Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0625/2018 3 k návrhu zrušení a zřízení komisí Rady městské části Praha 8 a·jmenování předsedů a členů komisí Rady městské části Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0624/2018 3 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 509, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0623/2018 3 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 507, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186·00·Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0622/2018 3 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 619, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0621/2018 3 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 618, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186·00 Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0620/2018 3 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 617, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186·00 Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0619/2018 3 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 613, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186·00 Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0618/2018 3 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 543, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181·00Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0617/2018 3 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0124/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 27.2.2015, a k návrhu znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Centrum Palmovka, a.s., a·Smlouvy o·výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Palmovka,·a.s. 28. listopadu 2018
Usn RMC 0616/2018 3 k návrhu uzavření „Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" v areálu Základní školy Glowackého, mezi Městskou částí Praha·8, jako "objednatelem", a Janou Mengerovou, fyzickou osobou, jako·"poskytovatelem" 28. listopadu 2018
Usn RMC 0615/2018 3 k návrhu podání výpovědi Smlouvy o poskytování "Hlídací a·zabezpečovací služby v objektech, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8" 28. listopadu 2018
Usn RMC 0614/2018 3 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví Královská 444 - bytového družstva, Praha 8, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha 8 – čp. 444, prostor č. 503, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Sokolovská 118, 186 00 Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0613/2018 3 k návrhu uzavření dvou "Nájemních smluv o nájmu prostorů sloužících podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0612/2018 3 k návrhu rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace veřejného prostranství u KD Ládví" 28. listopadu 2018
Usn RMC 0611/2018 3 k návrhu rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Údržba parků, dětských hřišť a sportovišť MČ Praha 8 pro rok 2019" 28. listopadu 2018
Usn RMC 0610/2018 3 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parku Dlážděnka - I. etapa" 28. listopadu 2018
Usn RMC 0609/2018 3 k návrhu změny ve složení zvláštního orgánu Městské části Praha 8 - povodňové komise MČ Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0608/2018 3 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 28. listopadu 2018
Usn RMC 0607/2018 3 k návrhu IX. dílčí změny "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" v platném znění 28. listopadu 2018
Usn RMC 0606/2018 3 k návrhu Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2019 a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2019 28. listopadu 2018
Usn RMC 0605/2018 3 k návrhu přípravy 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 28. listopadu 2018
Usn RMC 0604/2018 3 k návrhu stanovení souhrnné odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 za souběh výkonu konkrétních funkcí 28. listopadu 2018
Usn RMC 0603/2018 2 k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nemovitých věcí č.·2018/0708/OKS.SEK" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Softmail s.r.o. 21. listopadu 2018
Usn RMC 0602/2018 2 k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nemovitých věcí č.·2018/0707/OKS.SEK" mezi městskou částí Praha 8 a společností Softmail s.r.o. 21. listopadu 2018
Usn RMC 0601/2018 2 k návrhu změny Stanov společnosti městské části Praha 8 Centrum Palmovka, a.s. 21. listopadu 2018
Usn RMC 0600/2018 2 k návrhu změn v představenstvu a dozorčí radě společnosti Městské části Praha 8 Osmá správa majetku a služeb a.s., (IČO: 046 50 522), a·k·návrhu udělení plné moci panu Mgr. Janu Pytlovi, advokátovi 21. listopadu 2018
Usn RMC 0599/2018 2 k návrhu odvolání ředitele příspěvkové organizace Sociální a·ošetřovatelské služby Praha 8 – SOS Praha 8 a jmenování nové ředitelky příspěvkové organizace Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 – SOS Praha 8 21. listopadu 2018
Usn RMC 0598/2018 2 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 21. listopadu 2018
Usn RMC 0597/2018 2 k rezignaci členky Zastupitelstva městské části Praha 8 pí MUDr. Dity Protopopové, Ph.D. na její mandát a k návrhu předání „OSVĚDČENÍ“ panu Janu Štorkovi, že se stal členem Zastupitelstva městské části Praha 8, a kterým dnem se jím stal 21. listopadu 2018
Usn RMC 0596/2018 2 k návrhu 1. dílčí změny v rozdělení působnosti členů Rady městské části Praha 8 21. listopadu 2018
12345678910...