Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 032/2024 10 k informacím ohledně aktuálního stavu výstavby ZŠ Rohan 19. června 2024
Usn ZMC 031/2024 10 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Doma domo s.r.o. na straně druhé 19. června 2024
Usn ZMC 030/2024 10 k návrhu schválení budoucího prodeje pozemku parc. č. 1324/8 v katastrálním území Troja, obec Praha 19. června 2024
Usn ZMC 029/2024 10 k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 013/2024 ze dne 21. 2. 2024, a ke schválení záměru nabytí jednotky č.2530/145 a podílu 1/245 na jednotce č.2530/100 vymezených dle OZ v poz.parc.č.3672/1, jehož součástí je stavba čp.2530 (byt.dům), parc.č.3672/5, parc.č.3954/10, parc.č.3954/11, parc.č.3954/12 v k.ú. Libeň, pro účely zřízení DS z výzvy č. 31_22_045 NPO 19. června 2024
Usn ZMC 028/2024 10 k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 012/2024 ze dne 21. 2. 2024, a ke schválení záměru nabytí nemovitého majetku-části pozemku parc.č.3465/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba čp.2179 (jiná stavba), vše na LV č.172, na k.ú.Libeň a na adrese Palmovka 6a, 180 00 Praha 8, pro účely zřízení DS z výzvy č. 31_22_045 NPO 19. června 2024
Usn ZMC 027/2024 10 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Martinu Hofovi 19. června 2024
Usn ZMC 026/2024 10 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Jiřímu Pavlu Kafkovi 19. června 2024
Usn ZMC 025/2024 10 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Janu Švadlenkovi 19. června 2024
Usn ZMC 024/2024 10 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. listopadu 2023 do 30. dubna 2024, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2023 do 30. dubna 2024 19. června 2024
Usn ZMC 023/2024 10 k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 8 19. června 2024
Usn ZMC 022/2024 10 k návrhu "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 2023 19. června 2024
Usn ZMC 021/2024 10 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2024 - 2028 19. června 2024
Usn ZMC 020/2024 9 k návrhu propojení Prahy 8 s Prahou 6 tramvajovou tratí 15. května 2024
Usn ZMC 019/2024 9 k návrhu zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 060/2022 ze dne 6. 12. 2022 a návrhu nového usnesení k pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 k provádění kontrolních úkolů 15. května 2024
Usn ZMC 018/2024 9 k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2024 15. května 2024
Usn ZMC 017/2024 9 k návrhu návrhu nového znění „Zřizovací listiny“ příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu 15. května 2024
Usn ZMC 016/2024 9 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření části pozemku parc. č. 585/89, k.ú. Bohnice a části pozemku parc. č. 1122/1, k. ú. Troja v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 15. května 2024
Usn ZMC 015/2024 8 Aktuální informace k Libeňskému soumostí 21. února 2024
Usn ZMC 014/2024 8 k návrhu podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy "Střížkovská" ve zkráceném postupu 21. února 2024
Usn ZMC 013/2024 8 k návrhu nabytí jednotky č.2530/145 vymezené dle občan. zákoníku v pozemku parc.č.3672/1,jehož součástí je stavba čp.2530 (byt. dům),parc.č.3672/5,parc.č.3954/10,parc.č.3954/11,parc.č.3954/12,č.LV 17816,podíl na společných částech 2182/53900,na k.ú. Libeň, pro účely zřízení DS 21. února 2024
Usn ZMC 012/2024 8 k návrhu nabytí nemovitého majetku - části pozemku parc. č. 3465/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 2179 (jiná stavba), vše na LV č. 172, na k. ú. Libeň a na adrese Palmovka 6a, 180 00 Praha 8, pro účely zřízení DS, a schválení podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor" z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 21. února 2024
Usn ZMC 011/2024 8 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 3584/8 (odděleného z pozemku parc. č. 3584 dle Geometrického plánu č. 5298-90/2023 ze dne 5.1.2024 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Františkem Štípkem) na k. ú. Libeň v Praze 8 21. února 2024
Usn ZMC 010/2024 8 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 2487/8, parc. č. 2487/9, parc. č. 2487/10, a parc. č. 2487/11 (oddělených z pozemku parc.·č.·2487 dle Geometrického plánu č.·2649-44/2023 ze dne 14. 6. 2023 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milošem Němcem) na k. ú. Kobylisy v·Praze 8 21. února 2024
Usn ZMC 009/2024 8 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže pro rok 2024 21. února 2024
Usn ZMC 008/2024 8 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2024 21. února 2024
Usn ZMC 007/2024 8 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2024 21. února 2024
Usn ZMC 006/2024 8 K návrhu "Koncepce prevence kriminality 2024 - 2029 městské části Praha 8" 21. února 2024
Usn ZMC 005/2024 8 k návrhu stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 21. února 2024
Usn ZMC 004/2024 8 k návrhu podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu Územního plánu "Návrh změny hranice Oblasti 1 (oddíl 7b Výšková regulace) zahrnující oblast zákazu výškových staveb" ve zkráceném postupu 21. února 2024
Usn ZMC 003/2024 8 k návrhu podání žádosti o znovuposkytnutí účelových investičních dotací na rok 2024 v rámci finančního vypořádání za rok 2023 a žádosti o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy k čerpání na stejný účel v roce 2024 21. února 2024
12