Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Adresa: Svídnická 1a / čp. 599, 181 00  Praha 8 - Troja
Ředitelka:Mgr. Iva Červeňanská, tel. 601 566 747, služ. mob.: 601 566 745, e-mail: reditelka@mazurska.cz 
Statutární zástupce: Mgr. Lukáš Vachuta, tel.: 601 566 747, 720 031 448, e-mail: zastupce@mazurska.cz
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Martina Lohniská, tel.: 601 566 747, 601 566 577,  e-mail: zastupkyne@mazurska.cz
Hospodářka školy: Jitka Harvaříková, služ. mob. tel.: 601 566 747, e-mail: jitka.harvarikova@mazurska.cz
Telefon: 601 566 747
E-mail: reditelka@mazurska.cz
ID schránka: e2mxdbs 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Hana Gáborová, tel.: 601 566 753, e-mail: hana.gaborova@mazurska.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Irina Carulková, e-mail: irina.carulkova@mazurska.cz
Školní metodička prevence: Mgr. Iveta Lohniská, e-mail: iveta.lohniska@mazurska.cz
Školní psycholožka:Mgr. Kateřina Kopečná, služ. mob. tel.: 727 874 671, e-mail: psycholog@mazurska.cz
Vedoucí environmentální výchovy: Mgr. Ivana Hlavsová , e-mail: ivana.hlavsova@mazurska.cz
Ekonomka: Ing. Klára Škurková, e-mail: kskurkova@seznam.cz
Vedoucí školní jídelny: Ivana Alblová, tel.: 720 031 447, e-mail: skolni.jidelna@mazurska.cz
Webová prezentace: www.mazurska.czŠkolní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

ZŠ Mazurská

Charakteristika školy
Zřizovatelem Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a je Městská část Praha 8. Součástí školy je základní škola, školní družina a školní jídelna.

Základní škola je fakultní školou s právní subjektivitou. Jsme úplná škola s prvním i druhým stupněm. Máme 27 tříd ZŠ, z toho 15 tříd na 1. stupni a 12 na 2. stupni, 7 oddělení ŠD. Ve všech ročnících probíhá výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život, kvalitní pedagogický sbor s velmi dobrými vztahy a vyprofilování školy postupně na typ rodinné školy se sportovním zaměřením. Podporujeme dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči.

Zaměřujeme se na rozvoj atletiky (škola je členem Asociace školních a sportovních klubů) a míčových her, věnujeme se však i dalším sportovním aktivitám.

Výuka AJ probíhá od 2. třídy, ale již od 1. třídy mohou žáci navštěvovat kroužky AJ. Výuka dalšího cizího jazyka (NJ, RJ, ŠJ) probíhá od 7. třídy. Na 2. stupni je výuka AJ posílena hodinami konverzace s rodilým mluvčím a rovněž formou kroužku. Kroužky AJ vedou učitelé naší školy.

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, kde působí školní psycholog, výchovná poradkyně, školní metodik prevence. Dále ve škole působí vedoucí environmentální výchovy a asistenti pedagoga. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme péči po celou dobu školní docházky, jsou pro ně vypracovávány plány pedagogické podpory, popř. individuální vzdělávací plány. Škola rovněž podporuje environmentální výchovu, je zapojena do programu Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro základní školy M.R.K.E.V.

Pořádáme řadu tradičních akcí (Mazurskou olympiádu, Vánoční jarmark, Karneval, Mazurský jarmark a další). Žáci školy se pravidelně zúčastňují různých projektů, programů a sportovních i kulturních akcí – sportovní i vědomostní soutěže, programy se zaměřením na protidrogovou prevenci, rizikové chování či ekologii, navštěvují divadla, koncerty, výstavy, vyjíždí na ozdravné pobyty a podobně. K aktivnímu využití volného času nabízíme žákům účast v různých kroužcích (sport, keramika, angličtina, hudebně–dramatický, šikovné ruce a mnoho dalších).

Výuka probíhá v kmenových učebnách a v učebnách odborných (nově zrekonstruovaná učebna chemie a přírodopisu, multifunkční učebna s PC a tablety, dále fyzika, cvičná kuchyňka, počítačová učebna se stálým připojením k internetu pro výuku informatiky a výpočetní techniky a učebna pro výuku výtvarné výchovy a keramiky). Všechny kmenové a odborné učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Pro sportovní aktivity využíváme 2 plně zrekonstruované tělocvičny a kvalitní venkovní sportovní areál. Dále je ve škole k dispozici knihovna a multifunkční kinosál.

Pro provoz ŠD slouží samostatné třídy a herny. Školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. Je otevřena pondělí až pátek od 6.30 hodin do 17.00 hodin a nabízí dětem pestrou a bohatou činnost. Při venkovních aktivitách využívají děti jak sportovní areál školy, tak nově vybudované hřiště s herními prvky.

Stravování žáků i zaměstnanců školy je zajištěno ve zrekonstruované školní jídelně.
Atmosféru naší školy můžete poznat v rámci Dnů otevřených dveří a při různých akcích pořádaných pro žáky, jejich rodiče i veřejnost.

 


Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 11.09.2023
Vytisknout