Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0329/2020 65 k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na·území MČ Praha 8 oblast I" 22. července 2020
Usn RMC 0328/2020 65 k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na·území MČ Praha 8 oblast J" 22. července 2020
Usn RMC 0327/2020 65 k návrhu uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci se společností Akvo Praha s.r.o. 22. července 2020
Usn RMC 0326/2020 65 k návrhu uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na·rozvoj obce se společností Invalidovna Centrum, s.r.o. 22. července 2020
Usn RMC 0325/2020 65 k návrhu uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na·rozvoj obce se společností Immorent Orion, s.r.o. 22. července 2020
Usn RMC 0324/2020 65 k revokaci usnesení č. Usn RMC 0293/2020 a k návrhu odstoupení od·smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemena č. 2017/0330/MO.DEP na pozemku parc. č. 606/48 na·k.·ú.·Kobylisy, obec Praha 22. července 2020
Usn RMC 0323/2020 65 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 22. července 2020
Usn RMC 0322/2020 65 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění provozní podpory Uniflow" 22. července 2020
Usn RMC 0321/2020 65 k návrhu podání výpovědi Servisní smlouvy č. 2017/0614/OKS.DICTS 22. července 2020
Usn RMC 0320/2020 65 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc.·č.·13/83, 18/1, 22/1, 22/2, 22/3 a 22/4 (o celkové výměře cca·1730 m2) a o udělení oprávnění k realizaci stavby na části pozemků parc.·č.·13/83, 13/21, 1385, 10/2, 1386, 13/22, 13/14, 18/1, 22/1, 22/2, 22/3, 23/6, 23/7 (o celkové výměře cca 9214 m2), všechny na·k.ú.·Libeň v Praze 8 (oblast Na Košince) 22. července 2020
Usn RMC 0319/2020 65 k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 22. července 2020
Usn RMC 0318/2020 65 k návrhu změny v komisi pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů Rady městské části Praha 8 22. července 2020
Usn RMC 0317/2020 65 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha – části pozemku parc. č. 9/3, na·k. ú. Libeň v·Praze 8 22. července 2020
Usn RMC 0316/2020 65 k návrhu souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními úpravami nad·rámec běžné údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 201 na·adrese Pod Čimickým hájem 8, na k. ú. Bohnice v Praze 8 22. července 2020
Usn RMC 0315/2020 65 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 22. července 2020
Usn RMC 0314/2020 64 k návrhu vyjádření k projednávanému návrhu novely Nařízení č.·10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy - PSP) 8. července 2020
Usn RMC 0313/2020 64 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "dárcem", a CrepCo, s.r.o., Praha 8 jako "obdarovaným" 8. července 2020
Usn RMC 0312/2020 64 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 paní·Doc.·MUDr. Ivě Holmerové, Ph.D. 8. července 2020
Usn RMC 0311/2020 64 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·Plk.·Juliánovi Slepeckému 8. července 2020
Usn RMC 0310/2020 64 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu MUDr. Slavoji Brichcínovi 8. července 2020
Usn RMC 0309/2020 64 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení - sociální pohřby" 8. července 2020
Usn RMC 0308/2020 64 k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v podlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na·území MČ Praha 8 oblast F" 8. července 2020
Usn RMC 0307/2020 64 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění technického vybavení pro konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8" 8. července 2020
Usn RMC 0306/2020 64 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění služeb Cloud computingu pro provoz portálu www.praha8.cz" 8. července 2020
Usn RMC 0305/2020 64 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup a dodávka drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku" 8. července 2020
Usn RMC 0304/2020 64 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Analýza možností dalšího nakládání s polyfunkčním objektem Nová Palmovka" 8. července 2020
Usn RMC 0303/2020 64 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do·správy Městské části Praha 8 – pozemek parc. č. 2, ·na·k.·ú.·Karlín 8. července 2020
Usn RMC 0302/2020 64 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 2986/1, na·k. ú. Libeň v·Praze 8 8. července 2020
Usn RMC 0301/2020 64 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182·00·Praha·8, na dobu určitou 8. července 2020
Usn RMC 0300/2020 64 k návrhu narovnání vyúčtování služeb, valorizace nájemného a·vytvoření nového smluvního vzoru u nájemců objektu polikliniky Mazurská, na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 - Troja 8. července 2020
12345678910...