Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0594/2019 39 k návrhu uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním institutem - AMBIS, a.s. 6. listopadu 2019
Usn RMC 0593/2019 39 k návrhu nevyhovění námitkám uchazeče DEREZA, společnost s·ručením omezeným (IČO: 480 36 315), se sídlem na adrese Libocká·685/43d, 161 00 Praha 6 - Liboc, proti vyloučení ze·zadávacího řízení pro·realizaci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti na objektu KD Ládví, Praha 8" 6. listopadu 2019
Usn RMC 0592/2019 39 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "PD - vybudování parkovacích stání v ulicích Střekovská, Štětínská, Poznaňská a Řešovská" 6. listopadu 2019
Usn RMC 0591/2019 39 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště " mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací ANELIS, s.r.o. 6. listopadu 2019
Usn RMC 0590/2019 39 k návrhu změny ve složení Komise pro sport, mládež a grantovou politiku Rady městské části Praha 8 6. listopadu 2019
Usn RMC 0589/2019 39 k návrhu vyslovení souhlasu zřizovatele s uzavřením "Darovací smlouvy" mezi příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu jako·"obdarovanou" a Ing. Lukášem Wagenknechtem jako "dárcem" 6. listopadu 2019
Usn RMC 0588/2019 39 k návrhu změny účelu použití investičního příspěvku Servisního střediska pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8, ponechaného z·předchozích let do roku 2019 6. listopadu 2019
Usn RMC 0587/2019 39 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 6. listopadu 2019
Usn RMC 0586/2019 39 k návrhu stanoviska MČ Prahy 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV), kterou se mění OZV č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů; k návrhu stanoviska MČ Prahy 8 k návrhu OZV o místním poplatku z pobytu; k návrhu stanoviska MČ Prahy 8 k návrhu OZV, kterou se mění OZV č.·55/2000·Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy 6. listopadu 2019
Usn RMC 0585/2019 38 k návrhu změny ve složení komisí Rady městské části Praha 8 30. října 2019
Usn RMC 0584/2019 38 k návrhu podání výpovědi Servisní smlouvy č. 2017/0389/OKS.DICTS 30. října 2019
Usn RMC 0583/2019 38 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "obdarovaným", a Ing. Jiřím Dobíškem a MUDr. Soňou Dobíškovou, jako·"dárci" 30. října 2019
Usn RMC 0582/2019 38 k informaci o oznámení paní Miloslavy Mijavcové o vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8 30. října 2019
Usn RMC 0581/2019 38 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 265, na·k.·ú.·Bohnice a·na·adrese U·Pazderek 22, 181 00 Praha 8 30. října 2019
Usn RMC 0580/2019 38 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou 30. října 2019
Usn RMC 0579/2019 38 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění a provozování stavby s názvem "TMCZ FTTS 2017 ring A17 - site 10508 Praha Lublinská", na pozemku parc.·č.·1160/86, na k. ú. Troja, obec Praha 30. října 2019
Usn RMC 0578/2019 38 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "Připojení lokality VODAFONE A8NAK, Na Košince 106, P8 - Libeň" 30. října 2019
Usn RMC 0577/2019 38 k návrhu odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j. MCP8 338837/2019, spis.zn. MCP8 174090/2019/OV.Ves, Jb ze·dne·23.·října 2019, vydanému odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, které schvaluje stavební záměr a vydává povolení na·stavbu „Bytový dům Kobylisy, ulice Pod Hliništěm, Praha, Kobylisy, Pod Hliništěm“ na pozemcích parc. č. 297 (hlavní stavba), 1724·(přípojky) na k. ú. Kobylisy 30. října 2019
Usn RMC 0576/2019 38 k návrhu vyjádření k návrhům na pořízení změn územního plánu zkráceným postupem – ÚAN Florenc na k.ú. Karlín a k.ú. Nové Město v·Praze 8 (žádosti z 06/2019 a 09/2019) 30. října 2019
Usn RMC 0575/2019 38 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu částí pozemků k výstavbě atletické haly parc.č. 603/7, 600/35 na·k.·ú.·Bohnice v Praze 8 (při ul. Podhajská pole) 30. října 2019
Usn RMC 0574/2019 38 k návrhu vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem- dostavba bloku na nároží ulic Sokolovská – Ke·Štvanici pro pozemky parc.č. 165/1, 165/2, 165/3, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 787/1, 788, 790/1, 790/2 na k. ú. Karlín v Praze 8 30. října 2019
Usn RMC 0573/2019 38 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc. č. 704/1 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. U Drahaně) z OP na OB-C 30. října 2019
Usn RMC 0572/2019 38 k návrhu vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 527/7na k.ú. Střížkov v Praze 8 (při·ul.·K·zahradnictví) ze ZMK na SV nebo OB 30. října 2019
Usn RMC 0571/2019 38 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.·č.·13/22 a části pozemku parc.č. 13/14 (o výměře cca 170 m2), oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) 30. října 2019
Usn RMC 0570/2019 38 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.·č.·3710/1, 3710/2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Primátorská) 30. října 2019
Usn RMC 0569/2019 38 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k "Rámcové smlouvě" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení (sociálních pohřbů)" 30. října 2019
Usn RMC 0568/2019 38 k návrhu rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 - oblast J" 30. října 2019
Usn RMC 0567/2019 38 k návrhu rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 - oblast I" 30. října 2019
Usn RMC 0566/2019 38 k návrhu výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Komunální služby Praha 8" a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 30. října 2019
Usn RMC 0565/2019 38 k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 30. října 2019
12345678910...