Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1

Adresa: Bedřichovská 1 / čp. 1960, 182 00  Praha 8 – Libeň
Ředitelka: PaedDr. Alena Pelantová, tel./fax: 286 589 718,  e-mail: pelantova@zsnaslovance.cz
Statutární zástupkyně: RNDr. Martina Soukalová, tel./fax: 286 589 718, 286 589 478, l. 23, e-mail: soukalova@zsnaslovance.cz,
Zástupkyně ředitelky školy:Mgr. Petra Křížová, tel.: 286 589 718, 286 589 478, linka 68, e-mail: krizova@zsnaslovance.cz
Hospodářka školy: Lenka Holbová, ústř. tel.: 286 880 953, 286 589 478,  e-mail: holbova@zsnaslovance.cz
Telefon: ústř. tel.: 286 589 478, ústř. tel.: 286 880 953
E-mail: e-mail: slovanka@zsnaslovance.cz
ID schránka: yyaw776
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Renata Sádecká, ústř. tel.: 286 880 953, l. 33, 286 589 478, l. 33, e-mail: sadecka@zsnaslovance.cz
Výchovný poradce: Mgr. Ivo Škrdlant, tel.: 286 589 478,  e-mail: skrdlant@zsnaslovance.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Ivo Škrdlant, tel.: 286 589 478,  e-mail: skrdlant@zsnaslovance.cz
Ekonom: Ing. Jiří Benetka, CSc., ucetni@zsnaslovance.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – MŠ: Drahorádova 2 / čp.530, 182 00 Praha 8 – Střížkov
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Jana Rusová, tel./fax: 286 587 026, e-mail: ms@zsnaslovance.cz
Školní jídelna – odloučené pracoviště: Helena Vančurová, tel./fax: 286 587 026,  e-mail: jidelnams@zsnaslovance.cz
Vedoucí školní jídelny: Helena Vančurová, tel.: 286 589 836,  e-mail: jidelna@zsnaslovance.cz
Webová prezentace: www.zsnaslovance.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1Mateřská škola je součástí Základní školy Na Slovance od roku 2001.

Dvoutřídní moderní budova o dvou podlažích, obklopená rozlehlou zahradou, vybavenou v souladu s harmonizovanými normami EU nejnovějšími herními prvky, pískovišti, sportovním a dopravním hřištěm. Prostorové řešení i moderní, průběžně obnovované vybavení školy je podřízeno potřebám rozvíjení bohatých aktivit dětí, jejich pohybových dovedností, odvaze a obratnosti. V neposlední řadě řešení školy zajišťuje na vysoké úrovni i provozní potřeby školy (školní kuchyně se snahou o kvalitní stravování s prvky zdravé výživy, pitný režim apod.).

Poloha školy, její prostorové řešení i vybavení zdůrazňují její specifičnost jako školy rodinného typu, kde se všechny aktivity provádějí hravou formou s důrazem na pohodu a klid dítěte spolu s individuálním přístupem ke každému dítěti. Celý kolektiv pedagogických i provozních pracovníků mateřské školy tento charakter školy spoluvytváří.

Zaměření mateřské školy
Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu. „Zvědavé sluníčko“. Program mj. umožňuje dětem dostatečný čas na adaptaci v novém kolektivu, využívá speciální metodiky grafomotorických cviků apod. a dále pracuje s individuálními plány pro děti:
 • S odkladem školní docházky
 • S logopedickou vadou
Program školy je charakterizován snahou o výchovu ke zdravému životnímu stylu, respektování osobnosti každého dítěte, přizpůsobení se jejich individualitě a respektování pravidel soužití mezi dětmi. Samozřejmostí je plnohodnotné využití každého dne pobytu v mateřské škole. Respektuje se přitom osobnost každého dítěte.

Do programu jsou zařazeny činnosti, které děti baví, projevují o ně zájem a přitom rozvíjí jejich poznání, fantazii a tvořivost. Děti mají vytvořen prostor pro spontánní hru, kde uplatňují vlastní nápady a jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti a toleranci. Do programu jsou zařazovány i polodenní a celodenní výlety.  Škola spolupracuje s PPP, SPC, očním lékařem (preventivní vyšetření očních vad) a odborným logopedem . Důraz je kladen na:
 • Ekologickou výchovu (třídění odpadu, ekologické vycházky, návštěva hvězdárny, apod.)
 • Estetickou výchovu (návštěvy divadel, koncertů, výstav, městské knihovny)
 • Preventivní programy zaměřené: na ochranu zdraví (rovná záda, bílé zoubky), na bezpečnost a drogovou prevenci (Filipova dobrodružství), šikaně
  (Společně s úsměvem)

Rozšiřující aktivity:
 • Seznámení a anglickým jazykem
 • Karneval
 • Mikulášská a vánoční nadílka
 • „Duhový den“
 • Posezení s rodiči s dílničkami
 • MDD – zábavný den se soutěžemi
 • Rozloučení s předškoláky – vystoupení pro rodiče: „Malá maturita“
 • Seznámení se základní školou (spolupráce s pedagogy základní školy)

Za úplatu dle přání většiny rodičů:
 • Plavecký výcvik
 • Škola v příroděMohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 20.08.2019
Vytisknout