Otevřená data

V Programovém prohlášení Rady MČ Praha 8 z června 2015 je v bodě Otevřený úřad, transparentní správa a boj proti korupci uvedeno: „Podpoříme systém sdílení informací prostřednictvím zavedení otevřených dat. Budeme publikovat datasety ve veřejně přístupných katalozích otevřených dat“.

V návaznosti na výše uvedené programové prohlášení schválila Rada MČ Praha 8 vydání Směrnice s názvem Publikace a katalogizace otevřených dat Úřadem městské části Praha 8. Účelem směrnice je stanovit jednotný postup při publikaci a katalogizaci otevřených dat v Úřadu MČ Praha 8. Směrnice vymezuje základní pravidla, kompetence a odpovědnosti při publikaci a katalogizaci otevřených dat v podmínkách Úřadu MČ Praha 8. Směrnice je závazná pro zaměstnance a vedoucí pracovníky ÚMČ Praha 8 od 1. února 2016.


Co jsou otevřená data?


Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Jde o různé statistiky, rozpočty, přehledy, databáze apod.

Publikujeme tak první datové sady s využitím celoměstského portálu pro otevřená data hlavního města Prahy. Postupně budeme zveřejňovat další datové sady, u kterých to má smysl a lze je bez velkých obtíží zveřejnit. Data poskytujeme bez licenčního omezení. Datové sady jsou upraveny pouze tak, aby neobsahovaly zákonem chráněné informace, které se v nich výjimečně nacházejí, zejména chráněné osobní údaje.

Více informací o otevřených datech naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.


Dostupné datové sady

(odkazy vedou na celoměstský portál pro otevřená data hlavního města Prahy)

Název datové sady:
Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty
Popis:
Základní informace o organizaci – hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam oddělení/jednotek, úřední hodiny od-do, kontakty, telefon, e-mailové adresy.
Odpovědnost:
Odbor kancelář tajemníka
Četnost publikování:
ročně


Název datové sady:
Povolení k lovu/rybolovu
Popis:Statistiky vydaných rybářských/loveckých lístků
Odpovědnost:
Odbor životního prostředí a speciálních projektů
Četnost publikování:ročně


Název datové sady:
Rozpočet
Popis:
Rozpočet, splnění rozpočtu, schválený rozpočet
Odpovědnost:
Odbor ekonomický
Četnost publikování:
čtvrtletně


Název datové sady:
Sběrná místa pro odpad a umístění kontejnerů
Popis:
Sběrná místa a umístění kontejnerů pro ukládání tříděného, velkoobjemového, nebezpečného odpadu (vyjma směsného odpadu), provozní doba, kontakty, umístění.
Odpovědnost:
Odbor životního prostředí a speciálních projektů
Četnost publikování:
ročně


Název datové sady:
Seznam mateřských škol
Popis:
Informace o mateřských školách včetně adresy, kapacity, aktuálního stavu naplnění 
Odpovědnost:
Odbor školství
Četnost publikování:
ročně


Název datové sady:
Seznam sociálních služeb
Popis:

Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, …) jejich kontakty, typy služeb, kapacita.
Odpovědnost:
Odbor sociálních věcí
Četnost publikování:
pololetně


Název datové sady:
Seznam základních škol
Popis:
Informace o základních školách včetně zaměření, adres, počty žáků atd.
Odpovědnost:
Odbor školství
Četnost publikování:
ročně


Název datové sady:
Sportoviště
Popis:
Sportoviště, hřiště ve správě ÚMČ Praha 8 
Odpovědnost:
Odbor životního prostředí a speciálních projektů
Četnost publikování:Název datové sady:
Volná pracovní místa
Popis:
Nabídka pracovních příležitostí na ÚMČ 
Odpovědnost:
Odbor kancelář tajemníka
Četnost publikování:
při změně


Název datové sady:
Veřejné toalety
Popis:
Veřejně přístupné toalety ve správě ÚMČ Praha 8 
Odpovědnost:
Odbor životního prostředí a speciálních projektů
Četnost publikování:
ročně


Název datové sady:
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 03
Popis:
Seznam dlouhodobého hmotného majetku, který je odpisován, účetní třída 03.
Atributy:
Název, Technický název, Množství,  Datum zařazení, Druh
Odpovědnost:
Odbor ekonomický
Četnost publikování:
ročně


Název datové sady:
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 02
Popis:
Seznam dlouhodobého hmotného majetku, který je odpisován, účetní třída 02.
Atributy:
Název, Technický název, Množství, Datum zařazení, Druh
Odpovědnost:
Odbor ekonomický
Četnost publikování:
ročně


Název datové sady:
Dlouhodobý nehmotný majetek 01
Popis:
Seznam dlouhodobého nehmotného majetku, účetní třída 01.
Atributy:
Název, Technický název, Množství, Datum zařazení, Druh
Odpovědnost:
Odbor ekonomický
Četnost publikování:
ročně