Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0612/2020 78 k návrhu podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostorů ev.č.·SM/2001/1128 ze dne 26.8.2001 ve znění pozdějších dodatků, týkající se prostorů v objektu polikliniky Mazurská - čp.·484 Mazurská 2, Praha 8 - Troja, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem" a paní MUDr. Květoslavou Navrátilovou, jako "nájemcem" 17. prosince 2020
Usn RMC 0611/2020 78 k návrhu podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostorů ev.č. SM/2003/0536 ze dne 17. června 2003 ve znění pozdějších dodatků, týkající se prostorů v objektu polikliniky Mazurská - čp.·484 Mazurská 2, Praha 8 - Troja, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem" a společností BENU Česká republika, a.s., jako "nájemcem" 17. prosince 2020
Usn RMC 0610/2020 78 k návrhu námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení o·povolení odstranění stavby "Objektu občanské vybavenosti čp. 344, K Ládví 4, Praha 8", na pozemcích parc. č. 627/1, 627/2, 626/71, 626/72, 626/73, všechny na k. ú. Čimice 17. prosince 2020
Usn RMC 0609/2020 78 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru" v·objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský přístav, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve·prospěch Městské části Praha 8 – čp. 97, prostor č. 506, na k. ú. Karlín a·na·adrese Pobřežní 40, 186·00·Praha 8 - Karlín 17. prosince 2020
Usn RMC 0608/2020 78 k návrhu odvolání Mgr. Ing. Jaroslava Kašpárka z funkce vedoucího odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8 17. prosince 2020
Usn RMC 0607/2020 78 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s. 17. prosince 2020
Usn RMC 0606/2020 78 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou 17. prosince 2020
Usn RMC 0605/2020 78 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení §·37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 17. prosince 2020
Usn RMC 0604/2020 78 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 17. prosince 2020
Usn RMC 0603/2020 78 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery" 17. prosince 2020
Usn RMC 0602/2020 78 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dodávka, instalace, nastavení a·zprovoznění páskové knihovny s příslušenstvím" 17. prosince 2020
Usn RMC 0601/2020 78 k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění a·podpora datové konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8" 17. prosince 2020
Usn RMC 0600/2020 78 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" mezi Lidovým bytovým družstvem Praha 8,se sídlem V Zahradách 21, 180 00 Praha 8 – Libeň a·Městskou částí Praha·8 17. prosince 2020
Usn RMC 0599/2020 78 k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou a mateřskou školou, Praha 8, U Školské zahrady 4 17. prosince 2020
Usn RMC 0598/2020 78 k návrhu uzavření Dodatku č. 5 ke „Smlouvě o nájmu pozemku" mezi·Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem FK Admira Praha z. s. 17. prosince 2020
Usn RMC 0597/2020 78 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení §·37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 17. prosince 2020
Usn RMC 0596/2020 77 k návrhu uzavření Memoranda o spolupráci mezi Městskou částí Praha·8 a společností Na·Košince·2·a.s.,se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 - Karlín 9. prosince 2020
Usn RMC 0595/2020 77 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví městské části Praha 8 na adrese U Meteoru 6, Praha 8 9. prosince 2020
Usn RMC 0594/2020 77 k návrhu výběru nájemce dvou bytů v rámci "Výběrového řízení" o·nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 (VŘ ze dne 5.11.2020) 9. prosince 2020
Usn RMC 0593/2020 77 k návrhu uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Karlín, Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 9. prosince 2020
Usn RMC 0592/2020 77 k návrhu uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech s·pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou 9. prosince 2020
Usn RMC 0591/2020 77 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - na k.ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou 9. prosince 2020
Usn RMC 0590/2020 77 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou 9. prosince 2020
Usn RMC 0589/2020 77 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě", mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a paní Alenou Diamantovou, fyzickou osobou, jako "nájemcem" 9. prosince 2020
Usn RMC 0588/2020 77 k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi·Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Pernerova 250/19 9. prosince 2020
Usn RMC 0587/2020 77 k návrhu zrušení usnesení č. Usn RMC 0294/2020 Rady městské části Praha 8 ze dne 8. 7. 2020, k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Pobřežní 122/70 a jednotlivými vlastníky bytových jednotek 9. prosince 2020
Usn RMC 0586/2020 77 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8, Bytovým družstvem NEGRELLI a·Studio atelier GROUP s.r.o. 9. prosince 2020
Usn RMC 0585/2020 77 k návrhu uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Karlín, Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 9. prosince 2020
Usn RMC 0584/2020 77 k návrhu stručného projektového záměru vypracovaného příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu pro výzvu OP Zaměstnanost č. 139 9. prosince 2020
Usn RMC 0583/2020 77 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 9. prosince 2020
12345678910...