Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0047/2020 47 k návrhu souhlasu s uplatňováním zásad Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích u ÚMČ Praha 8 22. ledna 2020
Usn RMC 0046/2020 47 k návrhu ponechání účelových investičních finančních prostředků z·minulých let do roku 2020 na pokračování vybraných akcí Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 22. ledna 2020
Usn RMC 0045/2020 47 k návrhu Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j. MCP8 348235/2019, spis.zn. MCP8 126371/2019/OV.Jb ze dne 8. ledna 2020, vydanému odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, o společném povolení a o odstranění stavby objektu předávací teplovodní stanice Vršní 799/19 a schválení stavebního záměru „Kobylisy – bytový dům“, ul. Pod Sídlištěm na pozemcích parc.č. 606/14, 606/19, 606/21, 606/29, 606/30, 606/31, 606/42, 606/48, 1778/7, 1778/11, 2345/1, 2345/2, všechny na k. ú. Kobylisy 22. ledna 2020
Usn RMC 0044/2020 47 k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 236, na k. ú. Libeň a na adrese U Synagogy 2, 180 00 Praha 8 22. ledna 2020
Usn RMC 0043/2020 47 k návrhu textu dopisu adresovaného společnosti Metrostav Alfa s.r.o., ve·věci předžalobní výzvy k plnění ze dne 22.12.2019 22. ledna 2020
Usn RMC 0042/2020 47 k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj.·hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha·8 – pozemku parc. č. 2235 s objektem čp. 616 na adrese Zenklova·166, a parc. č. 2236/3 (odděleného z pozemku parc. č. 2236) vše·na·k.·ú.·Libeň, obec Praha 22. ledna 2020
Usn RMC 0041/2020 47 k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8, pozemku parc. č. 527/97 na k. ú. Střížkov v Praze 8 22. ledna 2020
Usn RMC 0040/2020 47 k návrhu odstoupení od Smlouvy o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu č. SM/2007/0681, ve znění pozdějšího dodatku 22. ledna 2020
Usn RMC 0039/2020 47 k návrhu uplatnění nárůstu nájemného dle souhrnného "Indexu spotřebitelských cen", oficiálně zveřejňovaného Českým statistickým úřadem (ČSÚ), v roce 2020 22. ledna 2020
Usn RMC 0038/2020 47 k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha·8 – čp. 780, NP 124, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181·00·Praha 8 22. ledna 2020
Usn RMC 0037/2020 47 k návrhu uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Karlín, k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na·dobu určitou 22. ledna 2020
Usn RMC 0036/2020 47 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 22. ledna 2020
Usn RMC 0035/2020 47 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 22. ledna 2020
Usn RMC 0034/2020 47 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0333/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 19. 6. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o·výpůjčce" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 265, na k. ú. Bohnice a·na·adrese U·Pazderek 22, 181·00·Praha 8 22. ledna 2020
Usn RMC 0033/2020 47 k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - "Osmička pro rodinu" 22. ledna 2020
Usn RMC 0032/2020 47 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění vypracování projektové dokumentace pro akci "Revitalizace parku Dlážděnka" 22. ledna 2020
Usn RMC 0031/2020 46 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou 8. ledna 2020
Usn RMC 0030/2020 46 k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – NP·č.·502, v·domě čp.92, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Sokolovská 74, 186·00·Praha·8 8. ledna 2020
Usn RMC 0029/2020 46 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 8. ledna 2020
Usn RMC 0028/2020 46 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 8. ledna 2020
Usn RMC 0027/2020 46 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou 8. ledna 2020
Usn RMC 0026/2020 46 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou 8. ledna 2020
Usn RMC 0025/2020 46 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 8. ledna 2020
Usn RMC 0024/2020 46 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena" pro umístění a provozování stavby pod názvem "Novostavba RD Libčická" na pozemku parc. č. 1084, na k. ú. Čimice, obec Praha 8. ledna 2020
Usn RMC 0023/2020 46 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0551/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 16. 10. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o·nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 140 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 140, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a·na·adrese Prvního pluku 140/4, 186·00·Praha 8 - Karlín 8. ledna 2020
Usn RMC 0022/2020 46 k návrhu uzavření "Dodatku č. 19" k "Pojistné smlouvě č. 1516286976" s předmětem plnění "Pojištění domů a staveb svěřených do správy Městské části Praha 8", mezi akciovou společností Generali Pojišťovna a. s., a Městskou částí Praha 8 8. ledna 2020
Usn RMC 0021/2020 46 k návrhu stanovení počtu zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 8. ledna 2020
Usn RMC 0020/2020 46 k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 8. ledna 2020
Usn RMC 0019/2020 46 k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 8. ledna 2020
Usn RMC 0018/2020 46 k návrhu změny v komisi pro obecní byty Rady městské části Praha 8 8. ledna 2020
12