MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0071/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu části nemovitosti – spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 pozemku parc. č. PK 51, o výměře 9 m2, parcela ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1311, k. ú. Libeň, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8, jako „kupujícím“, a panem Ing. arch. Kamilem Fialkou, fyzickou osobou, jako „prodávajícím“


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

(se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 702/29.RMČ/2007 ze dne 28. listopadu 2007)

 

majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod části nemovitosti – spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 pozemku (mezi ul. Zenklova a U Meteoru) parc. č. PK 51, o výměře 9 m2, parcela ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1311, k. ú. Libeň, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8, jako „kupujícím“, a panem Ing. arch. Kamilem Fialkou, fyzickou osobou, jako „prodávajícím“, za cenu 11 100,- Kč (slovy: Jedenáct tisíc jedno sto Korun českých),

 


II.        u k l á d á

-----------


1.         informovat Zastupitelstvo Městské části (ZMČ) Praha 8 o uskutečnění převodu části nemovitosti uvedené v části I. tohoto usnesení.

Provede:   Rada Městské části Praha 8, jmenovitě zástupce Starosty MČ  p. Mgr. Martin Roubíček      

Termín:   na nejbližším zasedání ZMČ Praha 8 po realizaci majetkového převodu (kontrolní) 30.6.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček