Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Adresa: Za Invalidovnou 3 / čp. 579, 186 00  Praha 8 – Karlín
Ředitelka: Mgr. Petra Jehnová, tel.: 284 818 097, reditelka@zs-strozziho.cz
Statutární zástupkyně: PaedDr. Jana Andrýsková, tel.: 284 810 386, zastupkyne@zs-strozziho.cz
Hospodářka školy: Vladimíra Špelinová, tel. ústř./fax: 284 811 094,
e-mail: skolahospodarka@zs-strozziho.cz
Telefon/ústředna/fax: 284 811 094, mobilní tel.: 602 931 970
E-mail: reditelka@zs-strozziho.cz; zastupkyne@zs-strozziho.cz; skolahospodarka@zs-strozziho.cz
ID schránka:ketygnu 
Školní družina - vedoucí vychovatelka: Hana Walterová, tel.: 797 972 385
Výchovná poradkyně:
Mgr. Olga Vašáková
Školní metodička prevence:
Mgr. Olga Vašáková
Vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání:
Marcela Švarcová, tel.: 234 760 735 
Telefon MŠ:
234 760 735
E-mail MŠ:
info@ms-strozziho.cz
Vedoucí školní jídelny: Kateřina Hammerbauerová, tel.: 284 812 087, e-mail: jidelna@zs-strozziho.cz
Webová prezentace: www.zs-strozziho.cz


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola a mateřská škola Petra StrozzihoZaměření školy
Žáci prvního stupně se mohou vzdělávat ve třídách s bilingvní výukou. Znamená to, že absolvují výuku všech předmětů, vyjma českého jazyka a předmětů, ve kterých se bude vyučovat o české geografii a historii, v anglickém jazyce. Žáci mohou v rámci odpoledních aktivit také využívat kroužky vedené rodilými mluvčími. Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Škola otevřených možností“. Vyjadřuje myšlenku otevřenosti školy všem dětem a respektování individuality každého žáka. Menší počet žáků ve třídách umožňuje vyučujícím individuální přístup k nadaným žákům, žákům s poruchami učení, k dětem cizích státních příslušníků, k žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Důraz je kladen na pozitivní vztah žáků k celoživotnímu vzdělávání a uplatnění nabytých vědomostí, dovedností a zkušeností v praktickém životě a v budoucí profesi. Díky velkému sportovnímu areálu mají naši žáci možnost sportovního vyžití, do rozvrhu je tělesná výchova zařazena s tříhodinovou časovou dotací.

Velikost a umístění školy
ZŠ a MŠ Petra Strozziho je malá škola rodinného typu s MŠ a 1. až 9. postupným ročníkem. V centru Karlína tvoří rozhraní mezi historickou a sídlištní výstavbou. Jde o pavilonovou školu, přechody mezi pavilony jsou zastřešené. Škola je umístěna v klidném a rozlehlém přírodním areálu s nadstandardním sportovním zázemím. Do školy je bezpečný přístup od metra a tramvajové zastávky.

Vybavení školy
Učebny jsou rozmístěné ve čtyřech pavilonech. Každá třída má svoji kmenovou učebnu vybavenou dataprojektory nebo interaktivními tabulemi a výpočetní technikou. Odborné učebny jsou moderně vybaveny pomůckami se zaměřením na jednotlivé předměty. K počítačům s připojením na internet mají učitelé a žáci přístup nejen v počítačové pracovně, ale i v ostatních učebnách, kabinetech a společných prostorách pro pedagogy. Chemická laboratoř je dobře vybavena zařízením a pomůckami, mohou se zde konat akce obvodního rozměru, např. olympiáda z chemie. Pro žáky se specifickými poruchami učení je zařízena speciální učebna, kde se těmto žákům pravidelně věnuje školní psycholog.

Dvě tělocvičny, které se nacházejí v samostatném pavilonu, jsou vybaveny speciálními umělými podlahami, určenými pro všechny halové sporty a disciplíny. Sociální zázemí (šatny, sprchy) jsou samozřejmostí. Sportoviště využívají žáci okolních škol a veřejnost.
V areálu školy jsou tři víceúčelová sportovní hřiště (s umělým trávníkem), dětské hřiště s herními prvky na travnatém povrchu. Technické zázemí (šatny, sprchy) je k dispozici. Celoroční provoz zajišťuje správce, který dbá o pořádek i v časech určených veřejnosti, samozřejmě i o víkendech.

