Kostel sv. Vojtěcha

Katastrální území Libeň
(Zenklova ulice)
Ukázat na mapě

Kostel sv. VojtěchaSecesní římskokatolický kostel postavený v letech 1904 až 1905 nákladem Spolku sv. Bonifáce podle projektu architekta Matěje Blechy, stavitele v Karlíně. Počátkem 20. století nedostačovala věřícím kaple Libeňského zámku svou kapacitou. Potřebu většího bohoslužebného stánku v Libni vyřešila nabídka emauzského Spolku sv. Bonifáce v Praze, který roku 1904 nabídl libeňské duchovní správě vystavět provizorní chrám Páně. Přes nesouhlas a překážky začal Spolek sv. Bonifáce s výstavbou kostela na pronajatých pozemcích usedlosti Košinka, majitelů Emanuela a Dr. Hugo Graba.

S přípravnými pracemi se započalo 3. října 1904. Krátce před velikonočními svátky roku 1905 byla stavba v hlavních věcech ukončena a 8. dubna 1905 byla za účasti libeňského faráře P. Václava Stejskala kolaudována, a to jako provizorium do r. 1910, protože podle návrhu regulace Libně byla na části pozemku projektována ulice. Následující den byl kostel vysvěcen světícím biskupem Františkem Kráslem, podle odhadu se slavnosti účastnilo na 10 tisíc lidí.

Nový chrám měl být dle dohody zasvěcen blahoslavené Anežce Přemyslovně. Jelikož ale nebylo včas požádáno do Vatikánu o povolení, rozhodl pražský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský z Hříště, aby byl nový chrám zasvěcen sv. Vojtěchu. Nejspíš se tak stalo proto, že spolek sv. Bonifáce vydával české periodikum se stejným názvem.

Provizorní kostel provázely od počátku problémy. Již v září 1905 postihla Libeň velká bouře s kroupami, která rozbila u nového kostela 22 velkých a 6 menších skleněných tabulí. Voda zatekla oběma věžemi do kostela a poničila zejména varhany. Další újmu přinesla první světová válka, dne 28. října 1916 byly pro sbírku kovů sňaty zvony ze zámecké kaple i z nového kostela.

Po zrušení kaple na Pelc Tyrolce v roce 1935 byl částečně požárem poškozený inventář převezen do Libně pro potřeby kostela sv. Vojtěcha. Ve stejném roce byl vystavěn chór a osazena táhla nad střední částí chrámové lodi. Při opravě zámecké kaple v roce 1939 byl do kostela sv. Vojtěcha přenesen oltář Nejsvětější Trojice a na kostele opravena střecha. Opakovaně prodlužovaný provizorní charakter stavby, spojený s neustálou nadějí na postavení definitivního chrámu Páně, způsobil zanedbání údržby a postupné chátrání objektu. Jednotou pro postavení chrámu Páně v Libni byly hrazeny jen nejnutnější potřeby kostela.

Koncem 2. světové války (25. března 1945) provedla angloamerická vojska nálet na Prahu a silné bombardování zasáhlo i oblast Košinky. Bomby shozené na sokolském hřišti a přilehlém parku roztříštily okna kostela. Dnem 1. prosince 1946 byla zřízena nová duchovní správa u Salesiánů v Kobylisích a prvním farářem se stal Cyril Ondra.

Ani v poválečných letech nebyla naděje na postavení nového kostela aktuální a po roce 1948 zanikla úplně. Jednota pro založení chrámu Páně v Libni, ustavená v roce 1885, zanikla v roce 1951. Kostel sv.Vojtěcha stále chátral a bylo nutné z důvodu bezpečnosti přikročit v letech 1947–1948 k nejnutnějším opravám. Z finančních důvodů se provedly jen drobné opravy, vymalování a veliké okno za oltářem bylo opatřeno kovovou sítí. Opravena byla i eternitová střecha a bylo upraveno i místo před vchodem do kostela.

V květnu a červnu roku 1967 byla opravena střecha, nátěry věže a okapů a v květnu 1970 byl v kostele pořízen nákladem 15 tisíc Kčs nový rozhlas, byly instalovány reproduktory na sloupy i na lavice. Celý náklad uhradil nejmenovaný dárce k uctění památky své zemřelé matky. V červenci roku 1972 poškodila vichřice střechu kostela, ta byla jen nouzově zajištěna proti dešti a o rok později byly opraveny vnější omítky a krytina střechy. V letech 1986-1988 proběhla generální oprava exteriéru kostela. Práce však nebyly provedeny v dostatečné kvalitě a následným dlouhodobým zatékáním byla poškozena původní polychromie a unikátní dekorativní malby.

V letech 1996–2001 byl na náklady Magistrátu hl. města Prahy kostel kompletně opraven. Byla zřízena měděná střecha a elektroinstalace, provedeno restaurování vnitřních dřevěných konstrukcí včetně obnovení původních malovaných ornamentů, obnova vnitřního nátěru zdí, konzervování vnějších dřevěných prvků a nový nátěr vnějších zdí. Restaurovány byly i hlavní oltář a dva boční oltáře. Obnovu původní polychromie a unikátních dekorativních maleb, které byly vlivem dlouhodobého zatékání ve špatném stavu, šlo rekonstruovat pouze z dochovaných fragmentů. Magistrát hl. m. Prahy poté podepsal smlouvu o bezplatném pronájmu kostela libeňské farnosti na dobu 99 let.

Kostel sv. Vojtěcha je pozoruhodný svým systémem zděných svislých konstrukcí a dřevěných, složitě tvarovaných střešních vazníků, s výrazným použitím dřevěných dekorativních i architektonických prvků. Střecha věže má tvar čtyřboké helmice s hrotem a makovicí­ na vrcholu, od paty schodiště měří 23,7 metru. Na každé boční straně jsou zakomponována tři vikýřová zalamovaná okna zasahující do spodní vyzdívky, v níž jsou umístěny boční portálové dveře. Vnitřní členění chrámového prostoru je trojlodní o světlé výšce 7,2 m.

Kostel sv. Vojtěch v Libni je jako jedna z dominant Prahy 8 ojedinělou dochovanou sálovou stavbou. V roce 1987 byl kostel prohlášen nemovitou kulturní památkou a nesporně patří mezi nejpůsobivější raně secesní stavby v České republice.

Ke stažení
Informační skládačka ve formátu PDF ke stažení zde.


Související odkazy


Další fotografie


Kostel sv. Vojtěcha Kostel sv. Vojtěcha Kostel sv. Vojtěcha Kostel sv. Vojtěcha Kostel sv. Vojtěcha Kostel sv. Vojtěcha
Foto J. Prokop