Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28

Adresa: Na Šutce 28 / čp. 440, 182 00  Praha 8 - Troja
Ředitel: Mgr. Eva Rambousková, tel.: 284 682 295, 774 432 909, e-mail: reditelka@zssutka.cz
Statutární zástupkyně: Mgr. Dana Čihařová, tel.: 284 688 241, e-mail: zssutka@zssutka.cz
Zástupkyně řed. pro 1. stupeň: Mgr. Zuzana Kloboučníková, tel.: 774 432 909, e-mail: kloboucnikova@zssutka.cz 
Hospodářka školy: Dana Bakulová, e-mail: hospodarka@zssutka.cz
Telefon: tel. ústř.: 284 685 856
E-mail: zssutka@zssutka.cz
ID schránka: b8kw763 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Renata Fryčová, tel. ústř. + linka 36, e-mail: frycova@zssutka.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Malimánková, tel. ústř. + linka 28, e-mail: malimankova@zssutka.cz 
Školní metodička prevence: Mgr. Hana Hladíková, tel. ústř. + linka 33, e-mail: hladikova@zssutka.cz  
Vedoucí školní jídelny: Lenka Vlčková, MBA, tel.: 774 432 915, e-mail: jidelna@zssutka.cz
Webová prezentace: www.zssutka.czŠkolní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28Od školního roku 2007/2008 se na naší škole vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola prvního vzdělávání“, který zúročuje osvědčené přístupy k výchově a vzdělávání a tvůrčím způsobem je pojímá do nové filosofie základních vzdělávacích principů rámcového vzdělávacího programu.
Základní škola Na Šutce stojí na jednom z nejkrásnějších míst nad Trojou, v klidné zástavbě rodinných a nízkopodlažních činžovních domů, s úžasnou vyhlídkou na panorama historického jádra města.
Samotná budova školy má atypické architektonické řešení – hlavní pavilon školy stojí ve stráni a je spojen s venkovní komunikací systémem přístupových visutých chodeb. Tato poměrně odvážná architektonická koncepce je originální, a přestože vznikla v sedmdesátých letech, dodnes neztratila svůj moderní charakter. Ostatní pavilony školy – školní jídelna a tělocvičny – navazují pohodlně vnitřními chodbami na hlavní areál.
V bezprostředním okolí školy převažuje zeleň – školní hřiště obklopují vzrostlé stromy a svažující se pozemky pod školou jsou osázené keři a ovocnými stromy.

Výuka probíhá v odborných učebnách a keramických dílnách vybavených keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Žáci se mají možnost seznámit i s náročnými výtvarnými technikami, navštěvují výstavy. Na škole pořádají vernisáže ve školní galerii „Most na kopci“, často spojenou s aukcí dětských výtvarných prací, jejíž výtěžek jde na konto žákovské školní rady.

Talentovaným žákům, kteří se nerozhodli pro studium na víceletém gymnáziu, nabízíme od 6. ročníku rozšířenou výuku matematiky a informačních technologií. Tyto třídy jsou otvírány podle zájmu rodičovské veřejnosti. Pro nově vzniklé kolektivy žáků 6. tříd pořádáme adaptační výcviky.

Výuka angličtiny je povinná od 3. ročníku.

Pro zájemce z 1.–4. ročníků otevíráme školní kroužky angličtiny. Vedou je paní učitelky 1. stupně nebo externí jazykové školy. Tyto zájmové činnosti vedou k procvičování angličtiny (letos i s rodilým mluvčím) a k jejímu lepšímu zvládnutí.

Žákům 7.–9. tříd nabízíme další cizí jazyk: španělský jazyk.

Pro žáky nižších ročníků otvíráme sedm oddělení školní družiny. Naše školní družina svým školním vzdělávacím programem podporuje výchovné snahy školy. Vzdělávací programy školy a školní družiny jsou provázané. Paní vychovatelky úzce spolupracují se svými kolegyněmi na 1. stupni.

Díky mnoha různým kroužkům (od sportu přes šachy až po keramiku) má škola velice bohatou zájmovou činnost.

Žákovská knihovna je funkčním informačním a vzdělávacím centrem našich žáků. Vedle bohatého knižního fondu (evidence je v elektronické podobě) mohou naši žáci s pomocí paní knihovnice vyhledávat informace na internetu, využívat školní tiskárnu apod.

Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8 a věnujeme zvýšenou individuální péči dětem se specifickými poruchami učení – třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní pro tyto děti připravují individuální vzdělávací program tak, aby byly zohledněny individuální potřeby těchto žáků a přitom mohlo docházet k jejich skutečné integraci v přirozeném prostředí třídy jejich vrstevníků.

Společně s občanským sdružením Život bez závislostí se snažíme předcházet rizikovému chování našich žáků.

Život školy aktivně spoluvytváří školská rada – nezávislý mluvčí rodičů, zřizovatele a pedagogů.

Úzce spolupracujeme se sportovním volejbalovým klubem SK Kometa Praha. Naše škola vstoupila do projektu „Partnerská škola Českého volejbalového svazu“.

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 26.09.2023
Vytisknout