Oznámení změn a doplnění údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo uvedené v žádosti o koncesi

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
  • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT)
  • Na Úřadu městské části Praha 8

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor živnostenský –> oddělení živnostensko-registrační

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněné oznámení (možnost vyplnit elektronicky s  referentem na místě), doklad totožnosti oznamovatele, žadatele nebo pověřené osoby, plná moc pověřené osoby (úřední ověření není vyžadováno), doklad o zaplacení správního poplatku, další doklady dle charakteru oznamované změny, např.:
  • oznámení titulu – doklad o udělení titulu,
  • oznámení změny sídla – doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště fyzické osoby nebo má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo správního orgánu nebo do nichž fyzická osoby umístila na území ČR organizační složku závodu zahraniční osoby,
  • změna odpovědného zástupce – doklady prokazující jeho odbornou způsobilosti, příp. bezúhonnost a čestné prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, 
  • změna rozsahu předmětu podnikání – doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce  (pouze pokud je zákonem vyžadována).

Oznamovatel není povinen připojit doklady prokazující bezúhonnost, doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo organizační složku, doklady prokazující odbornou způsobilost jeho nebo odpovědného zástupce vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou předepsány.

Lze využít Jednotný registrační formulář (JRF) – tzv. změnový list naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně a Úřadu práce a obsažených na JRF.

Přihlášky k  registraci nebo oznámení určená správci daně se podávají na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.
Formuláře jsou k dispozici také na oddělení živnostensko-registračním odboru živnostenského.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

  • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100 Kč
  • Změna rozhodnutí o udělení koncese – 500 Kč
  • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – 500 Kč

Předmětem poplatku není změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu; schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese; změna týkající se vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení změny a změna rozhodnutí o udělení koncese, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku; změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poplatek lze uhradit složenkou, která je k dispozici na odboru živnostenském.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů