Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Adresa: Zenklova 52 / čp. 26, 180 00 Praha 8 - Libeň (budova pro 1.–4. ročník)
Ředitelka: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., tel.: 284 823 307, e-mail: red@zs-bhrabala.cz
Statutární zástupce a zástupce ředitelky pro 1.–4. ročník a přípravnou třídu:
Mgr. Jiří Pejšman, tel.: 266 317 935, e-mail: zast1@zs-bhrabala.cz
Zástupce ředitelky pro 5.–9. ročník:
Mgr. Vladimír Masopust, tel. 284 842 100, e-mail: zastspp@zs-bhrabala.cz
Zástupkyně ředitelky pro školní družinu:
Jitka Kvasničková, tel.: 266 316 337, e-mail: zastsd@zs-bhrabala.cz 
Hospodářka školy budova Zenklova: Markéta Zachová, ústř. zázn. tel./fax: 266 310 472, e-mail: hosp@zs-bhrabala.cz
Hospodářka školy budova Na Korábě: Alena Landsingerová, tel./fax: 283 840 435, e-mail: hospk@zs-bhrabala.cz
Telefon/fax: budova Zenklova (pro 1.–4. ročník a přípravnou třídu) –  ústř. zázn. tel./fax: 266 310 472
budova Na Korábě (pro 5.–9. ročník) – tel/fax: 283 840 435
E-mail: red@zs-bhrabala.cz, zast@zs-bhrabala.cz, zast1@zs-bhrabala.cz
ID schránka: 27mxcgj 
Výchovná poradkyně pro 1.–4. ročník: Mgr. Jitřenka Králová, tel.: 266 317 934, e-mail: vpo1r@zs-bhrabala.cz, kralova.jitrenka@zs-bhrabala.cz
Výchovná poradkyně pro 1.-4. ročník - cizinci:Mgr. Jana Císařová, tel.: 283 840 613, e-mail: vporc@zs-bhrabala.cz, cisarova.jana@zs-bhrabala.cz 
Výchovná poradkyně pro 5.–9. ročník: Mgr. Jana Králová, tel.: 283 842 336, e-mail: vpor@zs-bhrabala.cz, kralova.jana@zs-bhrabala

Školní metodička prevence pro 1.–4. ročník
Školní metodik prevence pro 5.–9. ročník

Mgr. Jitřenka Králová, tel.: 266 317 934, e-mail: kralova.jitrenka@zs-bhrabala.cz
Bc. Martin Závodský, tel: 283 840 435, e-mail: zavodsky.martin@zs-bhrabala.cz
Vedoucí školní jídelny: budova Zenklova – Magda Nováková, tel.: 284 821 912, e-mail: jidelna@zs-bhrabala.cz
budova Na Korábě – Naděžda Velková, tel.: 283 842 799, e-mail: jidelnak@zs-bhrabala.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Na Korábě 2 / čp. 350, 180 00 Praha 8 - Libeň, (budova pro 5.–9. ročník)
Webová prezentace: www.zs-bhrabala.cz


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Výuka v Základní škole Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola jazyků a informačních technologií“ (zaměřeného na jazyky a výuku informatiky).

Výuka se uskutečňuje ve dvou budovách: 1.–4. ročníky a přípravná třída jsou umístěny v budově Zenklova 52, 5.–9. ročníky v budově Na Korábě 2.

Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk s časovou dotací 1 hodiny týdně (v prvním ročníku je pro zájemce vyučována v anglickém jazyce i hudební výchova), ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3.-4. ročníku 3 hodiny týdně, v 5. ročníku 4 hodiny týdně. Od šestého ročníku začíná výuka 2. cizího jazyka (podle zájmu jazyk německý, francouzský, španělský, ruský), 6.–7. ročník 4 hodiny týdně, 8 –9. ročník 3 hodiny týdně. Anglický jazyk pokračuje na 2. stupni tříhodinovou dotací. Od školního roku 2014/2015 je pro zájemce, obdobně jako v prvních třídách, vyučována hudební výchova v 6. ročníku v anglickém jazyce, od školního roku 2017/2018 pak i v 7. ročníku. V některých ročnících a předmětech je vyučováno metodou CLIL – části učiva jsou prezentovány v anglickém jazyce. Výuka informatiky je zařazena jako povinný předmět od 4. ročníku.

