Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0476/2017 88 k návrhu uzavření soudního smíru a dalšímu postupu v řízení o·určení vlastnického práva vedeném Obvodním soudem pro Prahu 8 pod·spisovou značkou 27 C 258/2015 21. srpna 2017
Usn RMC 0475/2017 87 k návrhu zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez·uveřejnění a uzavření "Smlouvy o dílo" k realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Provádění sečí na území MČ Praha 8 do ukončení užšího řízení ev. č. OVZ/2017/0026" 9. srpna 2017
Usn RMC 0474/2017 87 k návrhu rozhodnutí o nevyhovění námitkám účastníka zadávacího řízení Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. (IČO: 610 57 606), se sídlem na adrese Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: "Provádění sečí (opravných sečí)" 9. srpna 2017
Usn RMC 0473/2017 87 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Krajinotvorná úprava centrální veřejné plochy v Čimicích – ideová a realizační studie" 9. srpna 2017
Usn RMC 0472/2017 87 k návrhu zpracování a předložení projektu "Výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadů (podzemní kontejnery) v·Praze 8" do 69. výzvy Operačního programu Životní prostředí 9. srpna 2017
Usn RMC 0471/2017 86 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0151/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. března 2016 a k návrhu Jednacího řádu komise pro·otevírání obálek a hodnocení nabídek zaslaných do výběrového řízení o·nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 2. srpna 2017
Usn RMC 0470/2017 86 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0945/2012 ze dne 20.12.2012, usnesení č. Usn RMC 0150/2016 ze dne 23.3.2016, usnesení č. Usn RMC 0751/2016 ze dne 23.11.2016, usnesení č.·Usn·RMC·0174/2017 ze dne 29. 3. 2017, usnesení č. Usn RMC 0315/2017 ze dne 31.5.2017 a k návrhu nového znění textu podmínek pronájmu bytů formou "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 2. srpna 2017
Usn RMC 0469/2017 86 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 2. srpna 2017
Usn RMC 0468/2017 86 k návrhu ukončení nájemního vztahu založeného "Nájemní smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání" v objektu KD Ládví mezi·Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a REAL DIRECT, realitní společnost, s.r.o. 2. srpna 2017
Usn RMC 0467/2017 86 k návrhu úpravy platu paní Mgr. Kateřině Halfarové, ředitelce Osmičky pro rodinu - příspěvkové organizace zřízené Městské části (MČ) Praha 8 2. srpna 2017
Usn RMC 0466/2017 86 k návrhu uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov 2. srpna 2017
Usn RMC 0465/2017 86 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12 2. srpna 2017
Usn RMC 0464/2017 86 k návrhu úpravy platu řediteli příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb 2. srpna 2017
Usn RMC 0463/2017 86 k návrhu jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k veřejné zakázce s předmětem plnění "Poskytování veřejně prospěšných (technických) služeb na území Městské části Praha 8 - Čistá osmička" 2. srpna 2017
Usn RMC 0462/2017 86 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" v objektu KD Krakov mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a příspěvkovou organizací "Osmička pro rodinu" 2. srpna 2017
Usn RMC 0461/2017 86 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "PD - Rodinné centrum Kobylisy" 2. srpna 2017
Usn RMC 0460/2017 86 k návrhu uzavření "Smlouvy k zajištění odběru elektrické energie" mezi Městskou částí Praha 8, jako "majitelem" a akciovou společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. (IČO: 004 09 316), jako "poskytovatelem" (DSS S.K.Neumanna) 2. srpna 2017
Usn RMC 0459/2017 86 k návrhu uzavření "Smlouvy k zajištění odběru elektrické energie" mezi Městskou částí Praha 8, jako "majitelem" a akciovou společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. (IČO: 004 09 316), jako·"poskytovatelem" (parkoviště při ul. Nekvasilova) 2. srpna 2017
Usn RMC 0458/2017 86 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemku parc.·č.·404/18, pozemku parc. č. 405 a části budovy čp. 333 (1. PP), vše na k. ú. Čimice, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a spolkem 333 údolí, z.s. 2. srpna 2017
Usn RMC 0457/2017 86 k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení - otevřeného řízení" podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky "Správa, údržba a vytápění objektů, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8" 2. srpna 2017
Usn RMC 0456/2017 86 k návrhu stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování a zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 2. srpna 2017
Usn RMC 0455/2017 86 k návrhu nového znění "Podpisového řádu Úřadu městské části Praha 8" 2. srpna 2017
Usn RMC 0454/2017 86 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 2. srpna 2017
Usn RMC 0453/2017 86 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění „Vytvoření komunitní zahrady Prahy 8 - ideová a realizační studie“ 2. srpna 2017
Usn RMC 0452/2017 85 k návrhu rozhodnutí Městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Soutěž o návrh novostavby bytového domu na pozemku parc. č. 527/97, k. ú. Střížkov" 19. července 2017
Usn RMC 0451/2017 85 k návrhu zastavení exekučního řízení sp. zn. 180 EX 8999/08 vedeného na dluh ve výši 134 756,00 Kč s příslušenstvím, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 12, v domě čp. 1637, na k. ú. Kobylisy a na adrese Rajmonova 2, 182 00 Praha 8 19. července 2017
Usn RMC 0450/2017 85 k návrhu uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 19. července 2017
Usn RMC 0449/2017 85 k návrhu podání výpovědí z nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 19. července 2017
Usn RMC 0448/2017 85 k žádosti Městské části Praha 8 k majetkovému převodu - výkupu nemovitosti- pozemku parc. č. 628/1, na k. ú. Kobylisy, obec Praha, do vlastnictví obce tj. Hlavního města Prahy s následným svěřením do·správy Městské části Praha 8 19. července 2017
Usn RMC 0447/2017 85 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Křižíkova 459/72, uzavřené v·rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 459, prostor č. 503, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 72, 186 00 Praha 8 19. července 2017
12345678910...