Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234567
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0213/2018 111 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 1640/1 na·k.·ú.·Kobylisy v Praze 8 9. května 2018
Usn RMC 0212/2018 111 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182·00·Praha·8, na dobu určitou 9. května 2018
Usn RMC 0211/2018 111 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a BD Karlín 197 9. května 2018
Usn RMC 0210/2018 111 k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vítkova 202, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 202, NP 508, v k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 18, 186 00 Praha 8 9. května 2018
Usn RMC 0209/2018 111 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0126/2018 Rady městské části Praha 8 ze dne 28. 3. 2018, k návrhu uzavření "Dodatku·č.·2" k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů, v objektu ve·vlastnictví Bytového družstva Vítkova 202, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha 8 – prostor č. 508, čp. 202, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Vítkova 18, 186 00 Praha 8 9. května 2018
Usn RMC 0208/2018 111 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Provádění čištění ploch od·městského a ostatního odpadu" 9. května 2018
Usn RMC 0207/2018 111 k návrhu "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 k dodržování povinností zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8, v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů" 9. května 2018
Usn RMC 0206/2018 111 k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0088/2018 ze dne 7.·března 2018 Rady městské části Praha 8 k návrhu rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2018 9. května 2018
Usn RMC 0205/2018 111 k návrhu VI. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8“ v platném znění 9. května 2018
Usn RMC 0204/2018 111 k návrhu uzavření dvou "Nájemních smluv o nájmu prostorů sloužících k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 9. května 2018
Usn RMC 0203/2018 111 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 9. května 2018
Usn RMC 0202/2018 111 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby polyfunkčního domu Zenklova na pozemcích parc. č. 55, 3723/1, 3723/7, 3704/3, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 9. května 2018
Usn RMC 0201/2018 111 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru „Bytový dům Invalidovna“ na pozemcích parc. č. 796/16, 841/47, 843/7, všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ulici Sokolovská) 9. května 2018
Usn RMC 0200/2018 111 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby bytového domu a novostavby hromadných garáží na pozemcích parc.·č.·699/12, 699/20, oba na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při·ul.·Hackerova) 9. května 2018
Usn RMC 0199/2018 111 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke studii novostavby Bytového domu Klapkova na pozemcích parc. č. 1332/6, 1332/10, 1332/11, 1343, 1344/3, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 9. května 2018
Usn RMC 0198/2018 111 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části 16 m2 pozemku parc.č. 1083/104 na k.ú. Troja v Praze 8 (při ul. Čimická) 9. května 2018
Usn RMC 0197/2018 111 k návrhu uzavření "Dodatku č. 4" k "Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů" v objektu ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - v·poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 9. května 2018
Usn RMC 0196/2018 110 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 25. dubna 2018
Usn RMC 0195/2018 110 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou 25. dubna 2018
Usn RMC 0194/2018 110 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy, na dobu neurčitou 25. dubna 2018
Usn RMC 0193/2018 110 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví Bytového družstva Křižíkova 45, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha 8 – čp. 165, prostor č. 508, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Křižíkova 45, 186 00 Praha 8 25. dubna 2018
Usn RMC 0192/2018 110 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0118/2018 Rady městské části Praha 8 ze dne 28. 3. 2018, k návrhu uzavření "Dodatku·č.·1" ke·"Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady, Praha 8 - Libeň" a návrhu nového uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Oprava cestní sítě v·parku Thomayerovy sady, Praha 8 - Libeň" 25. dubna 2018
Usn RMC 0191/2018 110 k návrhu schválení dílčí účetní závěrky Městské části Praha 8 za·rok·2017 25. dubna 2018
Usn RMC 0190/2018 110 k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací) základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2017 25. dubna 2018
Usn RMC 0189/2018 110 k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 25. dubna 2018
Usn RMC 0188/2018 110 k návrhu jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 4 25. dubna 2018
Usn RMC 0187/2018 110 k návrhu zrušení konkursního řízení na funkci ředitele Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 a k návrhu vyhlášení nového konkursního řízení 25. dubna 2018
Usn RMC 0186/2018 110 k návrhu uzavření 27 "Nájemních smluv" o nájmu bytů pronajatých jako "azylové byty" v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov a k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s. 25. dubna 2018
Usn RMC 0185/2018 110 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a·podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc.·č.·840/168 na k. ú. Bohnice, obec Praha 25. dubna 2018
Usn RMC 0184/2018 110 k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a·podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc.·č.·693/116, 693/171, 693/175, 693/173, 693/178, 693/163, 693/165, 693/177, 693/166, 693/167, 693/154, vše na k. ú. Karlín, obec Praha 25. dubna 2018
1234567