Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0482/2018 121 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace ostrůvků zeleně v·oblasti ul. Zenklova, Praha 8" 3. října 2018
Usn RMC 0481/2018 121 k návrhu vyloučení účastníka zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Výstavba sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, Praha 8" a uzavření "Smlouvy o dílo" 3. října 2018
Usn RMC 0480/2018 121 k návrhu rozhodnutí o nevyhovění námitkám účastníka zadávacího řízení VYSSPA Sports Technology s.r.o. (IČO: 279 67 638), se sídlem na adrese Skladová 6, 326 00 Plzeň proti zadávacím podmínkám v·zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem "Výstavba sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, Praha 8" 3. října 2018
Usn RMC 0479/2018 121 k návrhu II. revokace usnesení č. Usn RMC 0088/2018 ze·dne·7.·března 2018 Rady městské části Praha 8 k návrhu rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2018 3. října 2018
Usn RMC 0478/2018 121 k návrhu souhlasu s udělením plné moci v zastupování Městské části Praha 8 v rámci podání projektu "Výstavba a modernizace zařízení na·sběr, třídění a využití odpadu (podzemní kontejnery) v Praze 8" do·104. výzvy Operačního programu Životní prostředí 3. října 2018
Usn RMC 0477/2018 121 k návrhu zpracování a předložení projektu "Výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadu (podzemní kontejnery) v·Praze 8" do 104. výzvy Operačního programu Životní prostředí 3. října 2018
Usn RMC 0476/2018 121 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Veřejnoprávní smlouvě o·poskytnutí dotace, související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 3. října 2018
Usn RMC 0475/2018 121 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny řediteli příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 (SOS·Praha 8) 3. října 2018
Usn RMC 0474/2018 121 k návrhu projednání studie "Bezpečné cesty do školy - ZŠ a MŠ Dolákova a ZŠ Don Bosco" 3. října 2018
Usn RMC 0473/2018 121 k návrhu přípravy 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 3. října 2018
Usn RMC 0472/2018 121 k návrhu uzavření Smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na území Městské části Praha 8 3. října 2018
Usn RMC 0471/2018 121 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 3. října 2018
Usn RMC 0470/2018 121 k návrhu uzavření dohody o ukončení nájmu "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání", v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínské náměstí 2, a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha·8 – NP č. 501, čp. 156, na·k.·ú.·Karlín a·na·adrese Karlínské náměstí 2, 186·00·Praha 8 3. října 2018
Usn RMC 0469/2018 121 k návrhu dílčí revokace usnesení č. 61/55.RMČ/2005 ze dne 2. února 2005 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu neurčitou 3. října 2018
Usn RMC 0468/2018 121 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 3. října 2018
Usn RMC 0467/2018 121 k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 067,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 3. října 2018
Usn RMC 0466/2018 121 k návrhu uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v·domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182·00·Praha·8, na dobu určitou 3. října 2018
Usn RMC 0465/2018 121 k návrhu vyslovení souhlasu s předáním 2 "Žádostí o bydlení ze·sociálních důvodů" Magistrátu hl. města Prahy 3. října 2018
Usn RMC 0464/2018 121 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Libeň a Kobylisy 3. října 2018
Usn RMC 0463/2018 121 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a·podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc.·č.·585/340 na k. ú. Bohnice, obec Praha 3. října 2018
Usn RMC 0462/2018 121 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě označené "Napojení objektu čp. 785, ulice Lindavská a čp. 890, ulice Vánková na optickou síť UPC ČR, s.r.o., Praha 8" na k. ú. Bohnice 3. října 2018
Usn RMC 0461/2018 121 k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty" za·účelem příchodu/příjezdu a odchodu/odjezdu na pozemcích 2190/1 a 2189/1 oba na k. ú. Libeň, obec Praha 3. října 2018
Usn RMC 0460/2018 121 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č.·2621/94 (o výměře cca 80 m2) na k. ú. Kobylisy v·Praze 8 (při·ul.·Šimůnkova) 3. října 2018
Usn RMC 0459/2018 121 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.·č.·1833, 1834, 1835 a 1837 a spoluvlastnických podílů pozemků parc.·č.·1836/1, 1839/1, 1839/6, 4071/11, 4085/1, 4085/4, 4085/5, 4089/1, 4089/3, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ulici Liberecká) 3. října 2018
Usn RMC 0458/2018 121 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci – Instalace kogenerační jednotky v areálu hotelu Artemis na pozemku parc. č. 739/3 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. U Sluncové) 3. října 2018
Usn RMC 0457/2018 121 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Veřejnoprávní smlouvě o·poskytnutí dotace, související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 3. října 2018
Usn RMC 0456/2018 121 k návrhu na prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně spolku Lob Sports Academy, z.s. 3. října 2018
Usn RMC 0455/2018 121 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 3. října 2018
Usn RMC 0454/2018 121 k návrhu stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 3. října 2018
Usn RMC 0453/2018 121 k návrhu uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parku a náměstí Krakov" 3. října 2018
12345678910...