Vystavení občanského průkazu

Stručně Úplné znění
Vystavení nového nebo výměna stávajícího občanského průkazu.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

Podrobnější informace o tom, kde a s kým situaci řešit, jsou uvedeny v bodě 8.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu; žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. 

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:
 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,
 • u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož občan žádá o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (v tomto případě jde o občanský průkaz s platností do 6 měsíců), potom:
 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě fotografie (UPOZORNĚNÍ – tyto fotografie nepořizuje oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 8),
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v informačním systému evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti
 • hladký povrch; v černobílém nebo barevném provedení; obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. 
 • pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světle modré, popřípadě světle šedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje.
 • nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání  občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá
 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá
 • dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Pokud je vedena v evidenci cestovních dokladů (od 1. ledna 2013 i v evidenci občanských průkazů) digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem v elektronické podobě na elektronickém formuláři.

Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lze použít i žádost uveřejněnou na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce (po nabytí státního občanství) – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let – 50 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky – 100 Kč
 • na vlastní žádost u platného OP nebo zápisu akademických titulů – 200 Kč
 • při převzetí občanského průkazu u jiného úřadu, než u kterého byla žádost podána – 100 Kč (hradí se v místě, které občan uvede jako místo převzetí občanského průkazu)


Vybrané správní poplatky za občanské průkazy vydávané ve zkrácených lhůtách:


Do 24 hodin občanu staršímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti: 1.000 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ Poplatek při podání žádosti: 500 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu: 500 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)

Do 24 hodin občanu mladšímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti: 500 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ Poplatek při podání žádosti: 250 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu: 250 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)

Do 5 pracovních dní občanu staršímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti 500 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo úřadu městské části, vyzvednutí proběhne na stejném úřadě Poplatek při podání žádosti 500 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ, vyzvednutí proběhne na MV Poplatek při podání žádosti  250 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu 250 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)

Do 5 pracovních dní občanu mladšímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti: 300 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo úřadu městské části, vyzvednutí proběhne na stejném úřadě Poplatek při podání žádosti: 300 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ, vyzvednutí proběhne na MV Poplatek při podání žádosti: 200 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu: 100 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)


Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na přepážce při podání žádosti o občanský průkaz.
Akceptovány jsou následující typy platebních karet:
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Diners
 • Discover
 • JCB

Platební karty American Express nejsou přijímány. Z technických důvodů není možné platit bezkontaktně.

Za vydání občanského průkazu v případě procházející platnosti, změně místa trvalého pobytu, změně stavu, změně jména a příjmení se správní poplatek nehradí.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů