Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 049/2019 7 k návrhu zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro·projekt Nová Palmovka 18. prosince 2019
Usn ZMC 048/2019 7 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc.·č.·527/97(„ostatní plocha“), o výměře 8325 m2, na·k.·ú.·Střížkov, obec Praha 18. prosince 2019
Usn ZMC 047/2019 7 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2235 s domem čp. 616, a pozemku parc. č. 2236/3 (odděleného z pozemku parc. č. 2236 dle Geometrického plánu č. 4745-219/2019 ze dne 6.11.2019 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milanem Dvořákem) vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 180 00 Praha 8 18. prosince 2019
Usn ZMC 046/2019 7 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, pozemek parc. č. 644 jehož součástí je objekt č.p. 1312 a·pozemku parc. 645, vše na k.ú. Libeň 18. prosince 2019
Usn ZMC 045/2019 7 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 18. prosince 2019
Usn ZMC 044/2019 7 k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 18. prosince 2019
Usn ZMC 043/2019 7 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými osobami, na straně druhé 18. prosince 2019
Usn ZMC 042/2019 7 k návrhu založení "Nadačního fondu Vzdělaná Osmička" 18. prosince 2019
Usn ZMC 041/2019 7 k návrhu zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8 18. prosince 2019
Usn ZMC 040/2019 7 k návrhu vypracování "Zásad pro výstavbu na území Městské části Praha 8" 18. prosince 2019
Usn ZMC 039/2019 7 k návrhu stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle·zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s novelizací nařízení vlády č.·318/2017·Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v úplném znění 18. prosince 2019
Usn ZMC 038/2019 7 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. května 2019 do 31. října 2019, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2019 do 31. října 2019 18. prosince 2019
Usn ZMC 037/2019 7 k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2020 18. prosince 2019
Usn ZMC 036/2019 6 k řešení situace bytového domu Vítkova 19 25. září 2019
Usn ZMC 035/2019 6 k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu 25. září 2019
Usn ZMC 034/2019 6 k návrhu úplného znění "Zřizovací listiny" příspěvkové organizace Městské části Praha 8 "Osmička pro rodinu" 25. září 2019
Usn ZMC 033/2019 6 k návrhu změny v Řídící radě spolku Příměstský park Trojská·kotlina,·z.·s. 25. září 2019
Usn ZMC 032/2019 6 k návrhu vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 25. září 2019
Usn ZMC 031/2019 6 k návrhu odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně 25. září 2019
Usn ZMC 030/2019 6 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 25. září 2019
Usn ZMC 029/2019 6 ke Zprávě o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. pololetí roku 2019" 25. září 2019
Usn ZMC 028/2019 6 k návrhu Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů na bytových domech navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 25. září 2019
Usn ZMC 027/2019 6 k návrhu Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8 25. září 2019
Usn ZMC 026/2019 6 k návrhu Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 25. září 2019
Usn ZMC 025/2019 6 k návrhu Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 25. září 2019
Usn ZMC 024/2019 6 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 44, 47, 48/1, 48/3, 49/1 a 3723/7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 25. září 2019
Usn ZMC 023/2019 6 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu MUDr. Zdeňkovi Bašnému, panu Milanu Zelenkovi, panu Rostislavu Osičkovi a panu Josefu Pešatovi 25. září 2019
Usn ZMC 022/2019 4 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2019 12. června 2019
Usn ZMC 021/2019 4 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 10. října 2018 do 30. dubna 2019, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 10. října 2018 do 30. dubna 2019 12. června 2019
Usn ZMC 020/2019 4 k návrhu pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 k provádění kontrolních úkolů 12. června 2019
12