Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0564/2021 109 k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0534/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 16.11.2021, a to v celém jeho rozsahu, a k návrhu Dohody o narovnání a vypořádání práv a povinností souvisejících s·budovou "Nová Palmovka" mezi Městskou částí Praha·8, společností Metrostav Alfa s.r.o., a Hlavním městem Praha 30. listopadu 2021
Usn RMC 0563/2021 109 k návrhu úhrady plnění ze sporu vedeného mezi Flower's Gallery s.r.o. a Centrum Palmovka a.s. 30. listopadu 2021
Usn RMC 0562/2021 108 k návrhu změny na pozici ředitelky příspěvkové právnické organizace Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu 24. listopadu 2021
Usn RMC 0561/2021 108 k návrhu podání žádosti městské části Praha 8 o prominutí odvodu za·porušení rozpočtové kázně 24. listopadu 2021
Usn RMC 0560/2021 108 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Právní služby - administrace řízení o inovačním partnerství" 24. listopadu 2021
Usn RMC 0559/2021 108 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Projektové a finanční řízení" 24. listopadu 2021
Usn RMC 0558/2021 108 k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0524/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 16. 11. 2021, a k návrhu změn v dozorčí radě společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. 24. listopadu 2021
Usn RMC 0557/2021 108 k návrhu uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu, týkající se pozemků parc. č. 2364/204, 2364/206 a 2364/205, přičemž součástí pozemku parc. č. 2364/205 je stavba občanského vybavení čp.·1776, vše na k. ú. Kobylisy,obec Praha, mezi Městskou částí Praha·8, jako·"pronajímatelem" a společností ANELIS, s.r.o. (IČO:·276·41·520),jako·"nájemcem" 24. listopadu 2021
Usn RMC 0556/2021 108 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 24. listopadu 2021
Usn RMC 0555/2021 108 k návrhu námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do·řízení o dodatečné povolení rozestavěné stavby „Polyfunkční objekt Solarenergy“ na pozemcích parc.č. 1050 a 1051, k.ú. Čimice, ul.·K·Ládví, Praha 8 24. listopadu 2021
Usn RMC 0554/2021 108 k návrhu uzavření Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností TK Lokomotiva Praha, s.r.o. na straně druhé 24. listopadu 2021
Usn RMC 0553/2021 108 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Vilesol s.r.o. na straně druhé 24. listopadu 2021
Usn RMC 0552/2021 108 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností IMU s.r.o. na straně druhé 24. listopadu 2021
Usn RMC 0551/2021 108 k návrhu pořízení změny územního plánu - upřesnění transformačních ploch s různou mírou využití a kódů využití území na·sídlišti Ďáblice 24. listopadu 2021
Usn RMC 0550/2021 108 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "Optické připojení lokality Libeň, Praha 8 - I. etapa" 24. listopadu 2021
Usn RMC 0549/2021 108 k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "Kobylisy, Troja" 24. listopadu 2021
Usn RMC 0548/2021 108 k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Šimůnkova·13 24. listopadu 2021
Usn RMC 0547/2021 108 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení §·37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 24. listopadu 2021
Usn RMC 0546/2021 108 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 2. pololetí roku 2021 24. listopadu 2021
Usn RMC 0545/2021 108 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 24. listopadu 2021
Usn RMC 0544/2021 108 k návrhu poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů ve 2. pololetí roku 2021 24. listopadu 2021
Usn RMC 0543/2021 108 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností AROS - osiva s.r.o. na straně druhé 24. listopadu 2021
Usn RMC 0542/2021 108 k návrhu souhlasu s nákupem počítačového serveru příspěvkovou právnickou osobou (organizací) zřízenou Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 24. listopadu 2021
Usn RMC 0541/2021 108 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemku parc.č. 3823/1, dle návrhu geom. plánů nově označené jako·parc.č.·3823/14 (o výměře 274 m2) a parc.č. 3823/15 (o výměře 75 m2), všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) 24. listopadu 2021
Usn RMC 0540/2021 108 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 4063/28 (o výměře cca 320 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Davídkova) 24. listopadu 2021
Usn RMC 0539/2021 108 k návrhu úpravy Finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti městské části Praha 8 na rok 2021 24. listopadu 2021
Usn RMC 0538/2021 108 k návrhu úpravy odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2021 24. listopadu 2021
Usn RMC 0537/2021 108 k návrhu odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2022 24. listopadu 2021
Usn RMC 0536/2021 108 k návrhu organizačního zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 8 k 31.12.2021 - plánu inventur dle·ust.·§·5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a·závazků, ve·znění pozdějších předpisů 24. listopadu 2021
Usn RMC 0535/2021 108 ke Zprávě o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 za·1. až 3. čtvrtletí 2021 24. listopadu 2021
12345678910...