Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0410/2021 101 k návrhu námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do·společného řízení stavby "Bytový dům Novákových – zástavba proluky“, Praha 8 - Libeň, ul. Novákových na pozemcích 3482, 3483, 3484, 3937/1 a 3931, vše v katastrálním území Libeň v Praze 8 1. září 2021
Usn RMC 0409/2021 101 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v·Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Libeň v Praze 8, na·dobu·neurčitou 1. září 2021
Usn RMC 0408/2021 101 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 2236, na·k. ú. Libeň v·Praze 8 1. září 2021
Usn RMC 0407/2021 101 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení §·37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. září 2021
Usn RMC 0406/2021 101 k návrhu složení konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3 1. září 2021
Usn RMC 0405/2021 101 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 1. září 2021
Usn RMC 0404/2021 101 k návrhu uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha·8 – čp. 780, NP 124, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181·00·Praha 8 1. září 2021
Usn RMC 0403/2021 101 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 841/41, parc. č. 843/3, parc. č. 769/10, parc. č. 844/22, vše k.ú. Karlín 1. září 2021
Usn RMC 0402/2021 101 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 1. září 2021
Usn RMC 0401/2021 101 k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička" 1. září 2021
Usn RMC 0400/2021 101 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vacínova 5, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha 8 – čp. 396, prostor č. 602, na k. ú. Libeň a·na·adrese Vacínova 5, 181·00·Praha 8 - Libeň 1. září 2021
Usn RMC 0399/2021 101 k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektu ve·spoluvlastnickém podílu 2 zahraničních fyzických osob a Městské části Praha 8 – čp. 288, na k. ú.·Karlín a·na adrese Pernerova 17, 186·00·Praha 8 1. září 2021
Usn RMC 0398/2021 101 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu mezi·Městskou částí Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha·8, jako·"pronajímatelem" a pobočným spolkem Kolpingova rodina Praha·8 (IČO: 493 67 404), se sídlem na adrese Bohnická 3/32, 181·00·Praha 8 - Bohnice, jako "nájemcem", na k. ú. Kobylisy v Praze 8 1. září 2021
Usn RMC 0397/2021 101 k návrhu uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" mezi MČ Praha 8 a·spolkem Trenéři ve škole, z.s. 1. září 2021
Usn RMC 0396/2021 101 k návrhu výzvy více zájemcům k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy v rámci výběrového řízení „Soutěž – Prodej komunálních vozidel“ 1. září 2021
Usn RMC 0395/2021 101 k návrhu uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha 8 a spol. SOP a.s. - Prodej komunálního vozidla 1. září 2021
Usn RMC 0394/2021 101 k návrhu revokace usnesení č. 0108/8.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 14. března 2007 a k návrhu nových "Pravidel pro stanovení výše příplatku za vedení a poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 ("obcí") podle ust. § 8 odst. 1 zákona č.·561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů“ 1. září 2021
Usn RMC 0393/2021 101 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena" umístění kanalizační a vodovodní přípojky včetně průjezdu a průchodu pod názvem akce "Domov pro seniory Trousilova" na pozemku parc. č. 2547 na k. ú. Kobylisy, obec Praha 1. září 2021
Usn RMC 0392/2021 101 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 1. září 2021
Usn RMC 0391/2021 101 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o zajištění neadresné distribuce časopisu "Osmička" pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Distribuce časopisu městské části Praha·8 "Osmička" 1. září 2021
Usn RMC 0390/2021 101 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a·investorem PhDr. Radmilem Konvalinkou 1. září 2021
Usn RMC 0389/2021 101 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a·společností Zenklova 215 s.r.o. 1. září 2021
Usn RMC 0388/2021 101 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.č.·13/21, 13/22, 13/23, 13/29, 13/30, všechny na k.ú. Libeň v·Praze 8 (při ul. Na Košince) 1. září 2021
Usn RMC 0387/2021 101 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu částí pozemků (délka pronájmu neuvedena, vždy o výměře cca 30 m2), variantně parc.č. 2987/1 nebo parc.č. 2807/1, 3876/3 nebo parc.č. 3876/1, všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (oblast Na Hájku) 1. září 2021
Usn RMC 0386/2021 101 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.č.·2102/10, 2102/13, oba na k.ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Na·Sypkém) 1. září 2021
Usn RMC 0385/2021 101 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.č.·2101/2, 2103/2, oba na k.ú. Libeň v Praze 8 (při·ul. Na·Sypkém) 1. září 2021
Usn RMC 0384/2021 100 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. 18. srpna 2021
Usn RMC 0383/2021 100 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. 18. srpna 2021
Usn RMC 0382/2021 100 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou 18. srpna 2021
Usn RMC 0381/2021 100 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb drobné údržby a oprav mezi Městskou částí Praha 8 a·společností Osmá správa majetku a služeb a.s. 18. srpna 2021
12345678910...