Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8 – Pravidla pro jednání s investory

Investoři nová pravidla vítají, zhodnotí tím své projekty

Transparentnost, rovnost a dobrovolnost – to jsou základní principy, na kterých stojí Pravidla pro jednání s investory, která začnou na naší městské části platit v dubnu tohoto roku.

Na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 byla schválena Pravidla, díky kterým se Praha 8 začlení mezi městské části a obce, které se v rámci zodpovědného a citlivého přístupu k nové výstavbě rozhodly pro nastavení systému, který významně napomůže v dialogu mezi radnicí a investory.

Investoři, kteří plánují své záměry na území Prahy 8, již v minulých letech často navrhovali svoji spoluúčast na zkvalitňování veřejné infrastruktury, zejména v bezprostředním okolí svých projektů. Šlo například o revitalizaci přilehlých parků nebo výsadbu zeleně, rekonstrukci dopravní infrastruktury nebo finanční příspěvek na výstavbu školních zařízení. Městská část takové návrhy na investici do veřejných prostranství a veřejně prospěšných staveb vždy vítala, protože tím dochází ke zkvalitňování životní úrovně jejich občanů. Investoři zase vklad do veřejné infrastruktury vnímají jako budoucí benefit pro své klienty, a tedy jako zhodnocení svého projektu.

„Praha 8 je nyní v mnoha ohledech rozvojovou oblastí a na jejím území je plánována řada rezidenčních i komerčních projektů a tento trend bude ještě několik let pokračovat. Proto jsem nechal zpracovat Pravidla, která nastavují doporučený rámec pro vklad investora do zkvalitnění veřejného prostoru a upevňují vyjednávací pozici městské části,“ vysvětluje potřebu nově nastaveného systému místostarosta pro územní rozvoj, Jiří Vítek.

Městská část tak nově nebude odkázána pouze na návrh příspěvku na veřejnou infrastrukturu od investora, ale bude se moci opřít o jasné regule, které říkají, jaká by měla být hodnota takového příspěvku v návaznosti na velikost plánovaného projektu a na jeho umístění. Stejně tak je existence Pravidel vítána i investory, kteří budou moci již ve chvíli, kdy je jejich projekt teprve tzv. „na papíře“, aktivně komunikovat s radnicí, společně plánovat podobu okolí projektu a zejména se zodpovědně rozhodnout, zda zvolí variantu příspěvku ve formě poskytnutí financí do Fondu rozvoje (viz rámeček) nebo ve formě nefinanční, tedy že na své náklady postaví či opraví to, na čem se s Prahou 8 domluví. 

Od dubna bude znění Pravidel pro jednání s investory, včetně podrobného popisu projektů, které pod tento systém spadají (jsou to zejména ty, kde novou výstavbou, rekonstrukcí nebo přestavbou vzniká nárůst hrubé podlažní plochy o více než 500 m2) k pročtení a stáhnutí na webových stránkách MČ Praha 8. Již nyní se ale na radnici obracejí investoři a rozjíždějí se první jednání, která už postupují v mezích schválených pravidel. „Jsem potěšen a možná i překvapen, jak vstřícně se investorské společnosti, se kterými jsme aktuálně v kontaktu, staví k námi navrhnutým formám příspěvku, respektive daru do Fondu rozvoje. U každého projektu se snažíme najít variantu partnerství mezi městskou částí a investorem, která v důsledku zajistí kvalitní místo pro život současným i budoucím obyvatelům Prahy 8,“ komentuje dosavadní průběhy jednání radní pro strategický rozvoj, Tomáš Hřebík.


Co je Fond rozvoje MČ Praha 8?

Fond rozvoje městské části Praha 8 byl zřízen za účelem financování udržitelného rozvoje. Příspěvky do Fondu budou přicházet od investorů, kteří na území Prahy 8 mají v plánu realizovat své projekty a zájem na zkvalitňování veřejných prostranství a občanské vybavenosti, a to nejen v bezprostředním okolí své plánované výstavby. O nakládání s takto získanými prostředky bude rozhodovat městská část, a to pouze a jenom v mezích pravidel Fondu. Do budoucna tak může být tímto způsobem financována například: technická a dopravní infrastruktura (veřejné osvětlení, pozemní komunikace a chodníky), občanská vybavenost (mateřské a základní školy) nebo zkvalitňování veřejných prostranství. 

Praha 8 je unikátní i v tom, že účet Fondu rozvoje je transparentní (č. účtu: 8863142/0800), každý si tedy bude moci zkontrolovat, co z něj bude financováno.


Brožura - Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8
Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8 brožura screenshot
 

Vytisknout