Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0027/2023 9 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.č. 3609 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Sokolovská) 18. ledna 2023
Usn RMC 0026/2023 9 k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Správa a údržba kotelen v objektech městské části Praha 8" 18. ledna 2023
Usn RMC 0025/2023 9 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínské náměstí 2 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – čp. 156, prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 2, 186 00 Praha 8 - Karlín 18. ledna 2023
Usn RMC 0024/2023 9 k návrhu dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0239/2020 Rady městské části Praha 8 ze dne 10. června 2020 a k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu pronajatého jako "azylový byt" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s. 18. ledna 2023
Usn RMC 0023/2023 9 k návrhu nového znění "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" 18. ledna 2023
Usn RMC 0022/2023 9 k návrhu ponechání účelových investičních finančních prostředků z minulých let do roku 2023 na pokračování vybraných akcí Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 18. ledna 2023
Usn RMC 0021/2023 9 k podání připomínek MČ Praha 8 k návrhu územní studie (ÚS) Památkové rezervace v hlavním městě Praze 18. ledna 2023
Usn RMC 0020/2023 9 k návrhu přípravy 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 18. ledna 2023
Usn RMC 0019/2023 9 k informaci o vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8 paní Marie Kuberové 18. ledna 2023
Usn RMC 0018/2023 9 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2023 - 2027 18. ledna 2023
Usn RMC 0017/2023 8 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 11. ledna 2023
Usn RMC 0016/2023 8 k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie na pozemku parc. č. 1137/221 na k. ú. Čimice, obec Praha 11. ledna 2023
Usn RMC 0015/2023 8 k návrhu vzorového textu "Zásad pronajímání prostor sloužících podnikání Městské části Praha 8" 11. ledna 2023
Usn RMC 0014/2023 8 k návrhu uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene mezi městskou částí Praha 8, jako "oprávněným" a Bytovým družstvem Třeboradická 16, a jednotlivými vlastníky bytových jednotek, jako "povinnými", v domě čp. 1077, na k. ú. Kobylisy a na adrese Třeboradická 16 11. ledna 2023
Usn RMC 0013/2023 8 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0537/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 19.10.2022, a k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1115/1, na k. ú. Čimice, obec Praha 11. ledna 2023
Usn RMC 0012/2023 8 k návrhu odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí o umístění stavby „Objekt pro údržbu vinice a zeleně“, Praha 8 Libeň, Troja, při komunikaci Povltavská, č. j. MCP8 519605/2022, spis.zn. MCP8 417670/2019/OV.Pet ze dne 16. prosince 2022, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, na pozemcích parc. č. 563, 568, oba na katastrálním území Troja, parc. č. 447, 448, 449/1, 446, 3980, všechny na katastrálním území Libeň v Praze 8 11. ledna 2023
Usn RMC 0011/2023 8 k návrhu vyjádření městské části Praha ke směně části pozemku parc. č. 180 (vlastník žadatel, m2 neuvedeny) za část pozemku parc. č. 3719/1 (vlastník Hlavní město Praha, m2 neuvedeny), oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Braunerova) 11. ledna 2023
Usn RMC 0010/2023 8 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2982/1 o výměře 82 m2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Kotlaska) 11. ledna 2023
Usn RMC 0009/2023 8 k návrhu úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Klíčanská 20 paní Mgr. Šárce Fišerové 11. ledna 2023
Usn RMC 0008/2023 8 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 11. ledna 2023
Usn RMC 0007/2023 8 k návrhu souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné pohledávky Základní školy a mateřské školy Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 11. ledna 2023
Usn RMC 0006/2023 8 k návrhu udělení plné moci místostarostovi městské části Praha 8 p. PhDr. Ing. Matěji Fichtnerovi, MBA, k zastupování městské části Praha 8 v rámci dotačních projektů 11. ledna 2023
Usn RMC 0005/2023 8 k návrhu uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku" mezi městskou částí Praha 8 a příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu 11. ledna 2023
Usn RMC 0004/2023 8 k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0604/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 30.11.2022 k uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu, jako "obdarovaným" 11. ledna 2023
Usn RMC 0003/2023 8 k návrhu uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku" mezi městskou částí Praha 8 a příspěvkovou organizací Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 – SOS Praha 8 11. ledna 2023
Usn RMC 0002/2023 8 k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0548/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 19. 10. 2022 k uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a příspěvkovou organizací Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 – SOS Praha 8, jako "obdarovaným" 11. ledna 2023
Usn RMC 0001/2023 8 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 11. ledna 2023