Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0274/2021 92 k návrhu nesouhlasu Městské části Praha 8 s dopravním řešením přechodu v ul. Střelničná 9. června 2021
Usn RMC 0273/2021 92 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 26/2, na·k.·ú.·Čimice v·Praze 8 9. června 2021
Usn RMC 0272/2021 92 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 2236, na·k. ú. Libeň v·Praze 8 9. června 2021
Usn RMC 0271/2021 92 k návrhu čerpání prostředků z Fondu rozvoje městské části Praha 8 na·výstavbu workoutové sestavy v ulici Ouholická 9. června 2021
Usn RMC 0270/2021 92 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 9. června 2021
Usn RMC 0269/2021 92 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou 9. června 2021
Usn RMC 0268/2021 92 k návrhu uzavření „Nájemní smlouvy“ nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 3969/3, 3970/3, 5/2 a 8, k.·ú.·Libeň, obec Praha 9. června 2021
Usn RMC 0267/2021 92 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v sociální oblasti na·rok 2021 9. června 2021
Usn RMC 0266/2021 92 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na kulturu na·rok 2021 9. června 2021
Usn RMC 0265/2021 92 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji podílu pozemku parc.č. 527/114 na k.ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. Bešťákova) 9. června 2021
Usn RMC 0264/2021 92 k návrhu vyloučení účastníka zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl.·m.·Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 - Kobylisy a·uzavření "Smlouvy o dílo" 9. června 2021
Usn RMC 0263/2021 92 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup a dodávka drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku" 9. června 2021
Usn RMC 0262/2021 92 k návrhu výzvy více zájemcům k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy v rámci výběrového řízení "Soutěž - Prodej komunálních vozidel" 9. června 2021
Usn RMC 0261/2021 92 k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a a Základní školou, Praha 8, Palmovka 8 9. června 2021
Usn RMC 0260/2021 92 k návrhu jmenování ředitelky Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 9. června 2021
Usn RMC 0259/2021 92 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 9. června 2021
Usn RMC 0258/2021 91 k podání informace o přehledu nájemních smluv týkající se prostorů v objektu polikliniky Mazurská - čp. 484 Mazurská 2, Praha 8 – Troja, a k návrhu uzavření "Dodatku č. 6" k "Příkazní smlouvě o správě a provozu nemovitých věcí" (č.·2016/0202/OSM.DOBCH ze dne 11.5.·2016),ve znění pozdějších dodatků, mezi Městskou částí Praha·8 a·akciovou společností Osmá správa majetku a služeb a.s. 2. června 2021
Usn RMC 0257/2021 91 k návrhu podání podnětu Parlamentu České republiky k prohlášení dne 27. května za významný den 2. června 2021
Usn RMC 0256/2021 91 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2021 2. června 2021
Usn RMC 0255/2021 91 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 2. června 2021
Usn RMC 0254/2021 91 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 2. června 2021
Usn RMC 0253/2021 90 k návrhu uzavření "Smlouvy o užívání pozemku a kontejnerů" za·účelem umístění odběrového místa pro testování koronaviru na·části komunikace U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30, k.·ú.·Troja, obec Praha 26. května 2021
Usn RMC 0252/2021 90 k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 26. května 2021
Usn RMC 0251/2021 90 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/222 (odděleného z pozemku parc. č. 881/203 dle Geometrického plánu č.·1187-14/2021 ze dne 9.4.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Petrou Kalátovou) na k. ú. Čimice v·Praze 8 26. května 2021
Usn RMC 0250/2021 90 k návrhu dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0032/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 27. ledna 2021, k návrhu textů "Kupní smlouvy", "Smlouvy o·smlouvě budoucí o postoupení pohledávek" a "Smlouvy o·správě a provozu převáděné nemovitosti" - pozemku parc. č. 365/1 ("zastavěná plocha a nádvoří") s domem čp. 280 ("objekt k bydlení"), na adrese Okrouhlická 20, a pozemku parc. č. 366 ("zahrada"), a pozemku parc. č. 365/5 ("zastavěná plocha a nádvoří"), vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8 26. května 2021
Usn RMC 0249/2021 90 k návrhu Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí o umístění stavby č. j. MCP8 141617/2021, spis.zn. MCP8 288253/2018/OV.Sch, Jan ze dne 14. května 2021 (dále jen rozhodnutí), vydanému odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, nazvané „Novostavba bytového domu ul. Prosecká“, Praha, Libeň, na pozemcích parc.č. 2571/1, 3986, oba na k.ú. Libeň 26. května 2021
Usn RMC 0248/2021 90 k návrhu Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí (změně územního rozhodnutí) č. j. MCP8 132700/2021, spis.zn. MCP8 267103/2020/OV.Jb ze dne 14. května 2021 (dále jen rozhodnutí), vydanému odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, pro stavební záměr nazvaný „Obytný soubor – Pekařova“ (Praha 8-Bohnice a Čimice, ul. Pekařova)“ na pozemcích parc.č. 1121, 1137/218, 1137/219, 1140, 1125/64, 1138, 1139, 1140 v katastrálním území Čimice a parc. č. 617/4 (resp. 617/4, 617/6 a 617/7), 618/12 (resp. 618/12 a 618/15), 1137/221, 1137/222, 620/1, 620/4 na k. ú. Bohnice 26. května 2021
Usn RMC 0247/2021 90 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako·"obdarovaným", a pí Ing. Martinou Šámalovou, jako·"dárcem" 26. května 2021
Usn RMC 0246/2021 90 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8, a Bytovým družstvem Zenklova 162/220 26. května 2021
Usn RMC 0245/2021 90 k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání", v objektu ve vlastnictví BD Peckova 277, uzavřené v·rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha·8 – čp. 277, np. 501, na k. ú. Karlín a·na·adrese Peckova 7, 186·00·Praha 8 26. května 2021
12345678910