Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 060/2022 2 k návrhu pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 k provádění kontrolních úkolů 6. prosince 2022
Usn ZMC 059/2022 2 k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8 6. prosince 2022
Usn ZMC 058/2022 2 k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 028/2019 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 25.9.2019, ve věci Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů na bytových domech navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 6. prosince 2022
Usn ZMC 057/2022 2 k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 026/2019 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 25.9.2019, ve věci Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 6. prosince 2022
Usn ZMC 056/2022 2 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 533/5, k.ú. Střížkov v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 6. prosince 2022
Usn ZMC 055/2022 2 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 3585, k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 6. prosince 2022
Usn ZMC 054/2022 2 k návrhu vydání "Dodatku č. 5" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 6. prosince 2022
Usn ZMC 053/2022 2 k návrhu stanovení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Praha 8 uvolněni 6. prosince 2022
Usn ZMC 052/2022 2 k návrhu delegování zástupců městské části Praha 8 na valné hromady akciové společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a. s. 6. prosince 2022
Usn ZMC 051/2022 2 k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2023 6. prosince 2022
Usn ZMC 050/2022 2 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2022 až 2026 6. prosince 2022
Usn ZMC 049/2022 1 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 2. listopadu 2022
Usn ZMC 048/2022 1 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a·komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. května 2022 do 24. září 2022, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2022 do 24. září 2022 2. listopadu 2022
Usn ZMC 047/2022 1 k návrhu stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 52 odst.5 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 2. listopadu 2022
Usn ZMC 046/2022 1 k návrhu stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v úplném znění 2. listopadu 2022
Usn ZMC 045/2022 1 k návrhu stanovení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Praha 8 uvolněni 2. listopadu 2022
Usn ZMC 044/2022 1 k návrhu zřízení finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 2. listopadu 2022
Usn ZMC 043/2022 1 k volbě Starosty městské části Praha 8, místostarostů a dalších členů Rady městské části Praha 8 (radních) 2. listopadu 2022
Usn ZMC 042/2022 1 k návrhu volebních stran, zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské části Praha 8, na stanovení počtu členů Rady městské části Praha 8 (radních) 2. listopadu 2022
Usn ZMC 041/2022 1 k návrhu volebních stran, zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské části (ZMČ) Praha 8, na složení návrhového a volebního výboru ZMČ Praha 8 2. listopadu 2022
Usn ZMC 040/2022 1 k návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8 2. listopadu 2022
Usn ZMC 039/2022 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy 29. června 2022
Usn ZMC 038/2022 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 2986/5, 2986/6, 2986/7, 2986/8, 2986/13, 2986/14, 2986/18, 2986/21, 2986/24, 2986/25, 2986/26, 2986/27, 2986/28, 2986/30, 2986/31, 2986/35, 2986/37, 2986/38, na k. ú. Libeň, obec Praha 29. června 2022
Usn ZMC 037/2022 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 2621/91, k.ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 29. června 2022
Usn ZMC 036/2022 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 928/9 ("ostatní plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 47 m2, na k. ú. Troja, obec Praha 29. června 2022
Usn ZMC 035/2022 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/3 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha 29. června 2022
Usn ZMC 034/2022 20 k návrhu souladu Zásad jednání s investory na území MČ Praha 8 s Metodikou spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy 29. června 2022
Usn ZMC 033/2022 20 k podání Připomínek MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné jednání 29. června 2022
Usn ZMC 032/2022 20 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. 29. června 2022
Usn ZMC 031/2022 20 k návrhu uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. 29. června 2022
12