Ředitelka ZŠ Na Slovance: Podobné projekty jsou velmi potřebné

logo OPPASpojení log EU a značky hlavního města Prahy

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK Na Slovance je školou rodinného typu. Uplatňuje se zde diferencovaná výuka v matematice a cizích jazycích i péče speciálního pedagoga o děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie atd.).
Ve škole je devět oddělení školní družiny s bohatou činností (karneval, návštěvy divadel a kin, soutěžní odpoledne, vycházky po historických částech Prahy, nocování ve škole spojené s programem atd.), školní jídelna s výbornou kuchyní. Od července 2013 se škola, kterou vede PaedDr. Alena Pelantová, účastní projektu „Centrum péče pro žáky se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) základních škol zřízených MČ Praha 8“ spolufinancovaného z Operačního programu Praha Adaptabilita Evropského sociálního fondu.

Paní ředitelku jsme požádali o krátký rozhovor.

V rámci projektu je základní škola Na Slovance s celkovým počtem téměř 600 žáků největší. Jak se za vaši dlouholetou praxi změnila skladba žáků?
Žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) přibývá, my jich máme v současné době 123. Nepamatuji si, že by dříve některá běžná základní škola vzdělávala žáky tak širokého spektra, jako je tomu dnes. V základních školách se vedle sebe učí žáci s hendikepem (žáci s mentální retardací, autismem, Downovým syndromem atd.) spolu s žáky, kteří jsou členy Mensy.

Jaké jsou vaše zkušenosti s integrací žáků se SVP?
Naše zkušenosti jsou dobré v tom smyslu, že jsme si ověřili v praxi, že integrace žáků se SVP je možná a jeví se nám jako prospěšná i pro klima školy.

Působí na škole asistenti pedagoga? Je jich dostatek?
V současné době máme u nás sedm asistentů pedagoga na základní škole a jednoho asistenta pedagoga v mateřské škole. Rádi bychom, kdyby jich mohlo být více – ideální by bylo, kdyby asistent pedagoga byl v každé třídě alespoň na prvním stupni.

V rámci projektu působí na škole psycholog, logoped, speciální pedagog a odborník na integraci cizinců. Jak tuto pomoc vnímá pedagogický sbor?
Všichni tito odborníci se již stali součástí naší školy. Pedagogové znají jejich časový rozvrh ve škole a podle potřeby si s nimi domlouvají schůzky a návštěvy tříd.

Byla vaše škola součástí podobného projektu financovaného Evropskou unií již v minulosti?
Před osmi lety jsme byli partnery projektu EU „Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ“, který získalo občanské sdružení Rytmus o.p.s. Byl nám tehdy z projektu přidělen tzv. chodící asistent. V době, kdy se nám o asistentovi pedagoga jen zdálo, to byla velká pomoc.

Jaké máte ohlasy na projekt ze strany žáků a jejich rodičů?
Žáci a rodiče, kteří využívají možnosti spolupráce s psychologem, logopedem či speciálním pedagogem, jsou podle mých informací velmi spokojení. Je to zcela bezplatná odborná pomoc nejen dětem, ale v některých případech přímo i rodičům.

Na konci ledna proběhl na škole odborný workshop pro pedagogy vedený odborníky projektu. V čem vidíte přínos takového setkání?
Jakákoliv setkání s odborníky nám v naší práci pomáhají. Je to prostor, kde lze prokonzultovat například aktuální výchovné a vzdělávací problémy, s nimiž se setkáváme poprvé.

Začalo druhé pololetí školního roku, projekt skončí k 31. prosinci 2014. Co si myslíte o budoucnosti odborné pomoci tohoto typu?
Velmi si vážím – a myslím, že hovořím za všechny ředitele, kteří mají školu v projektu – toho, že MČ Praha 8 nám pomohla „dosáhnout“ na finance z EU. Je to přínos především pro naše žáky, rodiče a v neposlední řadě i pedagogy.
Uvítala bych, kdybychom v započaté spolupráci mohli pokračovat, ať už prostřednictvím dalšího projektu EU, nebo jiného programu. Podobné projekty se mi jeví skutečně jako velmi potřebné.

Děkuji za rozhovor!

Ing. Lenka Pokorná
Manažer projektu Centrum péče pro žáky se SVP základních škol zřízených MČ Praha 8
M: + 420 607 033 168
E: lenka.pokorna@praha8.cz

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTIMohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 12.03.2014
Vytisknout