Oznámení změn údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností
 • Na Úřadu městské části Praha 8

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Fyzická osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář; doklad o zaplacení správního poplatku; doklad totožnosti

 • Právnická osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář; doklad totožnosti jednatele oprávněného jednat jménem společnosti; doklad o zaplacení správního poplatku

 • Zmocněná osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář; doklad totožnosti pověřené osoby; plná moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem; doklad o zaplacení správního poplatku

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Povinná forma formuláře není předepsána.
 • Doporučené formuláře jsou k dispozici na stránkách eAgri.cz (Portál farmáře –> Evidence zemědělských podnikatelů –> Formuláře)

 • Formuláře jsou k dispozici též na oddělení živnostensko-registračním odboru živnostenského ÚMČ Praha 8.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Změna zápisu v evidenci zemědělského podnikatele – 500 Kč
 • Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele  (nejedná-li se o změny již zapsané v centrální evidenci obyvatel nebo v obchodním rejstříku) – 100 Kč

Správní poplatek se hradí složenkou, která je k dispozici na oddělení živnostensko-registračním odboru živnostenského.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů