. r.

 

 

Josef VOKÁL

Vokál, v. r.

 

 

Mgr. Radim ZÁTOPEK

Mgr. Zátopek, v. r.

 

 

 

Celkem hlasů členů ZMČ:

39

0

0

(6 členů ZMČ se nezúčastnilo hlasování)

 

Za správnost hlasování :          

                                        Markytánová, v. r.

                                                                                  …..………………………

                                                                                      Renáta Markytánová

                                                                       pověřená vedením odboru kancelář starosty

                                                                                 Úřadu Městské části Praha 8

 

 

V Praze dne 26. listopadu 2007

 

USNESENÍ PŘIJATO          nadpoloviční většinou hlasů všech 45 členů Zastupitelstva                                                                          Městské části (ZMČ) Praha 8

                                               („PRO“ = 39 hlasů).

 

 

(Toto usnesení se stává nedílnou přílohou zápisu  ze 6. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 19. prosince 2007.)

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek