Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0122/2019 15 k dosavadnímu průběhu jednání ve věci předčasného ukončení Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené dne 15.10.2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako objednatelem, a společností Metrostav Development a.s. (resp. Metrostav Alfa s.r.o.), jako·poskytovatelem, ve znění Dodatku·č.·1 ze dne 9.7.2018 a·ke·způsobu provádění díla 12. března 2019
Usn RMC 0121/2019 15 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako·"obdarovaným", a pí Mgr. Miladou Frantíkovou - Studio Lodička, jako·"dárcem" 12. března 2019
Usn RMC 0120/2019 14 k návrhu uzavření 2 "Dohod o změně výše odstupného" mezi·společností Centrum Palmovka, a.s., a členy dozorčí rady společnosti Centrum Palmovka, a.s. 6. března 2019
Usn RMC 0119/2019 14 k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8, pozemku parc. č. 9 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 6. března 2019
Usn RMC 0118/2019 14 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 385, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 6. března 2019
Usn RMC 0117/2019 14 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve·vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182·00·Praha·8, na dobu určitou 6. března 2019
Usn RMC 0116/2019 14 k návrhu uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na·dobu·neurčitou 6. března 2019
Usn RMC 0115/2019 14 k návrhu uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou 6. března 2019
Usn RMC 0114/2019 14 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 6. března 2019
Usn RMC 0113/2019 14 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Demontáž mobilních kluzišť v·roce 2019" 6. března 2019
Usn RMC 0112/2019 14 k návrhu vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemků parc.č. 493/51, 493/52, 493/53 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Kindlovce) 6. března 2019
Usn RMC 0111/2019 14 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.·č.·2100/4, 2100/5, 2099 a části pozemku parc.·č.·3823/10 (cca·25 m2), všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) 6. března 2019
Usn RMC 0110/2019 14 k návrhu vyjádření ke zrušení průchodu na pozemku parc. č. 2853/1 na k. ú. Libeň, v Praze 8 (mezi ul. Kotlaska a Světova) 6. března 2019
Usn RMC 0109/2019 14 k návrhu vyjádření k umístění knihobudky na části pozemku parc.č.·1081/6 na k.ú. Troja v Praze 8 (při ul. Čimická) 6. března 2019
Usn RMC 0108/2019 14 k návrhu vyjádření k pronájmu pozemku parc.č. 1910/1 na k.ú. Libeň v·Praze 8 (při ul. Davídkova) 6. března 2019
Usn RMC 0107/2019 14 k návrhu doplnění vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 671/10, 672 a·spoluvlastnického podílu id. 4/5 pozemku parc. č. 671/3, všechny na·k.·ú.·Libeň v Praze 8 (při ul. S.K. Neumanna) 6. března 2019
Usn RMC 0106/2019 14 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.č. 1766/2 a části pozemku parc.č. 1764/1 (nově dle GP č.·2117-7/2018 označených jako parc.č. 1766/2 o výměře 24 m2, parc.č. 1766/6 o výměře 12 m2 a parc.č. 1764/4 o výměře 3 m2) všechny na·k.·ú.·Kobylisy v Praze 8 (při ul. Trojská) 6. března 2019
Usn RMC 0105/2019 14 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 339/6 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Bulovka) 6. března 2019
Usn RMC 0104/2019 14 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.·č.·585/194 (o výměře cca 210 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při·ul.·Katovická) 6. března 2019
Usn RMC 0103/2019 14 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 267/1 (o výměře cca 364 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Kandertova) 6. března 2019
Usn RMC 0102/2019 14 k návrhu vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení – Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací HFC Kobylisy – Ke Stírce na pozemcích parc.č. 2339/1, 179/57, 179/20, 1721, 1717/3, 1717/1, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1720, 1738/1, vše na k.ú. Kobylisy a·parc.č.·1227/37, 3776, oba na k.ú. Libeň v Praze 8 6. března 2019
Usn RMC 0101/2019 14 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 2639 (o výměře cca 290 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Pod·Labuťkou) 6. března 2019
Usn RMC 0100/2019 14 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní řízení – novostavba bytového domu Bydlení Na Stírce na·pozemku parc. č. 1227/25 na k. ú. Libeň v Praze 8 6. března 2019
Usn RMC 0099/2019 14 k návrhu "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického zabezpečení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky v roce 2019 (v podmínkách Městské části Praha 8)" 6. března 2019
Usn RMC 0098/2019 14 k návrhu souhlasu zřizovatele se zapojením Základní školy, Praha·8, Hovorčovická 11, zřizované Městskou částí Praha 8, do 49. výzvy " Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem" Operačního programu Praha - pól růstu ČR 6. března 2019
Usn RMC 0097/2019 14 k návrhu složení konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 6. března 2019
Usn RMC 0096/2019 14 k návrhu bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 6. března 2019
Usn RMC 0095/2019 13 k dosavadnímu průběhu jednání ve věci předčasného ukončení Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené dne 15.10.2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako·objednatelem, a společností Metrostav Development a.s. (resp. Metrostav Alfa s.r.o.), jako·poskytovatelem, ve znění Dodatku·č.·1 ze dne 9.7.2018 a·ke·způsobu provádění díla 26. února 2019
Usn RMC 0094/2019 13 k návrhu na zápis p. Ing. Tomáše Novotného jako skutečného majitele společnosti Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., (IČO:·042 12 371), se sídlem Zenklova 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8 26. února 2019
Usn RMC 0093/2019 13 k návrhu změn v dozorčí radě společnosti městské části Praha 8 Centrum Palmovka, a.s. 26. února 2019
12345