Lovecký lístek

Stručně Úplné znění
Vystavení loveckého lístku.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor životního prostředí –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Joannidisová Monika
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
201 (1. patro)
monika.joannidisova@praha8.cz
222 805 630
Švancarová Ivana
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
201 (1. patro)
ivana.svancarova@praha8.cz
222 805 712Vzhledem k epidemiologické situaci v hlavním městě Praze budou LOVECKÉ LÍSTKY vydávány v úřední dny pouze po předchozím telefonickém objednání (tel. 222 805 630, 222 805 712).

Žadateli smí být vystaven lovecký lístek dle místní příslušnosti, tj. dle místa  trvalého pobytu (u cizinců místo pobytu).

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz (u cizince pas nebo jiný doklad totožnosti)
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
 • u cizinců, kteří nemají pobyt na území České republiky a žádají o vydání loveckého lístku na dobu kratší 30 dnů, nahrazuje výpis z evidence rejstříku trestů* platný lovecký lístek ze země jejich původu
 • doklad o zaplacení pojištění za škodu způsobenou při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob. U členů mysliveckých organizací je potvrzením o zaplacení povinného pojištění členský průkaz myslivecké organizace.
 • Předepsaný tiskopis Žádost o vydání loveckého lístku (k dispozici je na odboru životního prostředí a vyplňuje se až na místě).*
 • pro vydání loveckého lístku vašemu zástupci je nezbytné přijít s vyplněnou plnou mocí (nemusí být ověřená) + oboustrannou kopií občanského průkazu žadatele (k nahlédnutí). Formulář plné moci viz bod 11. 
* Tiskopis Žádost o vydání loveckého lístku (vyplňuje se na místě – na OŽP)
* Výpis z evidence rejstříku trestů (vyhotovuje se na místě – na OŽP)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Předepsaný tiskopis Žádost o vydání loveckého lístku (je k dispozici na OŽP a vyplňuje se na místě)
 • Výpis z evidence rejstříku trestů (vyhotovuje se bezplatně na místě – na OŽP)
 • Plná moc, kterou je třeba přinést vyplněnou v případě vydání loveckého lístku vašemu zástupci (moc nemusí být ověřená). 

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Placení hotově na místě při podání žádosti.
 • na 1 den 30 Kč
 • na 5 dní 50 Kč
 • na 30 dní 70 Kč
 • na 6 měsíců 100 Kč 
 • na 12 měsíců (roční) 150 Kč*
 • na dobu neurčitou 1.000 Kč

* Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) a posluchačům českých odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž, a to u loveckého lístku vydávaného na dobu 12 měsíců (1 rok). Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Cizinci lze lovecký lístek vystavit nejdéle na dobu 1 roku.
U cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině. (předkládá se originál)
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů