Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0494/2019 34 k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu 13. září 2019
Usn RMC 0493/2019 34 k návrhu revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č.·Usn·RMC·0400/2019 ze dne 17.07.2019 - změna vydání "Dodatku č. 2" ke·"Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby 13. září 2019
Usn RMC 0492/2019 34 k návrhu udělení Plné moci společnosti AXON CONSULTING s.r.o. k zastupování MČ Praha 8 ve všech věcech týkajících se předání a·převzetí celé stavby "Nová Palmovka" nacházející se na pozemcích parc. č. 4014/2 a 4014/7 na k.ú. Libeň, resp. jejích součástí a·příslušenství 13. září 2019
Usn RMC 0491/2019 34 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha·8 a obchodní korporací CHARLESTON – restaurant, s.r.o. (IČO:26748479), se sídlem na adrese Křižíkova 208/55, 186·00·Praha·8 – Karlín 13. září 2019
Usn RMC 0490/2019 34 k návrhu uzavření „Dodatku č. 6“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský přístav, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha·8 – v domě čp. 97, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská·65, 186·00·Praha·8 13. září 2019
Usn RMC 0489/2019 34 k návrhu uzavření "Prováděcí smlouvy č.146 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft" mezi Městskou částí Praha 8 a·obchodní společností exe a.s., odštěpný závod 13. září 2019
Usn RMC 0488/2019 34 k návrhu uzavření "Prováděcí smlouvy č.137 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft" mezi Městskou částí Praha 8 a·obchodní společností exe a.s., odštěpný závod 13. září 2019
Usn RMC 0487/2019 34 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc.·č.·857/1 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Pernerova) za část pozemku mimo Prahu 8 na k. ú. Kyje 13. září 2019
Usn RMC 0486/2019 33 k návrhu Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů na·bytových domech, navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0485/2019 33 k návrhu Seznamu vybraných bytových domů, navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0484/2019 33 k návrhu Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0483/2019 33 k návrhu Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0482/2019 33 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví Bytového družstva Křižíkova 175, a·jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha 8 – čp. 175, na·k.·ú.·Karlín a·na·adrese Křižíkova·25, 186 00 Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0481/2019 33 k návrhu uzavření „Dodatku č. 7“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínské náměstí 235/13, a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp. 235, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Karlínské náměstí 13, 186 00 Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0480/2019 33 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve spoluvlastnickém podílu 2 zahraničních fyzických osob a Městské části Praha 8 – v domě čp. 288, na k. ú. Karlín a·na·adrese Pernerova 17, 186 00 Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0479/2019 33 k návrhu uzavření „Dodatku č. 7“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů a dvora v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 99 a 101, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp.101, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská·99, 186 00 Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0478/2019 33 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0317/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 5. 6. 2019, k návrhu uzavření „Dodatku č. 7“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů a dvora v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 99 a 101, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp.101, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská·99, 186 00 Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0477/2019 33 k návrhu úplného znění "Zřizovací listiny" příspěvkové organizace městské části Praha 8 "Osmička pro rodinu" 11. září 2019
Usn RMC 0476/2019 33 k návrhu změny v Řídící radě spolku Příměstský park Trojská·kotlina,·z.·s. 11. září 2019
Usn RMC 0475/2019 33 k návrhu bezúplatného převodu majetku pořízeného příspěvkovou organizací Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku Městské části Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0474/2019 33 k návrhu bezúplatného převodu majetku pořízeného příspěvkovou organizací Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku Městské části Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0473/2019 33 k návrhu prominutí a odpisu pohledávek v celkové výši 193 827 Kč za·fyzickými a právnickými osobami, vzniklých neuhrazením plateb za·provedení inzerce v časopise „Osmička“ 11. září 2019
Usn RMC 0472/2019 33 k návrhu uzavření „Nájemní smlouvy" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 4, 9/4, a 5/1, jehož součástí je stavba č.p. 2158, vše k.·ú.·Libeň, obec Praha 11. září 2019
Usn RMC 0471/2019 33 k návrhu výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy o nájmu dopravního prostředku" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pronájem vozů na elektrický pohon pro potřeby ÚMČ Praha 8" 11. září 2019
Usn RMC 0470/2019 33 k návrhu uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění "Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2" 11. září 2019
Usn RMC 0469/2019 33 k návrhu jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Komunální služby Praha 8" 11. září 2019
Usn RMC 0468/2019 33 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 11. září 2019
Usn RMC 0467/2019 32 k návrhu změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 "Komise pro majetek (+ ekonomika městských organizací)" 28. srpna 2019
Usn RMC 0466/2019 32 k návrhu odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně 28. srpna 2019
Usn RMC 0465/2019 32 k návrhu uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o·smlouvě budoucí" na pozemku parc. č. 693/141 na k. ú. Karlín, obec·Praha 28. srpna 2019
12345678910...