Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Adresa: Dolákova 1 / čp. 555, 181 00  Praha 8 - Bohnice
Ředitelka: Mgr. Věra Jakešová, tel.: 233 551 651,  e-mail: vera.jakesova@dolakova.cz
Statutární zástupkyně: Mgr. Iveta Jindřichová, tel.: 774 207 573, e-mail: iveta.jindrichova@dolakova.cz
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Eva Rendlová, tel.: 737 941 823, e-mail: eva.rendlova@dolakova.cz  
Hospodářka školy: Bc. Renata Bačkovská, ústř. tel.: 233 554 720, e-mail: renata.backovska@dolakova.cz
Telefonní ústředna: ústř. tel.: 233 554 720
E-mail: info@dolakova.cz
ID schránka: xep27pq 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Marcela Hallová, tel. 607 272 259, e-mail: marcela.hallova@dolakova.cz ; ŠD tel.: 732 882 248
Výchovná poradkyně: Mgr. Dana Pilařová, e-mail: dana.pilarova@dolakova.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Marie Hubálková
Ekonomka: Věra Švarcová, e-mail: ekonomka@dolakova.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb MŠ:
Dolákova 3 / čp. 598, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Jitka Friedlová, tel.: 233 552 578,  e-mail: ms.dolakova@dolakova.cz
Školní jídelna, odloučené pracoviště: Andrea Hulešová, tel.: 283 850 496,  e-mail: andrea.hulesova@dolakova.cz
Vedoucí školní jídelny: Emilie Bláhová, tel.: 233 554 766,  e-mail: jidelna@dolakova.cz
Webová prezentace: www.dolakova.cz


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Škola poskytuje vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola – základ života“, který byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ.

Prvořadou ambicí a snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Charakter práce má v dětech podporovat možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení.

Na co klademe důraz:

 • jsme školou rodinného typu
 • preferujeme individuální přístup k žákům
 • bezproblémovou komunikaci s rodiči a širokou veřejností
 • aktivní a tvořivé vyučování
 • činnostní,  problémové a projektové metody
 • prohlubování jazykových znalostí a dovedností žáků
 • informační a komunikační technologie
 • zdravý životní styl, schopnost estetického a kulturního prožitku

Naše škola může dále nabídnout:
 • vyučování v odborných učebnách s víceúčelovým a funkčním zařízením (interaktivní tabule, PC učebna, studovna a žákovská knihovna, výtvarná dílna s keramickou pecí, atd.)
 • nově zrekonstruované tělocvičny
 • rozsáhlý sportovní areál včetně možnosti osvětlení
 • školní družinu pro žáky 1.–5. ročníku
 • množství volnočasových aktivit v rámci školního klubu (zájmové útvary) a nepovinné předměty

Celkovým cílem školy je poskytovat žákům ucelené základní vzdělání vzhledem k jejich individuálním předpokladům, možnost efektivně využívat volný čas a připravit je na budoucí studium a uplatnění v životě.

Stručná charakteristika ŠVP Tvořivá škola – základ života

V současné době škola poskytuje ve všech ročnících vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola – základ života“, který byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ a plně odpovídá jejím prioritám a profilaci školy (79-01-C/01 Základní škola (RVP ZV) – Školní vzdělávací program). V průběhu školního roku došlo k revizi školního vzdělávacího programu a k zapracování změn, které platí od školního roku 2013/2014. Volitelné předměty, nepovinné předměty nebo zájmové kroužky doplňují u školní vzdělávací plán školy tak, aby reflektovaly individuální potřeby žáků, jejich seberozvíjení a sebepoznání.

Škola v našem pojetí je rodinnou školou a podporuje všechny děti k aktivnímu sebevzdělávání. Náš školní vzdělávací program reflektuje činnostní a tvořivé vyučování, akcentuje důležitost problémového a projektového vyučování. Do výuky zařazujeme takové formy a metody práce, které žáky motivují a pomáhají jim nalézt svůj styl učení. Charakter práce má v dětech mimo jiné podporovat možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Vedeme žáky k práci s informacemi a k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů. Všechny učebny na prvním stupni a některé na druhém stupni jsou  vybaveny interaktivními tabulemi. Na  modernizaci a vybavování učeben se zaměřujeme průběžně.

I nadále je posílena výuka cizích jazyků – škola se stala přípravným centrem na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge ESOL exams. Prvořadý je i rozvoj kulturní a estetické výchovy a sportovních a zájmových činností. Projektové dny, exkurze, semináře, školní akce, adaptační pobyty, poznávací a ozdravně-pobytové zájezdy propojují výuku s běžným životem a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Výsledky vzdělávání jsou průběžně prezentovány.

Rovněž spolupráce s externími partnery a poradenskými subjekty umožňuje žákům důkladnou přípravu na budoucí studium a rozšiřuje jejich studijní možnosti.

V roce 2009 bylo realizováno zateplení školy.
Budova školy před zateplením:

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 (před zateplením) Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 (před zateplením)
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 29.09.2021
Vytisknout