Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 039/2022 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy 29. června 2022
Usn ZMC 038/2022 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 2986/5, 2986/6, 2986/7, 2986/8, 2986/13, 2986/14, 2986/18, 2986/21, 2986/24, 2986/25, 2986/26, 2986/27, 2986/28, 2986/30, 2986/31, 2986/35, 2986/37, 2986/38, na k. ú. Libeň, obec Praha 29. června 2022
Usn ZMC 037/2022 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 2621/91, k.ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 29. června 2022
Usn ZMC 036/2022 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 928/9 ("ostatní plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 47 m2, na k. ú. Troja, obec Praha 29. června 2022
Usn ZMC 035/2022 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/3 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha 29. června 2022
Usn ZMC 034/2022 20 k návrhu souladu Zásad jednání s investory na území MČ Praha 8 s Metodikou spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy 29. června 2022
Usn ZMC 033/2022 20 k podání Připomínek MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné jednání 29. června 2022
Usn ZMC 032/2022 20 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. 29. června 2022
Usn ZMC 031/2022 20 k návrhu uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. 29. června 2022
Usn ZMC 030/2022 20 k návrhu uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou 29. června 2022
Usn ZMC 029/2022 20 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Josefu Zumrovi 29. června 2022
Usn ZMC 028/2022 20 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Jaroslavu Čvančarovi 29. června 2022
Usn ZMC 027/2022 20 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Evě Foglové 29. června 2022
Usn ZMC 026/2022 20 k návrhu udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Věře Čáslavské in memoriam 29. června 2022
Usn ZMC 025/2022 20 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 2022, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 2022 29. června 2022
Usn ZMC 024/2022 20 k návrhu "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 2021 29. června 2022
Usn ZMC 023/2022 20 k návrhu provedení auditu zakázek ÚMČ Praha 8, příspěvkových organizací MČ Praha 8 a společností založených MČ Praha 8 29. června 2022
Usn ZMC 022/2022 19 k návrhu podání připomínek ke změně územního plánu Z 3822 27. dubna 2022
Usn ZMC 021/2022 19 k návrhu podání připomínek ke změně územního plánu Z 3790/00 27. dubna 2022
Usn ZMC 020/2022 19 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 209 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 27. dubna 2022
Usn ZMC 019/2022 19 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření objektu budovy č.p. 264 na pozemku parc. č. 3610/5 na·k.ú.·Libeň a pozemku parc. č. 3610/7 (díl a,b) na k.ú. Libeň v Praze 8 (dle·Geometrického plánu č. 5044-33/2022), ve vlastnictví Hl.·m.·Prahy, do správy městské části Praha 8 27. dubna 2022
Usn ZMC 018/2022 19 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření objektu budovy č.p. 284/7 na pozemku parc. č. 174, k.ú. Karlín a·pozemku parc. č. 4003/1, k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl.·m.·Prahy, do správy městské části Praha 8 27. dubna 2022
Usn ZMC 017/2022 19 k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 27. dubna 2022
Usn ZMC 016/2022 19 k návrhu dokumentu "Udržitelná Praha 8 - Postup a struktura hodnoticího systému" 27. dubna 2022
Usn ZMC 015/2022 19 k návrhu Plánu rozvoje MČ Praha 8 27. dubna 2022
Usn ZMC 014/2022 19 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k dokumentu „Právní analýza závaznosti a aplikace Metodiky spoluúčasti investorů na·rozvoji území vydané HMP pro jednotlivé MČ“ 27. dubna 2022
Usn ZMC 013/2022 19 k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2022 27. dubna 2022
Usn ZMC 012/2022 19 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2022 27. dubna 2022
Usn ZMC 011/2022 19 k návrhu stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 8 pro volební období 2022 - 2026 27. dubna 2022
Usn ZMC 010/2022 19 k návrhu zadání koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro·lokalitu sídliště Invalidovna a širší okolí 27. dubna 2022
12