Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0275/2022 129 k záměru čerpání prostředků z Fondu rozvoje MČ Praha 8 pro projekty rekonstrukce fontány při křižovatce Vychovatelna a zahájení oprav ústavního hřbitova v Bohnicích 18. května 2022
Usn RMC 0274/2022 129 k návrhu podání žádosti o dotaci MŠMT ČR v rámci vyhlášení Výzvy "Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022" 18. května 2022
Usn RMC 0273/2022 129 k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt" 18. května 2022
Usn RMC 0272/2022 129 k návrhu zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem "Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí" zadávanou v řízení o inovačním partnerství dle·ust. § 70 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 18. května 2022
Usn RMC 0271/2022 129 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v·období od·1.·listopadu·2021 do 30. dubna 2022, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v·období od·1.·listopadu 2021 do 30. dubna 2022 18. května 2022
Usn RMC 0270/2022 129 k návrhu zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí o·dodatečném povolení na nepovolenou stavbu č.j. MCP8 043382/2022, spis.zn. MCP8 393464/2020/OV.Ši ze dne 3. února 2022 (dále jen·Rozhodnutí), vydanému odborem územního rozvoje a·výstavby Úřadu městské části Praha 8, nazvanou „Polyfunkční objekt Solarenergy“ na pozemcích parc.č. 1050, 1051, 1052 (pozemek parc.č.·1052 není v·Rozhodnutí Stavebním úřadem uveden jako přímo dotčený pozemek), všechny na k.ú. Čimice, ul. K Ládví, Praha 8 18. května 2022
Usn RMC 0269/2022 129 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Vydrovka Office Center s.r.o. na straně druhé 18. května 2022
Usn RMC 0268/2022 129 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností G2 group s.r.o. na straně druhé 18. května 2022
Usn RMC 0267/2022 129 k návrhu uzavření 14 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, k. ú. Střížkov a k. ú. Bohnice, na dobu určitou 18. května 2022
Usn RMC 0266/2022 129 k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů, ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví BD Zenklova 26, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha·8 – prostor č. 601, čp.·286, na·k.·ú.·Libeň a·na·adrese Zenklova 26, 180·00·Praha 8 18. května 2022
Usn RMC 0265/2022 129 k návrhu uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci a poskytování služeb ("in-house"), ve znění pozdějšího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, mezi Městskou částí Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a.s. 18. května 2022
Usn RMC 0264/2022 129 k návrhu vyhlášení "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu čtyř neopravených bytů v domě ve·vlastnictví obce, tj. hl. m. Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, elektronickou formou 18. května 2022
Usn RMC 0263/2022 129 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 928/9 ("ostatní plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 47 m2, na k. ú. Troja, obec Praha 18. května 2022
Usn RMC 0262/2022 129 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/3 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha 18. května 2022
Usn RMC 0261/2022 129 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 1355/13 a·1355/15, oba v k. ú. Troja, obec Praha, za účelem zateplení bytového domu na adrese U Pentlovky 468/3, Praha 8 - Troja 18. května 2022
Usn RMC 0260/2022 129 k návrhu uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "SEK Vodafone - Dolní Chabry - Beranov" 18. května 2022
Usn RMC 0259/2022 129 k návrhu uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena" umístění a provozování STL a NTL plynovodů pod názvem stavby "Stavební úpravy STL a NTL plynovodů Ďáblická a okolí, Praha·8" 18. května 2022
Usn RMC 0258/2022 129 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena" umístění vodovodní přípojky pod názvem akce "Vodovodní přípojka pro podzemní hromadné garáže v·ulici Lodžská·807/22" na pozemcích parc. č. 827/99 a 827/252, oba·na·k.·ú.·Bohnice, obec Praha 18. května 2022
Usn RMC 0257/2022 129 k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery" 18. května 2022
Usn RMC 0256/2022 129 k návrhu uzavření "Dodatku č. 4" k pojistné smlouvě č. 7721137645 (č.ev. 2020/0568/OPS.DVZ, č. 22/3224/2020) 18. května 2022
Usn RMC 0255/2022 129 k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 8 18. května 2022
Usn RMC 0254/2022 129 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 18. května 2022
Usn RMC 0253/2022 129 k návrhu přípravy 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 18. května 2022
Usn RMC 0252/2022 128 k návrhu podání žádosti městské části Praha 8 o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 11. května 2022
Usn RMC 0251/2022 128 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 3584/5 a parc. č. 3584/6 (oddělených z pozemku parc.·č.·3584 dle Geometrického plánu č.·5088-12/2022 ze·dne·22.2.2022 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Lukášem Poláčkem) na k. ú. Libeň v·Praze 8 11. května 2022
Usn RMC 0250/2022 128 k návrhu souhlasu zřizovatele s přijetím daru Základní školou, Praha 8, Libčická 10 11. května 2022
Usn RMC 0249/2022 128 k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Poznaňská 32 11. května 2022
Usn RMC 0248/2022 128 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu" č. ev. 2016/0324/OPS.DVZ (30/3224/2016) s předmětem plnění "Realizace provozu platebních terminálů na Úřadě městské části Praha 8 11. května 2022
Usn RMC 0247/2022 127 k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení – tzv. sociální pohřby" 4. května 2022
Usn RMC 0246/2022 127 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi paní Vlastou Dětinskou jako "dárcem" a Městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci poskytnutí obrazu Libeňská tvrz 4. května 2022
12345678910