Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0219/2020 60 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a poskytování služeb ("in-house") mezi Městskou částí Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a.s. 3. června 2020
Usn RMC 0218/2020 60 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 3. června 2020
Usn RMC 0217/2020 60 k návrhu částečného prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 3. června 2020
Usn RMC 0216/2020 59 k návrhu smlouvy o výkonu funkce jednatele obchodní korporace Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8, s. r. o. 27. května 2020
Usn RMC 0215/2020 59 k návrhu odvolání a volby nového jednatele obchodní korporace Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8, s. r. o. 27. května 2020
Usn RMC 0214/2020 59 k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - "Osmička pro rodinu" 27. května 2020
Usn RMC 0213/2020 59 k návrhu změny v komisi pro kulturu a volný čas Rady městské části Praha 8 27. května 2020
Usn RMC 0212/2020 59 k návrhu podání výpovědi Smlouvy o dílo a postoupení užívacích práv č. SM/2007/0338 27. května 2020
Usn RMC 0211/2020 59 k návrhu rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2020 27. května 2020
Usn RMC 0210/2020 59 k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v·období od·1. listopadu·2019 do 30. dubna 2020, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v·období od·1.·listopadu 2019 do 30. dubna 2020 27. května 2020
Usn RMC 0209/2020 59 k návrhu úpravy platu ředitelce Základní školy, Praha 8, Glowackého 6, paní Mgr. Simoně Škaloudové 27. května 2020
Usn RMC 0208/2020 59 k návrhu souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek a přijmutí nadačního příspěvku do majetku příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8) 27. května 2020
Usn RMC 0207/2020 59 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace Městské části Praha 8 v sociální oblasti na rok 2020 27. května 2020
Usn RMC 0206/2020 59 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 27. května 2020
Usn RMC 0205/2020 59 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 27. května 2020
Usn RMC 0204/2020 59 k návrhu odstoupení od smlouvy o dílo č. 2016/0710/OPS.DVZ uzavřené mezi městskou částí Praha 8 a obchodní korporací PRAŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. 27. května 2020
Usn RMC 0203/2020 59 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2020 až 2024 27. května 2020
Usn RMC 0202/2020 59 k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací) základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2019 27. května 2020
Usn RMC 0201/2020 59 k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací), jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2019 27. května 2020
Usn RMC 0200/2020 59 k návrhu schválení dílčí účetní závěrky Městské části Praha 8 za rok 2019 27. května 2020
Usn RMC 0199/2020 59 k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 3, na k. ú. Kobylisy a na adrese Klapkova·26, 182 00 Praha 8 27. května 2020
Usn RMC 0198/2020 59 k návrhu podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha·8 – čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a·na·adrese Burešova 12, 182·00·Praha 8 27. května 2020
Usn RMC 0197/2020 59 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Zenklova 26 27. května 2020
Usn RMC 0196/2020 59 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě k zajištění odběru elektrické energie a·přeúčtování nákladů na její spotřebu" mezi Městskou částí Praha·8, jako "majitelem" a·akciovou společností Technologie hlavního města Prahy, a.s., jako·"poskytovatelem" (osvětlení parkoviště při·ul.·Nekvasilova a·parku při DSS S.K.Neumanna) 27. května 2020
Usn RMC 0195/2020 59 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Karlín v Praze 8, na dobu neurčitou 27. května 2020
Usn RMC 0194/2020 59 "Kontrolní zpráva o stavu likvidace státního podniku Bytový podnik v·Praze 8, s. p. - v likvidaci" 27. května 2020
Usn RMC 0193/2020 59 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 27. května 2020
Usn RMC 0192/2020 59 k návrhu uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve·vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov a k. ú. Kobylisy, 182·00·Praha·8, na dobu určitou 27. května 2020
Usn RMC 0191/2020 59 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182·00·Praha·8, na dobu určitou 27. května 2020
Usn RMC 0190/2020 59 k návrhu poskytnutí slevy z nájemného nájemcům v Domě s·pečovatelskou službou - čp. 1462 na k. ú. Libeň a na adrese Bulovka·10, 180 00 Praha 8 27. května 2020
12345678