Zámecká kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Katastrální území Libeň
(v Libeňském zámku, Zenklova 1/35, kulturní památka)

Zámecká kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, foto M. MařatkaKaple je zasvěcená Neposkvrněnému početí Panny Marie. Byla postavena v průběhu rokokové přestavby Libeňského zámku v roce 1770, podle návrhu stavitele Jana Josefa Prachnera. Byla  prvním církevním objektem na území tehdejší Libně, do té doby Libeň totiž patřila k proseckému okrsku a neměla vlastní kostel.
Interiér kaple zůstal zachován v původní podobě až do dnešní doby,  z doby kolem roku 1770 je hlavní a boční oltář, zpovědnice, kazatelna i fresková výzdoba stěn a stropu. Pouze varhany pocházejí  z 20.  století.
V 50. letech 20. století byla kaple odsvěcena. K opětnému vysvěcení došlo v roce 1993.
V současné době zde probíhají světské svatební obřady, kulturní a jiné akce pořádané Městskou částí Prahy 8.

K Neposkvrněnému početí Panny Marie se váže i výzdoba.
Hlavní oltářní obraz je dílem Ignáce Raaba – Panna Marie stojící na zeměkouli, která je obtočená hadem jako symbolem dědičného hříchu a obklopená andílky poletujícími v obláčcích

I výzdoba, která je na stropě presbytáře nebo lodi se váže k zasvěcení kaple  Nachází se tu Panna Marie, kterou nesou andílci. Dále mudrc, který je v orientálním turbanu a který ukazuje na Pannu Marii. Andílci se dívají na Pannu Marii, mají dalekohled a zjišťují jak je stejně jako slunce bez poskvrny.
Nástropní malba v lodi kaple znázorňuje Davida a Abigail – starozákonní výjev z knihy Samuelovy, kde je vylíčena scéna, kdy David ve vyhnanství na Judské poušti se svými druhy dost nekultivovaným způsobem shánění obživu tzn. že někde něco vyrabují. Narazí na Lábana, který je to dost bohatý, ale i lakomý a který nehodlá hostit toto vojsko. Schyluje se velkému střetu. A v tomto okamžiku přichází Lábanova manželka Abigail, která je hlavní postavou tohoto námětu a která tento konflikt najednou vyřeší smírem. Sama přináší potravu: pití, jídlo, sušené ovoce atd. A tím zachraňuje situaci.
Na bočním oltáři je motiv sv. Václava, patrona primátora Václava Friedricha z Friedenberga. Pod ním je potom podle ikonografického rozboru pravděpodobně Brigita Švédská.
Dále je tu je malá soška sv. Floriánka patrona hasičů a  sv. Jakub poutník s poutnickou holí.
Na stěnách presbytáře jsou zobrazeny  postavy vážící se k životu Panny Marie, její rodiče sv. Anna a sv. Jáchym.
Na stěně nad křtitelnicí jsou vyobrazeny alegorie tří nejdůležitějších křesťanských ctností: víry, naděje a lásky. Andělé nesou jejich symboly: anděl reprezentující víru papežskou tiáru, jako symbol učitelského úřadu církve, anděl zpodobňující lásku srdce s plameny lásky a anděl znázorňující naději drží kotvu.

Zámecká kaple – virtuální prohlídka