Žádost o koncesi

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
 • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT)
 • Na Úřadu městské části Praha 8

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor živnostenský –> oddělení živnostensko-registrační

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

A) Fyzické osoby
 • Žádost o vydání koncese (vyplněná elektronicky s  referentem na místě; písemně vyplněný formulář JRF předem), doklad totožnosti žadatele nebo zmocněnce, plná moc zmocněnce (není vyžadováno ověření plné moci).
 • Dokladování bezúhonnosti:

Bezúhonnost se u občanů ČR prokazuje výpisem z Rejstříku trestů – tento výpis není nutné předkládat, živnostenský úřad je oprávněn si jej vyžádat z evidence Rejstříku  trestů sám.

Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, připojí k žádosti o koncesi výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předkládá fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady předkládá též odpovědný zástupce, pokud je občanem členského státu  EU. Uvedené doklady  nesmí být starší než 3 měsíce.

Je-li fyzická osoba občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, připojí k žádosti o koncesi výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem či jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady předkládá též odpovědný zástupce, pokud je občanem jiného státu než členského státu EU a nemá na území ČR povolen trvalý pobyt. Uvedené  doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

 • Doklad prokazující odbornou nebo jinou způsobilost způsobilost fyzické osoby, popř. jejího odpovědného zástupce (pouze pokud je zákonem vyžadována).
 • Jedná-li se o zahraniční fyzickou osobu, tato předkládá doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z  § 5 odst. 5 živnostenského zákona a pokud zřizuje na území ČR organizační složku závodu, přikládá též doklad prokazující, že má tento závod mimo území ČR a doklady o jeho provozování,  doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu EU.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště ne adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území ČR organizační složku závodu zahraniční osoby. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před  živnostenským úřadem.
 • Žadatel je v žádosti o koncesi  povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 živnostenského zákona.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně úředního překladu (tj. tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků) do češtiny. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být úředně ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu. Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státě EU nebo předkládané osobou z tohoto státu.

Žadatel není povinen připojit k žádosti ty doklady, u kterých jsou dokládané skutečnosti zjistitelné ze základních registrů.

Žadatel dále není povinen připojit doklady prokazující bezúhonnost, doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo organizační složku, doklady prokazující odbornou způsobilost jeho nebo odpovědného zástupce vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

B) Právnické osoby

 • Žádost o vydání koncese (vyplněná elektronicky s referentem na místě; písemně vyplněný formulář JRF předem), doklad totožnosti žadatele nebo zmocněnce, plná moc zmocněnce (není vyžadováno ověření plné moci).
 • Je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, připojí výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8  odst. 5  živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Nevydává-li stát, kde má právnická osoba sídlo výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, připojí čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Je-li odpovědný zástupce občanem členského státu EU právnická osoba připojí k ohlášení živnosti jeho výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s  přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předkládá se čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, připojí právnická osoba k žádosti jeho výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem či jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Uvedené doklady  nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Doklad prokazující odbornou nebo jinou způsobilost způsobilost odpovědného zástupce  (pouze pokud je zákonem vyžadována).
 • Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídle a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu EU; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence. K  doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka závodu, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence. K  doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně úředního překladu (tj. tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků) do češtiny. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být úředně ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu. Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státě EU nebo předkládané osobou z tohoto státu.

Žadatel není povinen připojit k žádosti ty doklady, u kterých jsou dokládané skutečnosti zjistitelné ze základních registrů.

Žadatel dále není povinen připojit doklady prokazující bezúhonnost, doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo organizační složku, doklady prokazující odbornou způsobilost jeho nebo odpovědného zástupce vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu, jehož prostřednictvím lze dále splnit povinnosti vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně a Úřadu práce (JRF). Přihlášky k  registraci nebo oznámení určená správci daně se podávají na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.

Fyzická osoba může společně žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě; oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení; podat přihlášku k důchodovému pojištění; podat přihlášku k nemocenskému pojištění; oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení;  podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě; oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Jednotný registrační formulář (JRF) naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Formuláře jsou k dispozici také na oddělení živnostensko-registračním odboru živnostenského ÚMČ Praha 8

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

1.000 Kč za žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání bez ohledu na to, zda jsou současně přijímány další žádosti o koncesi. 500 Kč za další žádost o koncesi bez ohledu na to, zda je současně žádáno o jednu nebo více koncesí. Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. 500 Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce, předmětem poplatku však není schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
Poplatek lze uhradit složenkou, která je k dispozici na odboru živnostenském.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů