Místní poplatek ze vstupného

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad Městské části Praha 8 –> odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků –>

Návštěvní dny: pondělí a středa (v jiné dny po předchozí dohodě mezi správcem poplatku a poplatníkem)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • fyzická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést jméno (jméno + příjmení), místo pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování a čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku.
    Při osobním jednání předložit občanský průkaz.

  • právnická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést název společnosti, adresu sídla společnosti, místo podnikání, identifikační číslo, adresu pro doručování, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno a příjmení, funkci osoby oprávněné jednat jeho jménem.
    Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru), případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku činí 2,5 až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného – závisí na druhu konané akce.

Od 01.01.2016 je sazba místního poplatku u kulturních akcí (veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora) stanovena na 2,5 % z vybraného vstupného, pokud se konají v prostorách nad 1 000 osob.

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě opakujících se akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.  
Poplatek lze hradit poštovní poukázkou nebo na účet vedený u ČS, a.s. Praha 8 č. 19-2000881329/0800,
konstantní symbol 4318,
variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený  poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Osvobození a úlevy:
  • a) akce, jejich celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
  • b) taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů a maturitní plesy
  • c) akce, kde je hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy pořadatelem
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů