Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 022/2019 4 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2019 12. června 2019
Usn ZMC 021/2019 4 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 10. října 2018 do 30. dubna 2019, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 10. října 2018 do 30. dubna 2019 12. června 2019
Usn ZMC 020/2019 4 k návrhu pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 k provádění kontrolních úkolů 12. června 2019
Usn ZMC 019/2019 4 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, získaného vlastní investiční výstavbou - Bezpečnostní protismykové úpravy na komunikacích na pozemcích na k. ú. Libeň, Troja a Kobylisy v Praze 8 12. června 2019
Usn ZMC 018/2019 4 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha·8, na straně jedné, a paní Evou Rösslovou, fyzickou osobou, na straně druhé 12. června 2019
Usn ZMC 017/2019 4 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 502 163,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 12. června 2019
Usn ZMC 016/2019 4 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 224 774,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 12. června 2019
Usn ZMC 015/2019 4 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 166 895,15 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 12. června 2019
Usn ZMC 014/2019 4 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 101 025,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 12. června 2019
Usn ZMC 013/2019 4 k návrhu vydání Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a·mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 12. června 2019
Usn ZMC 012/2019 4 k návrhu vydání "Dodatku č. 1" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 12. června 2019
Usn ZMC 011/2019 4 k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu 12. června 2019
Usn ZMC 010/2019 4 k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2018 12. června 2019
Usn ZMC 009/2019 4 k dosavadnímu průběhu jednání ve věci předčasného ukončení Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené dne 15.·října 2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako objednatelem, a společností Metrostav Development a.s. (resp. Metrostav Alfa s.r.o.), jako·poskytovatelem, ve znění Dodatku·č.·1 ze dne 9. července 2018 a·ke·způsobu provádění díla 12. června 2019
Usn ZMC 008/2019 4 k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8 12. června 2019
Usn ZMC 007/2019 4 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 2023 12. června 2019
Usn ZMC 006/2019 3 k informaci o stavu výstavby projektu "Nová Palmovka" 13. března 2019
Usn ZMC 005/2019 3 k návrhu zřízení organizační složky Městské části Praha 8 "Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 8" a k návrhu její zřizovací listiny 13. března 2019
Usn ZMC 004/2019 3 k návrhu „Zásad řešení náhrady mzdy (platu) nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 8" 13. března 2019
Usn ZMC 003/2019 3 k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2024 13. března 2019
Usn ZMC 002/2019 3 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k výstavbě společnosti CPI·Reality a.s. na sídlišti Ďáblice v Praze 8 a koncepci výstavby pro·sídliště Ďáblice v Praze 8 13. března 2019
Usn ZMC 001/2019 3 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 2023 13. března 2019