Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0594/2017 92 k návrhu uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech s·pečovatelskou službou - na k. ú. Karlín a Kobylisy, na dobu neurčitou 4. října 2017
Usn RMC 0593/2017 92 k návrhu "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického zabezpečení volby prezidenta republiky v roce 2018" 4. října 2017
Usn RMC 0592/2017 92 k návrhu stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 4. října 2017
Usn RMC 0591/2017 92 k návrhu dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0558/2017 ze dne 13.·září 2017 k návrhu uzavření 9 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v·Domech s pečovatelskou službou 4. října 2017
Usn RMC 0590/2017 92 k návrhu vyslovení souhlasu s předáním "Žádosti o bydlení ze·sociálních důvodů" Magistrátu hl. města Prahy 4. října 2017
Usn RMC 0589/2017 92 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 4. října 2017
Usn RMC 0588/2017 92 k návrhu uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 4. října 2017
Usn RMC 0587/2017 92 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Kollárova 16, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 171, prostor č. 503, na k. ú. Karlín a na adrese Kollárova 16, 186 00 Praha 8 4. října 2017
Usn RMC 0586/2017 92 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování vodovodní a·plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 840/190 na k. ú. Bohnice, obec Praha 4. října 2017
Usn RMC 0585/2017 92 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 593, prostor č. 501, na k. ú. Libeň a na adrese V Holešovičkách 1a, 180 00 Praha 8 4. října 2017
Usn RMC 0584/2017 92 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené v·rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 12, prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 4. října 2017
Usn RMC 0583/2017 92 k návrhu uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví KAN22-51, bytové družstvo, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – NP č. 501, čp. 22, na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 14, 186 00 Praha 8 4. října 2017
Usn RMC 0582/2017 92 k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – NP č. 501, čp. 264, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 121, 180 00 Praha 8 4. října 2017
Usn RMC 0581/2017 92 k návrhu na zastavení exekučních řízení sp. zn. 027 EX 00099/07, sp.·zn. 027 EX 00719/07 a sp. zn. 027 EX 00720/07 vedených na·dluh ve výši 118 143,00 Kč s příslušenstvím, vzniklých neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 11, v domě čp. 1741, na k. ú. Kobylisy a na adrese Luhovská 10, 182 00 Praha 8, 4. října 2017
Usn RMC 0580/2017 92 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 533, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova·10, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 4. října 2017
Usn RMC 0579/2017 92 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě o nájmu pozemků parc.·č.·2364/204, 2364/206 a 2364/205, přičemž součástí pozemku parc. č. 2364/205 je stavba občanského vybavení čp. 1776, vše·na·k.·ú.·Kobylisy, obec Praha 4. října 2017
Usn RMC 0578/2017 92 k návrhu uzavření "Souhlasného prohlášení" k rozdělení nemovité věci (pozemku parc. č. 96, jehož součástí je budova čp. 140, vše na k. ú. Karlín, obec Praha) na vlastnické právo k jednotkám, a·k·uzavření smlouvy o výstavbě dvou bytových jednotek v·dosavadním půdním prostoru domu 4. října 2017
Usn RMC 0577/2017 92 k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 - úplatném převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – id. podílu 1/2 pozemku parc. č. 73("zastavěná plocha a·nádvoří"), o výměře 635 m2, s id. podílem 1/2 domu čp. 130 ("objekt k bydlení") vše na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 19, 186·00·Praha 8 4. října 2017
Usn RMC 0576/2017 92 k návrhu rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění „Správa, údržba a vytápění objektů, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8 4. října 2017
Usn RMC 0575/2017 92 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako·"obdarovaným", a Mgr. Miladou Frantíkovou - Studio Lodička, jako·"dárcem" 4. října 2017
Usn RMC 0574/2017 92 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 4. října 2017
Usn RMC 0573/2017 92 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 4. října 2017
Usn RMC 0572/2017 92 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Úprava kotelny objektu Geront. centra Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8" 4. října 2017
Usn RMC 0571/2017 92 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "PD - Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná" 4. října 2017
Usn RMC 0570/2017 92 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická – Žernosecká" 4. října 2017
Usn RMC 0569/2017 92 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro veřejnou zakázku s předmětem plnění „Převod parkoviště Karlínské nám. do·placeného režimu" 4. října 2017
Usn RMC 0568/2017 92 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro·veřejnou zakázku s předmětem plnění "Převod parkoviště U Meteoru do·placeného režimu" 4. října 2017
Usn RMC 0567/2017 92 k návrhu výběru prodávajícího a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek originálního spotřebního materiálu ke kopírovacím strojům a·tiskárnám pro potřeby ÚMČ Praha 8" 4. října 2017
Usn RMC 0566/2017 92 k návrhu výběru prodávajícího a uzavření "Kupní smlouvy" pro·realizaci "veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění „Celková výměna výtahu v budově ÚMČ Praha 8 na adrese U·Meteoru·6/147, Praha 8 - Libeň“ 4. října 2017
Usn RMC 0565/2017 92 k návrhu výběru prodávajícího a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek kancelářského materiálu pro potřeby ÚMČ Praha 8" 4. října 2017
12345678910...