Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0359/2018 116 k návrhu uzavření 9 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 25. července 2018
Usn RMC 0358/2018 116 k návrhu výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o·nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 (VŘ ze dne 20.06.2018) 25. července 2018
Usn RMC 0357/2018 116 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví Bytového družstva náměstí Dr. Holého 17, Praha 8, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha 8 – čp. 1059, prostor č. 601, na·k.·ú.·Libeň a na adrese náměstí Dr. Václava Holého·1059/17, 180 00 Praha 8 25. července 2018
Usn RMC 0356/2018 116 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 605, čp. 625, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 25. července 2018
Usn RMC 0355/2018 116 k návrhu uzavření "Dodatku č. 18" k "Pojistné smlouvě č. 1516286976" s předmětem plnění "Pojištění domů a staveb svěřených do správy Městské části Praha 8", mezi akciovou společností Generali Pojišťovna a. s., a Městskou částí Praha 8 25. července 2018
Usn RMC 0354/2018 116 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 25. července 2018
Usn RMC 0353/2018 116 k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – NP č. 601, v budově bez čp./č. ev., která je součástí pozemku parc. č. 2982/11, na·k.·ú.·Libeň, 180 00 Praha 8 25. července 2018
Usn RMC 0352/2018 116 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku parc. č. 449/1 na k. ú. Karlín, obec Praha, za účelem oplocení staveniště při ulici Křižíkova 25. července 2018
Usn RMC 0351/2018 116 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 9 o·výměře 198 m2, vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8 25. července 2018
Usn RMC 0350/2018 116 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 532, prostor č. 508, na·k.·ú.·Střížkov a na adrese Bínova 8, 182 00 Praha 8 25. července 2018
Usn RMC 0349/2018 116 k návrhu jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s předmětem plnění "Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace" 25. července 2018
Usn RMC 0348/2018 116 k návrhu ukončení nájemního vztahu mezi Servisním střediskem pro·správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a panem Bohumilem Krejčím 25. července 2018
Usn RMC 0347/2018 116 k návrhu úpravy platu ředitelce Základní školy Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52, paní Mgr. Ireně Trojanové, Ph.D. 25. července 2018
Usn RMC 0346/2018 116 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů ve 2. čtvrtletí 2018 25. července 2018
Usn RMC 0345/2018 116 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Projektová dokumentace – Výstavba Nové scény Divadla Karla Hackera" 25. července 2018
Usn RMC 0344/2018 116 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 153, prostor č. 508, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Křižíkova 41, 186 00 Praha 8 25. července 2018
Usn RMC 0343/2018 116 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 25. července 2018
Usn RMC 0342/2018 116 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dodávkách a·provedení prací" pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Revitalizace veřejného prostranství Palmovka - mobiliář a založení vegetace" 25. července 2018
Usn RMC 0341/2018 116 k návrhu poskytnutí dotací (mikrograntů) z rozpočtu Městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8 pro rok 2018 25. července 2018
Usn RMC 0340/2018 116 k návrhu uzavření Dodatku č. 4 ke "Smlouvě o provozování Karlínských farmářských trhů" uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Food Event s.r.o. 25. července 2018
Usn RMC 0339/2018 116 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru Bytový soubor U·Čechie na pozemcích parc. č. 693/125, 722/5, 722/6, 722/9, 729/3, všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. U Sluncové) 25. července 2018
Usn RMC 0338/2018 116 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke studii Rustonka Court na·pozemcích parc. č. 763/18, 763/67, 763/70, 763/80, všechny na·k.·ú.·Karlín v Praze 8 (při ul. Švábky) 25. července 2018
Usn RMC 0337/2018 115 k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 28. června 2018
Usn RMC 0336/2018 115 k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj.·hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, pozemku parc. č. 881/163, k. ú. Čimice v Praze 8 28. června 2018
Usn RMC 0335/2018 115 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0782/2017 Rady městské části Praha 8 ze dne 13.12.2017, k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřené do·správy Městské části Praha 8, pozemku parc. č. 881/163, k.·ú.·Čimice 28. června 2018
Usn RMC 0334/2018 115 k návrhu textu "Smlouvy o financování dostavby sídla městské části Praha 8 a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy" 28. června 2018
Usn RMC 0333/2018 115 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Libeň č. p. 1056 28. června 2018
Usn RMC 0332/2018 115 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0850/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 21. prosince 2015 a k návrhu textu "Podmínek pro·zařazení žadatelů do programu "Bydlení pro seniory"" v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Statutem hl. města Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8 a změny textu "Nájemní smlouvy" a "Podnájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, pronajatého Sociálním a ošetřovatelským službám Praha 8 pro žadatele v programu "Bydlení pro seniory" 28. června 2018
Usn RMC 0331/2018 115 k návrhu dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0186/2018 Rady Městské části Praha 8 ze dne 25. dubna 2018 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu pronajatého jako "azylový byt" v domě ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s. 28. června 2018
Usn RMC 0330/2018 115 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "SMLOUVY O ZHOTOVENÍ ÚPRAV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVBU BUDOVY NOVÁ PALMOVKA A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava projektové dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka a související inženýrská činnost" 28. června 2018
12345678910...