Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0363/2019 28 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci a poskytování služeb „in-house“ mezi Městskou části Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a.s. 26. června 2019
Usn RMC 0362/2019 28 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2019 26. června 2019
Usn RMC 0361/2019 28 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na·rok 2019 26. června 2019
Usn RMC 0360/2019 28 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Josefu Pešatovi 26. června 2019
Usn RMC 0359/2019 28 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Rostislavu Osičkovi 26. června 2019
Usn RMC 0358/2019 28 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Milanu Zelenkovi 26. června 2019
Usn RMC 0357/2019 28 k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu MUDr. Zdeňkovi Bašnému 26. června 2019
Usn RMC 0356/2019 28 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 26. června 2019
Usn RMC 0355/2019 28 k návrhu navýšení hodnoty majetku příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městkou částí Praha 8 - Gerontologického centra (GC) 26. června 2019
Usn RMC 0354/2019 28 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – v domě čp. 633, na k. ú. Karlín a·na·adrese Sokolovská 66a, 186 00 Praha 8 26. června 2019
Usn RMC 0353/2019 28 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb a části provozních nákladů) mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Zenklova 162/220 26. června 2019
Usn RMC 0352/2019 28 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 617/1, k. ú. Bohnice, a parc.č. 1137/221, k. ú. Čimice v Praze 8 26. června 2019
Usn RMC 0351/2019 28 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích na k. ú. Bohnice - 2.·etapa 26. června 2019
Usn RMC 0350/2019 28 k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě" pro umístění a provozování tramvajové tratě pod·označením "Provizorní měnírna Karlín" na pozemcích parc.·č.·2337/1 2337/10, oba Nové Město a·parc.·č.·895 na k. ú. Karlín, obec Praha 26. června 2019
Usn RMC 0349/2019 28 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 1172, na·k.·ú.·Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8 26. června 2019
Usn RMC 0348/2019 28 k návrhu uzavření 19 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 26. června 2019
Usn RMC 0347/2019 28 k návrhu uzavření 9 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k.ú. Střížkov, 182 00 Praha 8 26. června 2019
Usn RMC 0346/2019 28 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 26. června 2019
Usn RMC 0345/2019 28 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 26. června 2019
Usn RMC 0344/2019 28 k návrhu podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 26. června 2019
Usn RMC 0343/2019 28 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 26. června 2019
Usn RMC 0342/2019 28 k návrhu stanoviska MČ Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky o·výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 26. června 2019
Usn RMC 0341/2019 28 k návrhu úpravy finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2019 26. června 2019
Usn RMC 0340/2019 28 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 26. června 2019
Usn RMC 0339/2019 28 k návrhu podání podnětu Odboru územního rozvoje - oddělení pořizování dílčích dokumentací Magistrátu hl. města Prahy na pořízení územní studie Palmovka 26. června 2019
Usn RMC 0338/2019 28 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 1. pololetí roku 2019 26. června 2019
Usn RMC 0337/2019 28 k návrhu bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 26. června 2019
Usn RMC 0336/2019 28 k návrhu poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 1. pololetí roku 2019 26. června 2019
Usn RMC 0335/2019 28 k návrhu uzavření "Smlouvy o přidělení motorového vozidla" mezi·Městskou částí Praha 8 - Úřadem městské části Praha 8 a radním Městské části Praha 8 p. Ing. Tomášem Hřebíkem Ph.D. 26. června 2019
Usn RMC 0334/2019 28 k návrhu ukončení platnosti Smlouvy o dílo 2016/0630/OPS/DVZ č.·55/3224/2016 ze dne 3.10.2016, uzavřené mezi Městskou částí Praha·8, jako "objednatelem" a Dušanem Svobodou, jako·"dodavatelem" 26. června 2019
12345678910...