Školní družinu využívají žáci 1.–3. tříd, podle kapacity často i 4. a 5. tříd. Družina má 7 oddělení, které vedou kvalifikované vychovatelky. Žáci se zúčastňují v rámci družiny soutěží a různých kulturních akcí. ŠD nabízí bezplatné kroužky. Provoz družiny je od 6.30 hod. do 17.00 hod.
Školní knihovna je dostupná pro všechny žáky školy a využívá se i při výuce literatury.
Školní jídelna nabízí strávníkům možnost výběru ze dvou jídel. Stravování v naší školní jídelně využívají i žáci okolních škol a veřejnost.
Mezi jednotlivými budovami jsou prostranství určená pro relaxaci o přestávkách (pingpongové stoly, lavičky, atrium), nachází se zde i tzv. „školička v přírodě“, která je za pěkného počasí využívána i k výuce.

Škola každoročně vyjíždí na školy v přírodě, organizuje vycházky, výlety a nejrůznější kulturní a sportovní akce.

Pedagogický sbor
Žákům se věnuje stabilní a profesionální pedagogický sbor, který u nich podporuje tvořivost a pozitivní přístup k vzdělávání, moderními metodami výuky je vede k samostatnosti, vzájemné spolupráci a zodpovědnému chování k druhým lidem a k životnímu prostředí.
Výchovná poradkyně se věnuje žákům 2. stupně v oblasti volby povolání, ve škole působí metodik prevence rizikových jevů, který stejně jako výchovný poradce aktivně spolupracuje se školním psychologem, PPP a s ostatními pedagogy školy.

Školní psycholog pravidelně pracuje se žáky nadanými, řeší v případě potřeby individuální problémy dětí a věnuje se žákům se specifickými poruchami učení a zejména pomáhá cizincům začlenit se do kolektivu. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a ostatními vyučujícími.

Charakteristika žáků
Převážná většina žáků jsou děti z oblasti sídliště Invalidovna a staré zástavby Karlína. V poslední době je ale škola také vyhledávána i žáky z jiných částí Prahy, kteří do naší školy dojíždí. Žákům jsou vlastní dobré mezilidské vztahy, převažuje pozitivní chování. Jsou zvyklí navzájem spolupracovat nejen v rámci tříd, ale i napříč ročníky. Žáci jsou úspěšní ve školních a obvodních kolech vědomostních a sportovních soutěží, absolventi nemají problém se zařazením na dalším stupni vzdělávání.

Výuka jazyků
V běžných třídách výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku jako nepovinný předmět a od 3. ročníku se vyučují 3 hod. týdně jako součást povinné výuky. Od 7. ročníku se žáci učí 2 hod. týdně německý jazyk. V rámci mimoškolních aktivit žáci využívají možnost odpoledních jazykových kroužků.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Spolupráce s rodiči probíhá formou konzultací, návštěv rodičů ve škole, třídních schůzek. Škola pořádá besídky pro veřejnost, vánoční posezení s tvořivými dílnami pro žáky ZŠ a MŠ s rodiči, velikonoční jarmark pro žáky a veřejnost, mnoho ukázkových hodin a dny otevřených dveří pro rodiče a budoucí zájemce o naši školu, výstavy dětských prací apod. Rodiče jsou informováni o činnosti školy prostřednictvím webových stránek školy a z měsíčníku Osmička.

Škola úzce spolupracuje s obcí, jednotlivými odbory a odděleními (odbor sociální péče, odbor ekonomický, odbor školství, kultury, zdravotnictví a životního prostředí).

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 spolupracuje se školou v případě specifických poruch a způsobů jejich nápravy.
Program primární prevence proti zneužívání návykových látek je realizován ve spolupráci s firmou Život bez závislostí.
MŠ a ZŠ dále spolupracuje s Plaveckou školou v Hloubětíně, s DDM Spektrum v Karlíně, agenturou Kroužky, sportovními organizacemi, Policií ČR, planetáriem, divadly, ostatními ZŠ.

Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 08.11.2022
Vytisknout