Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0148/2021 86 k návrhu vyjádření k podkladové studii Čimický přivaděč na·k.ú.·Bohnice, Čimice a Kobylisy v Praze 8 a doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu Čimický přivaděč (P·281/2019) 31. března 2021
Usn RMC 0147/2021 86 k návrhu vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Palmovecký kopec na k.ú. Libeň a Karlín v Praze 8 a doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu Palmovecký kopec (P·286/2019) 31. března 2021
Usn RMC 0146/2021 86 k návrhu vyhlášení "Výběrového řízení" ve věci úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - dvorního objektu bez čp./č.ev., s·pozemkem parc. č. 48/2, vše na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská·120/62, 186 00 Praha 8 31. března 2021
Usn RMC 0145/2021 86 k návrhu uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 31. března 2021
Usn RMC 0144/2021 86 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v·Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na·dobu·neurčitou 31. března 2021
Usn RMC 0143/2021 86 k návrhu podmínek pronájmu bytů v domech ze "Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky", formou "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu, elektronickou formou 31. března 2021
Usn RMC 0142/2021 86 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a·obchodní korporací Rohan engineering, s.r.o. 31. března 2021
Usn RMC 0141/2021 86 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a·obchodní korporací Ammon Company·s.r.o. 31. března 2021
Usn RMC 0140/2021 86 k návrhu nesouhlasu s vedením objízdné trasy při uzavírce ulice Vosmíkových 31. března 2021
Usn RMC 0139/2021 86 k návrhu uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 31. března 2021
Usn RMC 0138/2021 86 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 2337/15, k.ú. Nové Město 31. března 2021
Usn RMC 0137/2021 86 k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi·Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Křižíkova 45 31. března 2021
Usn RMC 0136/2021 86 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemku parc. č. 2775/1, na·k. ú. Libeň, obec Praha, za účelem stavby lešení pro rekonstrukci balkónů pro Bytové družstvo U Rokytky, Praha 8 31. března 2021
Usn RMC 0135/2021 86 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 827/99, 827/250, 827/251, 827/252 a 827/253, na k. ú. Bohnice, obec Praha, za účelem umístění lešení a kontejneru na odpad stavební činnosti na·rekonstrukci lodžií pro Bytové družstvo Poznaňská 437 - 439 31. března 2021
Usn RMC 0134/2021 86 k návrhu odstoupení od "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů" v·objektu ve vlastnictví Bytového družstva Libeň č.p. 1056 a·jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v·rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha·8 – čp. 1056, na·k.·ú.·Libeň a·na·adrese náměstí Dr. Václava Holého 15, 180·00·Praha 8 31. března 2021
Usn RMC 0133/2021 86 k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Servisní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Technická podpora systémů ICZ e-spis a IS DESA" 31. března 2021
Usn RMC 0132/2021 86 k návrhu Účetní závěrky s Přílohou k účetní závěrce v plném rozsahu a Zprávy nezávislého auditora, týkající se hospodaření akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s., za období od 1. 1. 2018 do·31.·12. 2018 31. března 2021
Usn RMC 0131/2021 86 k návrhu Účetní závěrky s Přílohou k účetní závěrce, týkající se hospodaření akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s., za období od·1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 31. března 2021
Usn RMC 0130/2021 86 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a·obchodní korporací Varpiada Corp s.r.o. 31. března 2021
Usn RMC 0129/2021 86 k návrhu odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j. MCP8 048697/2021, spis.zn. MCP8 417691/2019/OV.Fe ze dne 25. března 2021, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, o společném povolení a schválení stavebního záměru „Vila dům Bohnická, Praha 8, Bohnice č.p. 171, Na Bendovce 25“, ul.·Bohnická a Na Bendovce, na pozemcích parc.č. 147, 148/1, oba·na·k.ú.·Bohnice 31. března 2021
Usn RMC 0128/2021 86 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 31. března 2021
Usn RMC 0127/2021 86 k uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a společnostmi L&H spol.·s·r.o. a Hotelem Čechie Praha, a.s. 31. března 2021
Usn RMC 0126/2021 86 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a·obchodní korporací Střelničná reality s.r.o. 31. března 2021
Usn RMC 0125/2021 86 k návrhu "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 ve volebním kraji Hlavní město Praha zajišťovaného orgány Městské části Praha 8" 31. března 2021
Usn RMC 0124/2021 86 k návrhu rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2021 31. března 2021
Usn RMC 0123/2021 86 k návrhu vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení Rohan City – sekce E.I na k.ú. Karlín, Libeň v Praze 8 31. března 2021
Usn RMC 0122/2021 86 k návrhu vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Pelc Tyrolka na k. ú. Libeň v Praze 8 a doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu Pelc Tyrolka (P 285/2019) 31. března 2021
Usn RMC 0121/2021 86 k návrhu vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Navýšení koeficientu využití kotelna Liberecká na k.ú. Libeň v Praze 8 a doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu Navýšení koeficientu využití kotelna Liberecká (P 556/2019) 31. března 2021
Usn RMC 0120/2021 86 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1·894·664,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Čimice, Praha 8 31. března 2021
Usn RMC 0119/2021 86 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 530·002,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 31. března 2021
12345