Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0016/2018 101 k návrhu ponechání investičního příspěvku z roku 2017 do roku 2018 příspěvkové právnické osobě (organizaci) zřízené MČ Praha 8 - Osmička pro rodinu 10. ledna 2018
Usn RMC 0015/2018 101 k žádosti Městské části Praha 8 k majetkovému převodu - výkupu nemovitostí, pozemků na k. ú. Karlín a Libeň do vlastnictví obce tj.·Hlavního města Prahy 10. ledna 2018
Usn RMC 0014/2018 101 k žádosti Městské části Praha 8 k majetkovému převodu - výkupu nemovitosti pozemku parc. č. 2786, na k. ú. Libeň do vlastnictví obce tj.·Hlavního města Prahy 10. ledna 2018
Usn RMC 0013/2018 101 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 10. ledna 2018
Usn RMC 0012/2018 101 k rezignaci členky Zastupitelstva Městské části Praha 8 pí Ing. Markéty Adamové Pekarové na její mandát a k návrhu předání „OSVĚDČENÍ“ panu Pavlu Schnirchovi o tom, že se stal členem Zastupitelstva Městské části Praha 8 a kterým dnem se jím stal 10. ledna 2018
Usn RMC 0011/2018 101 k návrhu přípravy 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 10. ledna 2018
Usn RMC 0010/2018 101 k návrhu uzavření "Souhlasného prohlášení" k rozdělení nemovité věci (pozemku parc. č. 63, jehož součástí je budova čp. 202, vše na k. ú. Karlín, obec Praha) na vlastnické právo k jednotkám 10. ledna 2018
Usn RMC 0009/2018 101 k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 – úplatném převodu nemovitostí ve·vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 1633/2 a parc. č. 1631, oba·na k. ú. Kobylisy v·Praze 8 10. ledna 2018
Usn RMC 0008/2018 101 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Pernerova 36, uzavřené v·rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 403, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 36, 186 00 Praha 8 10. ledna 2018
Usn RMC 0007/2018 101 k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pořízení zametacích strojů - Městská část Praha 8" 10. ledna 2018
Usn RMC 0006/2018 101 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o poradenské činnosti" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění „Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR u škol řízených MČ Praha·8“ 10. ledna 2018
Usn RMC 0005/2018 101 k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 10. ledna 2018
Usn RMC 0004/2018 101 k návrhu uzavření "Dodatku č. 9" ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" v objektu ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - v·poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 10. ledna 2018
Usn RMC 0003/2018 101 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.·č.·1829/2, 1829/5, oba na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při·ul.·Březiněveská) 10. ledna 2018
Usn RMC 0002/2018 101 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu částí pozemku parc. č. 958/36 (o výměře cca 20 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při·ulici Luhovská) 10. ledna 2018
Usn RMC 0001/2018 101 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.·č.·3629/2, 3950/2, 3628/2, které jsou zastavěny objekty ve·vlastnictví žadatele, pozemků parc. č. 3629/1, 3630, 3626/1 a částí pozemků parc. č. 3627 (o výměře cca·1000·m2), 3628/1 (o výměře cca·2000 m2), vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ulici Voctářova) 10. ledna 2018