Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123456789
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0262/2019 21 k návrhu podání výpovědi licenční smlouvy č. 2017/0735/OKS.DPICT uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem" a·obchodní korporací IS4 security s.r.o., jako "poskytovatelem" 15. května 2019
Usn RMC 0261/2019 21 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v·období od·10·.·října·2018 do 30. dubna 2019, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v·období od·10.·října·2018 do 30. dubna 2019 15. května 2019
Usn RMC 0260/2019 21 k návrhu pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 k provádění kontrolních úkolů 15. května 2019
Usn RMC 0259/2019 21 k návrhu vydání "Dodatku č. 1" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby 15. května 2019
Usn RMC 0258/2019 21 k návrhu uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace" související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací Městské části Praha 8 15. května 2019
Usn RMC 0257/2019 21 k návrhu uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace", související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 15. května 2019
Usn RMC 0256/2019 21 k návrhu jmenování výběrové komise pro poskytnutí dotací MČ Praha 8 v sociální oblasti na rok 2019 15. května 2019
Usn RMC 0255/2019 21 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha·8, na straně jedné a panem Martinem Špačkem, fyzickou osobou, na·straně druhé 15. května 2019
Usn RMC 0254/2019 21 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 737/2 a parc. č. 739/2, v·k. ú. Karlín v·Praze 8 15. května 2019
Usn RMC 0253/2019 21 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 534, na·k.·ú.·Střížkov a·na·adrese Bínova 12, 182 00 Praha 8 15. května 2019
Usn RMC 0252/2019 21 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov 15. května 2019
Usn RMC 0251/2019 21 k návrhu uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 15. května 2019
Usn RMC 0250/2019 21 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou 15. května 2019
Usn RMC 0249/2019 21 ke Zprávě o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. 15. května 2019
Usn RMC 0248/2019 21 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení – Nástavba a stavební úpravy bytového domu, na pozemcích parc.č. 3445, 3446 oba na k.ú. Libeň v·Praze 8 (při ul. Zenklova) 15. května 2019
Usn RMC 0247/2019 21 k návrhu vyjádření k prodeji podílu id. 1/2 pozemku parc.č. 2185 na·k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Budilova) 15. května 2019
Usn RMC 0246/2019 21 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře 1610 m2) parc.č. 599 na k.ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Podhajská pole) 15. května 2019
Usn RMC 0245/2019 21 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního plánu na pozemku parc.č. 954 na k.ú. Troja v Praze 8 (při·ul.·Pod Písečnou), z PS na OB 15. května 2019
Usn RMC 0244/2019 21 k návrhu vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 767/6, 670/53, oba·na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Bublíkova) 15. května 2019
Usn RMC 0243/2019 21 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků mimo·území Městské části Praha 8 (vlastník žadatel) za·pozemky parc.č.·1308/23, 1308/24, oba na k.ú. Troja v Praze 8 (při·ul.·Svídnická) 15. května 2019
Usn RMC 0242/2019 21 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.č.·1311/60 (duplicitní vlastnictví), 1311/11, oba na k.ú. Troja v·Praze·8 (při ul. Mazurská) 15. května 2019
Usn RMC 0241/2019 21 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení – Bytový dům Kobylisy na·pozemku parc. č. 297 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při·ul.·Pod·Hliništěm) 15. května 2019
Usn RMC 0240/2019 21 k návrhu vyjádření ke směně pozemku parc.č. 775/3 (vlastník žadatel) za část pozemku (o výměře cca 133 m2) parc.č. 1708 (vlastník Hlavní město Praha), oba na k.ú. Troja v Praze 8 ( při ul. Nad Trojou) 15. května 2019
Usn RMC 0239/2019 21 k návrhu vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře cca 830 m2) parc.č. 4004/1 na k.ú. Libeň v Praze 8 (oblast Libeňského ostrova) 15. května 2019
Usn RMC 0238/2019 21 k návrhu vyjádření ke směně částí pozemků parc.č. 4003/2, 4003/3, oba na k.ú. Libeň v Praze 8 a dalších pozemků mimo Městskou část Praha 8 (vlastník žadatel) za část pozemku parc.č. 4003/1, pozemek parc.č. 4003/4 včetně objektu č.p. 2222 a pozemku parc.č. 4003/5, všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 a další pozemky mimo Městskou část Praha 8 (vlastník Hlavní město Praha), (vše v oblasti Libeňského ostrova) 15. května 2019
Usn RMC 0237/2019 21 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.č.·723/3 a části pozemku (o výměře cca 900 m2) parc.č. 833/5, oba·na·k.ú.·Karlín v Praze 8 (při ul. U Sluncové) 15. května 2019
Usn RMC 0236/2019 21 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.č.·840/456 na k.ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Dolákova) 15. května 2019
Usn RMC 0235/2019 21 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke směně části pozemku parc. č. 3645 a části pozemku parc. č. 3646/1, oba ve vlastnictví žadatele, za část pozemku parc. č. 3636, část pozemku parc. č. 3952/1, část pozemku parc. č. 3952/2, pozemek parc. č. 3952/4, část pozemku parc. č. 3952/8, část pozemku parc. č. 3953/4 a část pozemku parc. č. 3953/8 a část pozemku parc. č. 3953/7, všechny ve·vlastnictví Hlavního města Prahy, všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Vojenova) 15. května 2019
Usn RMC 0234/2019 21 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění "Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2" 15. května 2019
Usn RMC 0233/2019 21 k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu Městské části Praha 8 "Osmička" 15. května 2019
123456789