Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Adresa: Palmovka 8 / čp. 468, 180 00  Praha 8 - Libeň
Ředitelka: Mgr. Ivana Vanišová, tel.: 266 312 832, e-mail: vanisova@zspalmovka.cz
Statutární zástupce: Mgr. Jan Musil, e-mail: musil@szpalmovka.cz
Zástupce ředitelky pro 2. stupeň:Pavel Ježek, tel.: 724 039 855, e-mail: jezek@zspalmovka.cz  
Hospodářka školy: Jana Syrovátková, tel./fax: 284 821 893
Telefon/fax: tel./fax: 284 821 893
E-mail: e-mail: skola@zspalmovka.cz
ID schránka: ggjw7xw 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Ivana Štočková, tel.: 284 821 893
Výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Prokešová, e-mail: prokesova@zspalmovka.cz  
Školní metodička prevence: Mgr. Kristýna Míková, e-mail: mikova@zspalmovka.cz
Vedoucí školní jídelny: Miroslava Kohutová, tel.: 284 810 189, e-mail: kohutova@zspalmovka.cz
Webová prezentace: www.zspalmovka.czŠkolní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8ZŠ Palmovka logo 300x300Vzdělávání je uskutečňováno podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP), od školního roku 2011/12 ve všech třídách.

Náš ŠVP má za cíl vytvořit kladný vztah žáka k učení, všestranně rozvíjet žákovu osobnost, připravit žáka k životu v demokratické společnosti EU, motivovat žáka k dalšímu vzdělávání. Tento cíl se snažíme dosáhnout různými formami práce, při čemž dáváme přednost konstrukci před transmisí, tzn. nepředáváme jenom hotové poznatky, ale snažíme se o vyvolání situací, při kterých žáci sami hledají a utvářejí závěry. Vše chceme uskutečňovat v prostředí tzv. bezpečného klimatu, v němž se snažíme o příjemné prostředí, navození důvěry mezi učiteli a žáky, klidnou pracovní morálku, uspokojování potřeb v oblasti poznatků, komunikativní rovnost mezi partnery apod. Naši snahu můžeme tedy shrnout do motivačního názvu ŠVP: „Škola = hra, radost, poznání“.

Od 3. ročníku začíná výuka cizích jazyků (AJ). Pro žáky 1. a 2. tříd se snažíme nabízet výuku jazyků formou zájmové činnosti. Na škole věnujeme též péči žákům s vývojovými poruchami učení – na I. stupni i II. stupni již několik let probíhá výuka ve speciálních hodinách pro žáky s vývojovými poruchami učení. Škola má i svého speciálního pedagoga.

V souvislosti se zaměřením školy na informační a komunikační technologie je u nás podporována výuka na počítačích a rozšiřována i do ostatních oborů. Výuka práce s počítači probíhá jednak formou volitelných předmětů a kroužků, dále je ve ŠVP předmět Informační a komunikační technologie zařazen povinně od 3. ročníku, volitelný předmět Základy počítačové grafiky mohou navštěvovat žáci od 7. ročníku, vyučujeme i volitelný předmět Psaní všemi deseti.

V současné době má škola 24 učeben, z toho 2 jazykové učebny, 4 specializované učebny (Ch, F, Př, Vv), dvě učebny výpočetní techniky s 32 stanicemi připojenými na Internet a dataprojektory (síť LAN je rozvedena do všech učeben), nově zrekonstruovanou učebnu dílen a cvičnou kuchyni. V 16 učebnách máme instalovány interaktivní tabule. Dále škola využívá dvě tělocvičny a žákovskou knihovnu. 

Od září 2014 se stravujeme v nově zrekonstruované školní kuchyni a jídelně. V létě 2015 proběhla kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v celé škole. V roce 2017 jsme dokončili rekonstrukci tří učeben - dvou jazykových a učebny dílen. Také byly rekonstruovány obě naše tělocvičny. Během léta 2018 byly zrekonstruovány vnitřní dvory na sportoviště a venkovní učebnu. V září 2018 byly dokončeny další tři odborné učebny - chemie, fyzika a přírodopis. Během léta 2020 se nám podařilo za pomoci MČ vyměnit nevyhovující okna v budově Palmovka za nová. Dále jsme zrekonstruovali šatny I. stupně, nyní má každý žák svou vlastní skříňku.

Důležitou roli v uskutečňování našich cílů plní také školní družina. Snaží se o všestranný rozvoj osobnosti každého jedince svým klidným a příjemným prostředím, celoročním projektem, spoustou odpoledních akcí a samozřejmě kroužky. Školní družina je v provozu ráno od 6.30 hodin, odpoledne končí provoz v 17.00 hodin. V činnosti bývají kroužky sportovní, jeden hudební a výtvarný v rámci školní družiny, kroužky keramiky, kroužky AJ, kroužek hudebně–dramatický, hudební, počítače, aerobic, pilates, případně další dle momentálních možností v rámci školního klubu. Nabízíme i zájmovou činnost organizovanou jinými institucemi - karate, florbal, hokejbal, Věda nás baví.

Úkolem je poskytnout žákům ucelené základní vzdělání dle cílů základního vzdělání stanovených § 44 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) vzhledem k jejich individuálním schopnostem a možnostem a s ohledem na podmínky školy. Jejich přípravu zaměřit na další uplatnění na jiných typech škol a v praxi.

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 20.02.2023
Vytisknout