Škola je bohatě vybavená moderními technologiemi – v každé budově se nachází velká počítačová učebna (30 počítačů). Učebny jsou využívány nejen pro výuky informatiky, ale i pro ostatní předměty, a to již od 1. ročníku. V obou budovách jsou učebny vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. Samozřejmostí jsou odborné učebny pro přírodovědné předměty a jazyky.

V každé ze dvou budov jsou dvě tělocvičny a sportovní hřiště – u budovy Zenklova zrekonstruované v roce 2001, u budovy Na Korábě v roce 2021. V budově Na Korábě je velký sál (bývalá školní kaple), využívaný kromě různých vystoupení i k pohybovým činnostem. V budově Zenklova je divadelní sál vybavený interaktivní technikou s ozvučením, ve kterém se pravidelně uskutečňují divadelní představení žáků.

Škola se věnuje nadaným dětem, kromě individuálního přístupu mohou využívat i výstupy projektu ESF Virtuální škola. Děti s vývojovými poruchami učení mají rovněž zajištěnu individuální péči. Škola se věnuje i žákům s odlišným mateřským jazykem, péči zajišťuje speciálně zaměřená výchovná poradkyně a probíhá i výuka českého jazyka pro žáky cizince. Od roku 2018/2019 škola nabízí i logopedické nápravy.

V každé budově se nachází školní jídelna nabízející výběr ze dvou jídel. Jídelna Zenklova je nově zrekonstruovaná po povodních v roce 2002, jídelna Na Korábě prošla generální opravou v roce 2009. V budově Zenklova proběhla v roce 2017 komplexní výměna oken, bylo provedeno zateplení bočních štítů a opravena fasáda. V budově Na Korábě je vyměněna část oken v učebnách i na chodbách.

Škola nabízí kroužky buď v rámci školní družiny (14 oddělení, provoz od 6.30–17.30 hodin), nebo kroužky mimo školní družinu – např. agentura Kroužky s širokou nabídkou, popř. kroužky vedené učiteli školy. Pro nedružinové děti 1. i 2. stupně je otevřen školní klub.

Mimoškolní aktivity dále zahrnují Klub mladého čtenáře, ve škole je i školní žákovská knihovna, žáci mají rovněž možnost pracovat po vyučování v počítačových učebnách s internetovým připojením.

Žáci vyjíždí na školy v přírodě i do zahraničí (pobyty v rodinách, návštěvy zahraniční školy) a na lyžařský kurz. Jsou úspěšní i v řadě sportovních i vědomostních soutěží.

Při škole je kromě školské rady (zákon 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zřízena i Rodičovská rada tvořená zástupci rodičů všech tříd, která aktivně spolupracuje se školou a podílí se na zajištění akcí pro žáky a sponzorské činnosti.

Škola byla realizátorem projektů ESF JPD 3 Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2. stupně základních škol a Virtuální škola pro nadané žáky, které byly spolufinancovány ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. Byla rovněž partnerskou školou v projektu ESF JPD 3 Spolupráce a inspirace. Od školního roku 2017/2018 probíhá projekt Šablony do škol.

Další ocenění školy:
02.02.2002 – putovní pohár předsedy vlády ČR za dlouholetou činnost s dětmi
20.03.2006 – čestný název Informační centrum SIPVZ
24.05.2006 – čestný název Základní škola Bohumila Hrabala
Aktivní škola (certifikát II. 2015- II. 2016)

V rámci doplňkové činnosti škola nabízí stravování cizích strávníků, pronájmy tělocvičen, školního hřiště a učeben.

Budova s 1.–4. ročníkem – Zenklova 52

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Budova s 5. – 9. ročníkem – Na Korábě 2

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 (v ulici Na Korábě 2/350) Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 (v ulici Na Korábě 2/350) Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 (v ulici Na Korábě 2/350)
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 29.02.2024
Vytisknout