Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0093/2017 73 k návrhu vyjádření k umístění Slovanské epopeje v lokalitě Florenc - Těšnov 22. února 2017
Usn RMC 0092/2017 73 k návrhu ponechání neinvestičního příspěvku z roku 2016 do roku 2017 příspěvkové právnické osobě (organizaci) zřízené MČ Praha 8 - Osmička pro rodinu 22. února 2017
Usn RMC 0091/2017 73 k návrhu ponechání účelových investičních a neinvestičních finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 na pokračování vybraných akcí Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 22. února 2017
Usn RMC 0090/2017 73 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" na pozemcích parc. č. 4030/52 a 3612, oba na k. ú. Libeň, obec Praha 22. února 2017
Usn RMC 0089/2017 73 k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie 1kV na pozemcích parc. č. 840/433, 840/438 a 840/444, vše na k. ú. Bohnice, obec Praha 22. února 2017
Usn RMC 0088/2017 73 k návrh uzavření "Dodatku č. 15" k "Pojistné smlouvě č. 1516286976" s předmětem plnění "Pojištění domů a staveb svěřených do správy Městské části Praha 8", mezi akciovou společností Generali Pojišťovna a. s., a Městskou částí Praha 8 22. února 2017
Usn RMC 0087/2017 73 k návrhu výběru nájemce bytu v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (VŘ ze dne 19.01.2017) 22. února 2017
Usn RMC 0086/2017 73 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0665/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 26. října 2016 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu č. 12 v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 532 na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8, 182 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s. 22. února 2017
Usn RMC 0085/2017 73 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 22. února 2017
Usn RMC 0084/2017 73 k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 264 977,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 24, v domě čp. 522, na k. ú. Bohnice a na adrese Cafourkova 5, 181 00 Praha 8 22. února 2017
Usn RMC 0083/2017 73 k návrhu přijetí Časového plánu vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za rok 2016 22. února 2017
Usn RMC 0082/2017 73 k návrhu zahájení urbanisticko-architektonické "Soutěže na ideové řešení areálu Draháň" a k návrhu jmenování poroty 22. února 2017
Usn RMC 0081/2017 73 k návrhu vyhlášení Výběrového řízení dle "Výzvy více zájemcům k podání nabídky na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání" v objektu čp. 2475, ul. S. K.Neumanna, k. ú. Libeň, PSČ 180 00 Praha 8 (s výjimkou 1. NP objektu) 22. února 2017
Usn RMC 0080/2017 73 k návrhu I. dílčí změny "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro·zadávání veřejných zakázek" 22. února 2017
Usn RMC 0079/2017 73 k návrhu odvolání a volby nového jednatele obchodní korporace Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8, s.r.o. 22. února 2017
Usn RMC 0078/2017 73 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava parkových cest na sídlišti Ďáblice, Praha 8 - Kobylisy - II. etapa" 22. února 2017
Usn RMC 0077/2017 73 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 22. února 2017
Usn RMC 0076/2017 73 k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 22. února 2017
Usn RMC 0075/2017 73 k návrhu podání výpovědi "Obchodní smlouvy" č. 2014/0421/OZI.DZI (č. 29/3150/2014), uzavřené dne 23.6. 2014 mezi společností Česká distribuční a.s., se sídlem Na Rovince 879, Ostrava, a·Městskou částí Praha 8 22. února 2017
Usn RMC 0074/2017 73 k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o dílo", uzavřené dne 3. 11. 2015 mezi obchodní korporací Profi-tisk group s.r.o., se sídlem Krakovská·201/14, Olomouc, a Městskou částí Praha 8 22. února 2017
Usn RMC 0073/2017 72 k návrhu "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro zadávání veřejných zakázek" 14. února 2017
Usn RMC 0072/2017 72 k návrhu III. dílčí změny "Směrnice pro postup organizací zřízených Městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek" 14. února 2017
Usn RMC 0071/2017 72 k návrhu 1. změny "Jednacího řádu Rady městské části Praha 8" včetně jeho přílohy – "Směrnice pro přípravu jednání, členění a způsob zpracování a předávání materiálů pro Radu městské části Praha 8 a·Zastupitelstvo městské části Praha 8" 14. února 2017
Usn RMC 0070/2017 71 k návrhu II. dílčí změny „Směrnice publikace a katalogizace otevřených dat Úřadem městské části Praha 8" 1. února 2017
Usn RMC 0069/2017 71 ke Zprávě o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. 1. února 2017
Usn RMC 0068/2017 71 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 12, prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 1. února 2017
Usn RMC 0067/2017 71 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 1. února 2017
Usn RMC 0066/2017 71 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Karlín, 186 00 Praha 8, na dobu neurčitou 1. února 2017
Usn RMC 0065/2017 71 k návrhu stanovení počtu zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v roce 2017 1. února 2017
Usn RMC 0064/2017 71 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0381/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 17. června 2015, k návrhu částečné revokace usnesení č. Usn RMC 0271/2014 ze dne 16. dubna 2014, a k návrhu vzorových textů "Kupní smlouvy", "Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene" a "Smlouvy o správě a provozu převáděné nemovitosti", vypracovaných v souladu se "Zásadami postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8" 1. února 2017
1234