Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Adresa: Palmovka 8 / čp. 468, 180 00  Praha 8 - Libeň
Ředitelka: Mgr. Ivana Vanišová, e-mail: vanisova@zspalmovka.cz
Statutární zástupce: Mgr. Jan Musil, tel.: 736 209 527, e-mail: musil@szpalmovka.cz
Zástupce ředitelky pro 2. stupeň:Pavel Ježek, tel.: 724 039 855, e-mail: jezek@zspalmovka.cz  
Hospodářka školy: Jana Syrovátková, tel.: 604 315 462
Telefon: tel.: 284 821 893
E-mail: e-mail: skola@zspalmovka.cz
ID schránka: ggjw7xw 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Jitka Klabanová, tel.: 601 356 075, e-mail: klabanova@zspalmovka.cz
Výchovný poradce: Mgr., Bc. Michal Fraenzel, tel.: 725 800 227, e-mail: fraenzel@zspalmovka.cz  
Školní metodička prevence: Mgr. Kristýna Míková, e-mail: mikova@zspalmovka.cz
Vedoucí školní jídelny: Miroslava Kohutová, tel.: 720 060 848, e-mail: kohutova@zspalmovka.cz
jídelna: tel.: 284 810 189
Webová prezentace: www.zspalmovka.czŠkolní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8ZŠ Palmovka logo 300x300

Vzdělávání je uskutečňováno od školního roku 2007/08 ve všech třídách podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). 

Náš ŠVP si klade za cíl vytvoření kladného vztahu žáka ke všem formám celoživotního vzdělávání, snaží se dále o všestranný rozvoj žákovy osobnosti, přípravu žáka k životu v demokratické společnosti a v jejích strukturách, o motivaci k aktivnímu způsobu života.

Těchto cílů se snažíme dosáhnout rozličnými formami práce, při čemž dáváme přednost konstrukci před transmisí, tzn. nepředáváme jenom hotové poznatky, ale snažíme se o vyvolávání situací, při kterých žáci sami hledají zdroje informací a utvářejí si závěry. Snažíme se žáky motivovat ke zvídavosti a samostatnosti, jakož i ke spolupráci.

Vše chceme uskutečňovat v bezpečném a příjemném prostředí, kde panuje důvěra mezi učiteli a žáky, klidná pracovní atmosféra, kde jsou uspokojovány potřeby v oblasti poznatků, kde vládne motivační komunikativní rovnost mezi partnery apod. Naši snahu můžeme tedy shrnout do motivačního názvu ŠVP: „Škola = hra, radost, poznání“.

 Od 1. ročníku u nás začíná výuka cizích jazyků (AJ). Na škole věnujeme pozornost všem našim žákům, ať už na jedné straně spektra těch výjimečně nadaných, tak i těch s poruchami učení. Snažíme se o individuální přístup ke každému našemu žákovi. Škola zaměstnává speciálního pedagoga, který je rádcem učitelům i dětem.

 Je u nás podporována výuka na počítačích a rozšiřována do všech předmětů. Výuka práce s počítači probíhá jednak formou volitelných předmětů a kroužků, dále zahrnuje ŠVP od 3. ročníku předmět Informační a komunikační technologie povinně. Volitelný předmět Základy počítačové grafiky mohou navštěvovat žáci od 7. ročníku, vyučujeme i volitelný předmět Psaní všemi deseti.

 V současné době má škola 24 učeben, z toho 2 jazykové, 4 specializované (Ch, F, Př, Vv), dvě učebny výpočetní techniky s 32 stanicemi připojenými na internet a dataprojektory (síť LAN je rozvedena do všech učeben). Disponujeme zrekonstruovanou učebnou dílen a cvičnou kuchyní. V 16 učebnách máme instalovány interaktivní tabule. Dále škola využívá dvě tělocvičny a žákovskou knihovnu. 

 Od září 2014 se stravujeme v zrekonstruované školní jídelně, která má v zázemí moderní, taktéž zrekonstruovanou, kuchyni. V létě 2015 proběhla kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v celé škole. V roce 2017 jsme dokončili rekonstrukci tří učeben, a to dvou jazykových a učebny dílen. Také byly rekonstruovány obě naše tělocvičny. Během léta 2018 byly přeměněny vnitřní dvory na sportoviště a venkovní učebnu. V září 2018 byly dokončeny další tři odborné učebny - chemie, fyzika a přírodopis. Během léta 2020 se nám podařilo za pomoci MČ vyměnit nevyhovující okna v budově Palmovka za nová a v dalších letech i v budově Heydukova. Dále jsme zrekonstruovali šatny I. stupně, kde má nyní každý žák svou vlastní skříňku. 

Důležitou roli v uskutečňování našich cílů plní také školní družina. Snaží se o všestranný rozvoj osobnosti každého jedince svým klidným a příjemným prostředím, přístupem učitelek, celoročním projektem, množstvím odpoledních akcí a samozřejmě kroužky. Školní družina je v provozu ráno od 6.30 hodin, odpoledne končí provoz v 17.00 hodin. V činnosti bývají kroužky sportovní, jeden hudební a výtvarný v rámci školní družiny, kroužky keramiky, kroužky AJ, kroužek hudebně–dramatický, hudební, výpočetní techniky, případně další dle momentálních možností v rámci školního klubu. Nabízíme i zájmovou činnost organizovanou jinými institucemi - karate, florbal, hokejbal, Věda nás baví...

Cílem a úkolem naší školy je poskytnout žákům ucelené základní vzdělání dle cílů základního vzdělání stanovených § 44 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) vzhledem k jejich individuálním schopnostem a možnostem a s ohledem na podmínky školy. Přípravu žáků zaměřujeme na další jejich uplatnění se na navazujících typech škol a v praxi. V posledních letech se nám daří připravit žáky na osmiletá, šestiletá i čtyřletá gymnázia a další střední školy.

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 27.09.2023
Vytisknout