Projekt Místní agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“, www.mzp.cz, www.sfzp.cz.

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostřední České republiky

Městská část Praha 8 obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“. Finance ve výši 477.338 Kč budou čerpány na aktivity v období září 2016 až leden 2018.
Projekt (viz přílohy na konci článku) obsahuje 5 oblastí s 20 dílčími aktivitami:

 
Oblast A. Zapojení občanů formou veřejných projednání a kulatých stolů s cílem zvýšit komunikaci a spolupráci s občany se zjištěním největších problémů, které je nutno řešit pro zkvalitnění života v městské části.
A.1. Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji MČ s následnou ověřovací anketou a sestavením největších problémů MČ.
A.2. Fórum mladých o rozvoji MČ s následnou anketou ve školách a sestavením největších problémů MČ.
A.3. Čtyři veřejná projednání nebo kulaté stoly na téma zkvalitnění životního prostředí a udržitelné dopravy.
A.4. Dvě diskuzní setkání s občany týkající se zapojení do participativního rozpočtu s cílem umožnit občanům rozhodnout o výběru veřejného prostoru a způsobu jeho zkvalitnění a využití.
 
Oblast B. Zkvalitnění spolupráce s neziskovými organizacemi a místními podnikateli pořádáním kampaní s cílem zvýšení sounáležitosti s MČ, oživení veřejného prostoru a upevňování partnerství s různými organizacemi.
B.1. Den Země s uspořádáním ekologické soutěže pro školy.
B.2. Ukliďme Česko s podporou dobrovolnických aktivit.
B.3. Evropský týden udržitelného rozvoje se zaměřením na osvětu k udržitelné spotřebě a výrobě.
B.4. Fairtradová kampaň s cílem získat statut Fairtradová městská část.
B.5. Evropský týden mobility s upořádáním cyklojízdy pro občany, jízdou zručnosti pro školní děti a zapojení do akce Zažít město jinak.
 
Oblast C. Zjišťování kvality životního prostředí pomocí sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje s cílem zjistit oblasti, které je nutno posilovat pro kvalitní život v MČ.
C.1. Ekologická stopa městské části.
C.2. Uhlíková stopa vybraných budov úřadu.
C.3. Spokojenost s místním společenstvím a Mobilita a místní přeprava.
C.4. Bezpečná cesta do školy.
 
Oblast D. Vypracování studií se zaměřením na oblast bezpečné dopravy, možností udržitelné spotřeby pro ÚMČ Praha 8 a metodické příručky pro zavádění MA21 ve velkých městech s cílem uplatnit potřeby občanů pro kvalitní život a předat příklad dobré praxe při implementaci MA21 ve velké městské části.
D.1. Dopravní studie průjezdnosti se zklidněním dopravy pro bezpečnost chodů a cyklistů v části Libně v návaznosti na Generel bezmotorové a pěší dopravy MČ Praha 8 z roku 2015.
D.2. Studie možností udržitelné spotřeby pro ÚMČ Praha 8 ve vazbě na Cíle udržitelného rozvoje 2030.
D.3. Dopravní studie na základě výsledku mapování cest do a ze školy jejími žáky a rodiči v rámci indikátoru Bezpečná cesta do školy.
D.4. Metodická příručka o implementaci MA21 ve městech nad 70 tis. obyvatel.
D.5. Zpracování brožury o realizaci projektu.
 
Oblast E. V oblasti vzdělávání uspořádání konference se zaměřením na oblast fairtrade a uspořádání jednodenního školení vedoucích pracovníků úřadu v oblasti komunikačních dovedností.
E.1. Konference o udržitelné spotřebě a výrobě se zaměřením na fairtrade.
E.2. Seminář pro vedoucí pracovníky.

Přílohy:
Plán realizace (PDF, 252 kB)
Popis realizace projektu (PDF, 9,6 MB)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP (odkaz na Registr smluv)
Zveřejněno: 01.09.2016 – Tomáš Vlk   |   Aktualizováno: 26.07.2017
Vytisknout