Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0380/2017 83 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" mezi·Městskou částí Praha 8 a akciovou společností AutoCont CZ a.s. 16. června 2017
Usn RMC 0379/2017 83 k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 - úplatném převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – id. podílu 1/2 pozemku parc. č. 508 ("zastavěná plocha a·nádvoří"), o výměře 576 m2, s id. podílem 1/2 domu čp. 468 ("objekt k bydlení") vše na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 116, 186·00·Praha 8 16. června 2017
Usn RMC 0378/2017 83 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 16. června 2017
Usn RMC 0377/2017 83 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na podporu aktivit v·oblasti sportu pro dospělé a dorost na rok 2017 16. června 2017
Usn RMC 0376/2017 83 k návrhu změny Přílohy č. 2 "Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, v platném znění 16. června 2017
Usn RMC 0375/2017 82 k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Výběr dodavatele elektrické energie pro Městskou část Praha 8 a její podřízené organizace" 14. června 2017
Usn RMC 0374/2017 82 k návrhu jmenování členů "komise pro hodnocení nabídek zaslaných do výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 819 na·k.·ú.·Libeň a na adrese V Zahradách 10 14. června 2017
Usn RMC 0373/2017 82 k návrhu uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve·vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy a na k. ú. Střížkov, na·dobu určitou 14. června 2017
Usn RMC 0372/2017 82 k návrhu podání žádosti Městské části Praha 8 o dotaci z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl.·m.·Prahy (v kap. 10) na rok 2017 na akci "Rekonstrukce sociálních bytů" 14. června 2017
Usn RMC 0371/2017 82 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva PECKOVA 277, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 277, prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese Peckova 7, 186 00 Praha 8 14. června 2017
Usn RMC 0370/2017 82 k návrhu uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" v objektu obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská čp. 484, na k.ú. Troja, na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 14. června 2017
Usn RMC 0369/2017 82 k návrhu zrušení urbanisticko-architektonické "Soutěže na ideové řešení areálu Draháň" 14. června 2017
Usn RMC 0368/2017 82 k návrhu souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními úpravami nad rámec běžné údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 224 na adrese Pod Čimickým hájem 10, na k. ú. Bohnice v Praze 8 14. června 2017
Usn RMC 0367/2017 82 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" části pozemku parc.·č.·693/173, k. ú. Karlín, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem SLUNCOVÁ KARLÍN, za účelem zřízení předzahrádek 14. června 2017
Usn RMC 0366/2017 82 k návrhu výběru nájemce bytu v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (VŘ ze dne 05.05.2017) 14. června 2017
Usn RMC 0365/2017 82 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 533 na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 10, 182 00 Praha 8 14. června 2017
Usn RMC 0364/2017 82 k návrhu dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0181/2017 Rady městské části Praha 8 ze dne 29. března 2017, k návrhu podání výpovědí z nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 14. června 2017
Usn RMC 0363/2017 82 k návrhu zastavení exekučních řízení č.j. 027 EX 3379/08 a č.j. 203 EX 23320/09 vedených na dluh ve výši 87 847,00 Kč s příslušenstvím, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu·č.·3, v domě čp. 1103, na k. ú. Libeň a na adrese V Mezihoří 11, 180 00 Praha 8 14. června 2017
Usn RMC 0362/2017 82 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny řediteli příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb 14. června 2017
Usn RMC 0361/2017 82 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 14. června 2017
Usn RMC 0360/2017 82 k návrhu uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" v objektu obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská čp. 484, na·k.·ú.·Troja, na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 14. června 2017
Usn RMC 0359/2017 82 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu 14. června 2017
Usn RMC 0358/2017 82 k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení - užšího řízení" podle·ust.·§·58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky "Provádění sečí (opravných sečí)" 14. června 2017
Usn RMC 0357/2017 82 k návrhu odstoupení od smlouvy o dílo č. 2016/0756/OPS.DVZ uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 14. června 2017
Usn RMC 0356/2017 82 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava kotelny objektu Geront.·centra Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8" 14. června 2017
Usn RMC 0355/2017 82 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2017 14. června 2017
Usn RMC 0354/2017 82 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury a·volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2017 14. června 2017
Usn RMC 0353/2017 82 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 14. června 2017
Usn RMC 0352/2017 82 k návrhu uzavření "Smlouvy o dílo na Revitalizaci parku Dlážděnka" na k. ú. Kobylisy, Praha 8 14. června 2017
Usn RMC 0351/2017 82 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. října 2016 mezi Městskou částí Praha 8, jako "klientem" a Ing. arch. Ondřejem Tučkem, jako "architektem" 14. června 2017
12345678910...