Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0467/2020 72 k návrhu vyhlášení "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu dvou opravených bytů svěřených do správy Městské části Praha 8, na adrese Taussigova 1172/1, Praha·8, elektronickou formou 14. října 2020
Usn RMC 0466/2020 72 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 14. října 2020
Usn RMC 0465/2020 72 k návrhu podání výpovědi Smlouvy o poskytování služeb č.·ev.·2020/0516/OPS.DVZ (19/3224/2020) na území "J" 14. října 2020
Usn RMC 0464/2020 72 k návrhu podání výpovědi Smlouvy o poskytování služeb č.·ev.·2020/0512/OPS.DVZ na území "I" 14. října 2020
Usn RMC 0463/2020 72 k návrhu podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) vydaného dne 30.6.2020 v·řízení vedeném pod Rsp 702/19 mezi společností Metrostav Alfa·s.r.o. a·Městskou částí Praha 8 o zaplacení tzv. udržovacích nákladů za·stavbu Nové Palmovky 14. října 2020
Usn RMC 0462/2020 72 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 14. října 2020
Usn RMC 0461/2020 72 k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 14. října 2020
Usn RMC 0460/2020 72 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb" č. 2019/0292/OPS.DVZ (12/3224/2019) 14. října 2020
Usn RMC 0459/2020 72 k návrhu nového Jednacího řádu komisí Rady městské části Praha 8 14. října 2020
Usn RMC 0458/2020 72 k návrhu vyjádření k doplnění podnětu na změnu územního plánu – Přesun areálu IPODEC na k.ú. Střížkov v Praze 8 14. října 2020
Usn RMC 0457/2020 72 k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 14. října 2020
Usn RMC 0456/2020 72 k návrhu uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 120, na k. ú.·Karlín a·na adrese Sokolovská 62, 186 00 Praha 8 14. října 2020
Usn RMC 0455/2020 72 k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 120, na k. ú.·Karlín a·na·adrese Sokolovská 62, 186 00 Praha 8 14. října 2020
Usn RMC 0454/2020 72 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 523/2, k.ú. Střížkov 14. října 2020
Usn RMC 0453/2020 72 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "obdarovaným", a Petrem Nemanským, jako·"dárcem" 14. října 2020
Usn RMC 0452/2020 72 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "obdarovaným", a Ing. Janem Fibigerem a Ing. Martinem Fibigerem, jako·"dárci" 14. října 2020
Usn RMC 0451/2020 72 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "obdarovaným", a Alicí Hrdinovou, jako·"dárcem" 14. října 2020
Usn RMC 0450/2020 72 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0427/2020 Rady městské části Praha 8 ze dne 30. září 2020 na poskytnutí daru od p. Z. Topinky na·koncert pořádaný 13. 10. 2020 14. října 2020
Usn RMC 0449/2020 72 k návrhu uzavření dvou "Dohod o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s. 14. října 2020
Usn RMC 0448/2020 72 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a paní Markétou Zralou, fyzickou osobou 14. října 2020
Usn RMC 0447/2020 72 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě" pro umístění a·provozování stavby přípojky plynu na pozemku parc. č. 735/5 na·k.·ú. Karlín, obec Praha 14. října 2020
Usn RMC 0446/2020 72 k návrhu udělení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2020 14. října 2020
Usn RMC 0445/2020 72 k návrhu uzavření "Dodatku č. 7" ke "Smlouvě o spolupráci" mezi·Městskou částí Praha 8 jako "zadavatelem" a "Salesiánským střediskem mládeže - střediskem volného času, o.p.s. jako·"realizátorem" 14. října 2020
Usn RMC 0444/2020 72 k návrhu vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 602/4 (o výměře cca 36 m2) na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Klapkova) 14. října 2020
Usn RMC 0443/2020 72 k návrhu vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 1018/1 (o·výměře cca 4800 m2) na k.ú. Čimice v Praze 8 14. října 2020
Usn RMC 0442/2020 72 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 439/1 (o výměře cca 70 m2) na k.ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Korycanská) 14. října 2020
Usn RMC 0441/2020 72 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 3872/1 (o výměře cca 248 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pivovarnická) 14. října 2020
Usn RMC 0440/2020 72 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře cca 190 m2) parc.č. 1121 na k.ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Na Hranicích) 14. října 2020
Usn RMC 0439/2020 72 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 14. října 2020
Usn RMC 0438/2020 72 k návrhu odprodeje movitého majetku užívaného příspěvkovou právnickou osobou (organizací) zřízenou Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 14. října 2020
12345678910...