Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0107/2020 52 k návrhu uzavření Pojistné smlouvy mezi Městskou částí Praha 8 jako "pojištěným" a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. jako·"pojistitelem" 11. března 2020
Usn RMC 0106/2020 52 k návrhu souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí 30_20_010 11. března 2020
Usn RMC 0105/2020 52 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2020 11. března 2020
Usn RMC 0104/2020 52 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2020 11. března 2020
Usn RMC 0103/2020 52 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2020 11. března 2020
Usn RMC 0102/2020 52 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako·"obdarovaným", a pí Ing. Martinou Šámalovou, jako·"dárcem" 11. března 2020
Usn RMC 0101/2020 52 k návrhu uzavření 3 dohod o ukončení smlouvy o přidělení motorového vozidla u smluv uzavřených mezi Městskou částí Praha 8 - Úřadem městské části Praha 8 a·starostou městské části p. Ondřejem Grosem, místostarostou městské části p. Mgr. Tomášem Tatranským a·uvolněným členem Rady městské části p. Bc. Michalem Švarcem 11. března 2020
Usn RMC 0100/2020 52 k návrhu uzavření "Dodatku č. 6" ke „Smlouvě o nájmu části nemovitosti“ v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na adrese Bedřichovská 1, čp. 1960, 182 00 Praha 8 - Libeň 11. března 2020
Usn RMC 0099/2020 51 k návrhu nového znění "Směrnice pro postup příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek" 4. března 2020
Usn RMC 0098/2020 51 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 693/139 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. k Olympiku) 4. března 2020
Usn RMC 0097/2020 51 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "Optické připojení lokality Horní Libeň, Praha 8 - III. etapa, číslo SAP 11010-080928" 4. března 2020
Usn RMC 0096/2020 51 k návrhu uzavření "Smlouvy o zrušení věcného břemena" týkající se průchodu a průjezdu domem čp.83 přes pozemek parc.·č.·449/1,na·k.·ú.·Karlín obec Praha 4. března 2020
Usn RMC 0095/2020 51 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "16010-055307 VPI PH8 Karlín ZŠ Petra Strozziho" 4. března 2020
Usn RMC 0094/2020 51 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 4. března 2020
Usn RMC 0093/2020 51 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182·00·Praha·8, na dobu určitou 4. března 2020
Usn RMC 0092/2020 51 k návrhu nového znění „Směrnice o způsobu přípravy a evidence smluv a objednávek na Úřadu městské části Praha 8“ 4. března 2020
Usn RMC 0091/2020 51 k návrhu vyjádření ke studii ke změně územního rozhodnutí zástavby na místě autobusového nádraží Palmovka – redukce hmot, parc.č.·3884/1, 3884/4 atd. na k.ú. Libeň v Praze 8 4. března 2020
Usn RMC 0090/2020 51 k návrhu vyjádření k prodeji, případně dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 2401/8 (o výměře cca 120 m2) na k. ú. Kobylisy v·Praze 8 (při ul. Střekovská) 4. března 2020
Usn RMC 0089/2020 51 k návrhu vyjádření k prodeji/pronájmu částí pozemku parc. č. 585/89 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Čimická) 4. března 2020
Usn RMC 0088/2020 51 k návrhu vyjádření k vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 15/4 na k. ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. Ve Štěpnici) 4. března 2020
Usn RMC 0087/2020 51 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 1896/3 (o výměře cca 230 m2) na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová) 4. března 2020
Usn RMC 0086/2020 51 k návrhu prodeji pozemku parc.č. 1896/2 a části pozemku parc.·č.·1896/3 (o·výměře cca 350 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při·ul.·Javorová) 4. března 2020
Usn RMC 0085/2020 51 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 599 (o výměře 1610 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Bukolská) 4. března 2020
Usn RMC 0084/2020 51 k návrhu vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 3880/8 na k.ú. Libeň v·Praze 8 (při ul. Světova) 4. března 2020
Usn RMC 0083/2020 51 k návrhu řešení Technické studie realizovatelnosti Jižního obchvatu Libně 4. března 2020
Usn RMC 0082/2020 51 k návrhu uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2017/0758/OURV.DSRA21" mezi Městskou částí Praha 8 a UNIT architekti s.r.o. 4. března 2020
Usn RMC 0081/2020 51 k návrhu uzavření Dohody o ukončení pojistné smlouvy číslo 0001991015 mezi Městskou částí Praha 8 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. 4. března 2020
Usn RMC 0080/2020 51 k návrhu ponechání účelových investičních finančních prostředků z·roku 2019 do roku 2020 u Základní školy, Praha 8, Glowackého 6 4. března 2020
Usn RMC 0079/2020 50 k návrhu Zadání územní studie Palmovka 2. března 2020
Usn RMC 0078/2020 49 k návrhu změny v komisi pro sport, mládež a grantovou politiku Rady městské části Praha 8 19. února 2020
1234