Vystavení občanského průkazu

03 Pojmenování (název) životní situace:

Vystavení nového občanského průkazu (vystavení nového nebo výměna stávajícího občanského průkazu)

04 Základní informace k životní situaci:

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let; občan, jehož svéprávnost byla omezena a rovněž občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy občanských průkazů:
1. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později). Aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 až 10 číslic) – zadání není povinné.
 • vydávají se občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

2. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
 • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v souvislosti s výkonem volebního práva.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

05 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání občanského průkazu žádá:
 • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může občan pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 1. ledna 2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok), o vydání OP za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.
 • za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která na základě soudního rozhodnutí pečují o občana mladšího 15 let. Tyto osoby k žádosti připojují souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený souhlas se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání OP za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Upozornění
Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

Občan, který podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

06 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně nebo prostřednictvím jiné osoby (viz bod 05).

08 Na které instituci životní situaci řešit:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, může občan podat žádost:
 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,
 • v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři, a to za těchto podmínek:
  • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2013 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
  • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu nevydává opakovaně.


Převzetí občanského průkazu
 • občan převezme občanský průkaz u úřadu, u kterého byla žádost podána, příp. může občanský průkaz převzít u kteréhokoliv úřadu, který uvede při podání žádosti – v tomto případě hradí při převzetí občanského průkazu správní poplatek 100 Kč.
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít v místě vydání občanského průkazu
 • vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let;
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • převzetí občanského průkazu jinou osobou, která podala žádost o jeho vydání, je vyloučeno,
 • při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód (4 až 10 číslic), který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. V případě aktivace kontaktního elektronického čipu občan zadává identifikační osobní kód a deblokační osobní kód (4 až 10 číslic)
 • Je-li držitel občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu; žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. 

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:
 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,
 • u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož občan žádá o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (v tomto případě jde o občanský průkaz s platností do 6 měsíců), potom:
 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě fotografie (UPOZORNĚNÍ – tyto fotografie nepořizuje oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 8),
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v informačním systému evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti
 • hladký povrch; v černobílém nebo barevném provedení; obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. 
 • pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světle modré, popřípadě světle šedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje.
 • nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání  občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá
 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá
 • dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Pokud je vedena v evidenci cestovních dokladů (od 1. ledna 2013 i v evidenci občanských průkazů) digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem v elektronické podobě na elektronickém formuláři.

Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lze použít i žádost uveřejněnou na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce (po nabytí státního občanství) – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let – 50 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky – 100 Kč
 • na vlastní žádost u platného OP nebo zápisu akademických titulů – 200 Kč
 • při převzetí občanského průkazu u jiného úřadu, než u kterého byla žádost podána – 100 Kč (hradí se v místě, které občan uvede jako místo převzetí občanského průkazu)


Vybrané správní poplatky za občanské průkazy vydávané ve zkrácených lhůtách:


Do 24 hodin občanu staršímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti: 1.000 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ Poplatek při podání žádosti: 500 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu: 500 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)

Do 24 hodin občanu mladšímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti: 500 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ Poplatek při podání žádosti: 250 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu: 250 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)

Do 5 pracovních dní občanu staršímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti 500 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo úřadu městské části, vyzvednutí proběhne na stejném úřadě Poplatek při podání žádosti 500 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ, vyzvednutí proběhne na MV Poplatek při podání žádosti  250 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu 250 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)

Do 5 pracovních dní občanu mladšímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti: 300 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo úřadu městské části, vyzvednutí proběhne na stejném úřadě Poplatek při podání žádosti: 300 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ, vyzvednutí proběhne na MV Poplatek při podání žádosti: 200 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu: 100 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)


Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na přepážce při podání žádosti o občanský průkaz.
Akceptovány jsou následující typy platebních karet:
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Diners
 • Discover
 • JCB

Platební karty American Express nejsou přijímány. Z technických důvodů není možné platit bezkontaktně.

Za vydání občanského průkazu v případě procházející platnosti, změně místa trvalého pobytu, změně stavu, změně jména a příjmení se správní poplatek nehradí.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti,
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.
 • Občan může žádost podat ve dvou zkrácených lhůtách, a to: v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Stav podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

--- neuvedeno ---

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

16 Elektronická služba, kterou lze využít:

28 Popis byl naposledy aktualizován:

27.03.2019

29 Datum konce platnosti popisu:

--- neuvedeno/neomezeno ---
Nabídka návodů