Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8 – Pravidla pro jednání s investory


Březen 2024
Od 01.03.2024 dochází dle schválených Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 k navýšení sazeb cenové mapy doporučených příspěvků do Fondu rozvoje MČ Praha 8. 

Výše Tarifů se každoročně zvyšuje o roční míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, a to na základě Indexu spotřebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem; průměrná míra inflace za rok 2023 byla Českým statistickým úřadem vyčíslena na 10,7%, viz. https://www.czso.cz/ 

Tarifní mapa je přílohou č.1 (ver. 03-2024-02-2025) níže uvedených platných Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8. 


Aktualita 15.09.2023
Dne 13.09.2023 došlo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 ke schválení aktualizace č.4 Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8, a to pod usnesením č. Usn ZMC 033/2023. Tyto zásady nabyly uvedeným dnem schválení platnosti a následujícím dnem, tj. 14.09.2023 účinnosti.


Únor 2023
Od 01.03.2023 dochází dle schválených Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 k navýšení sazeb cenové mapy doporučených příspěvků do Fondu rozvoje MČ Praha 8. 

Aktualizace tarifů příspěvků pro jednotlivé oblasti městské části je vypočítaná dle Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8, schválených Zastupitelstvem MČ dne 29.06.2022, č. Usn ZMC 034/2022. 

Výše Tarifů se každoročně zvyšuje o roční míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, a to na základě Indexu spotřebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem; takto určená výše Tarifů se zaokrouhluje na celé desítky korun. Výše Tarifů zvýšené o roční míru inflace budou každoročně nejpozději do konce února uveřejněny na webu MČ, a to vždy s účinností od 1. března. 

Průměrná míra inflace za rok 2022 byla Českým statistickým úřadem vyčíslena na 15,1%, viz. https://www.czso.cz/ 

Zde naleznete celé aktuální znění Zásad pro výstavbu na území a aktualizovanou Mapu doporučené výše finančního příspěvku. Zásady pro výstavbu v území včetně všech aktuálních příloh jsou k dispozici ke stažení níže zde na stránce.

Investoři nová pravidla vítají, zhodnotí tím své projekty


Leden 2021
Transparentnost, rovnost a dobrovolnost – to jsou základní principy, na kterých stojí Pravidla pro jednání s investory, která začnou na naší městské části platit v dubnu tohoto roku.

Na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 byla schválena Pravidla, díky kterým se Praha 8 začlení mezi městské části a obce, které se v rámci zodpovědného a citlivého přístupu k nové výstavbě rozhodly pro nastavení systému, který významně napomůže v dialogu mezi radnicí a investory.

Investoři, kteří plánují své záměry na území Prahy 8, již v minulých letech často navrhovali svoji spoluúčast na zkvalitňování veřejné infrastruktury, zejména v bezprostředním okolí svých projektů. Šlo například o revitalizaci přilehlých parků nebo výsadbu zeleně, rekonstrukci dopravní infrastruktury nebo finanční příspěvek na výstavbu školních zařízení. Městská část takové návrhy na investici do veřejných prostranství a veřejně prospěšných staveb vždy vítala, protože tím dochází ke zkvalitňování životní úrovně jejich občanů. Investoři zase vklad do veřejné infrastruktury vnímají jako budoucí benefit pro své klienty, a tedy jako zhodnocení svého projektu.

„Praha 8 je nyní v mnoha ohledech rozvojovou oblastí a na jejím území je plánována řada rezidenčních i komerčních projektů a tento trend bude ještě několik let pokračovat. Proto jsem nechal zpracovat Pravidla, která nastavují doporučený rámec pro vklad investora do zkvalitnění veřejného prostoru a upevňují vyjednávací pozici městské části,“ vysvětluje potřebu nově nastaveného systému místostarosta pro územní rozvoj, Jiří Vítek.

Městská část tak nově nebude odkázána pouze na návrh příspěvku na veřejnou infrastrukturu od investora, ale bude se moci opřít o jasné regule, které říkají, jaká by měla být hodnota takového příspěvku v návaznosti na velikost plánovaného projektu a na jeho umístění. Stejně tak je existence Pravidel vítána i investory, kteří budou moci již ve chvíli, kdy je jejich projekt teprve tzv. „na papíře“, aktivně komunikovat s radnicí, společně plánovat podobu okolí projektu a zejména se zodpovědně rozhodnout, zda zvolí variantu příspěvku ve formě poskytnutí financí do Fondu rozvoje (viz rámeček) nebo ve formě nefinanční, tedy že na své náklady postaví či opraví to, na čem se s Prahou 8 domluví. 

Od dubna bude znění Pravidel pro jednání s investory, včetně podrobného popisu projektů, které pod tento systém spadají (jsou to zejména ty, kde novou výstavbou, rekonstrukcí nebo přestavbou vzniká nárůst hrubé podlažní plochy o více než 500 m2) k pročtení a stáhnutí na webových stránkách MČ Praha 8. Již nyní se ale na radnici obracejí investoři a rozjíždějí se první jednání, která už postupují v mezích schválených pravidel. „Jsem potěšen a možná i překvapen, jak vstřícně se investorské společnosti, se kterými jsme aktuálně v kontaktu, staví k námi navrhnutým formám příspěvku, respektive daru do Fondu rozvoje. U každého projektu se snažíme najít variantu partnerství mezi městskou částí a investorem, která v důsledku zajistí kvalitní místo pro život současným i budoucím obyvatelům Prahy 8,“ komentuje dosavadní průběhy jednání radní pro strategický rozvoj, Tomáš Hřebík.


Co je Fond rozvoje MČ Praha 8?

Fond rozvoje městské části Praha 8 byl zřízen za účelem financování udržitelného rozvoje. Příspěvky do Fondu budou přicházet od investorů, kteří na území Prahy 8 mají v plánu realizovat své projekty a zájem na zkvalitňování veřejných prostranství a občanské vybavenosti, a to nejen v bezprostředním okolí své plánované výstavby. O nakládání s takto získanými prostředky bude rozhodovat městská část, a to pouze a jenom v mezích pravidel Fondu. Do budoucna tak může být tímto způsobem financována například: technická a dopravní infrastruktura (veřejné osvětlení, pozemní komunikace a chodníky), občanská vybavenost (mateřské a základní školy) nebo zkvalitňování veřejných prostranství. 

Praha 8 je unikátní i v tom, že účet Fondu rozvoje je transparentní (č. účtu: 8863142/0800), každý si tedy bude moci zkontrolovat, co z něj bude financováno.


Brožura - Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8
Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8 - brožura 03-2023 screenshot
 


Aktuální verze platných Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 – Pravidla pro jednání s investory včetně příloh
Aktualizace č.4 schválena zastupitelstvem 09/2023Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8 – Pravidla pro jednání s investory včetně příloh
Aktualizace č.3 textové části a příloh schválena zastupitelstvem 06/2022Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8 – Pravidla pro jednání s investory – stav po aktualizaci č.2 (schválena zastupitelstvem 04/2022)
 


Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8 – Pravidla pro jednání s investory – stav po aktualizaci č.1 (schválena zastupitelstvem 03/2021)Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8 – Pravidla pro jednání s investory schváleny zastupitelstvem 12/2020 včetně všech příloh