Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Adresa: Dolákova 1 / čp. 555, 181 00  Praha 8 - Bohnice
Ředitelka: Mgr. Eva Rendlová, tel.: 737 941 823,  e-mail: eva.rendlova@dolakova.cz
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Iveta Dvorská, tel.: 774 207 573, e-mail iveta.dvorska@dolakova.cz
Zástupce ředitele školy:
Mgr. Marie Hubálková, tel.: 776 597 480, e-mail marie.hubalkova@dolakova.cz
Hospodářka školy: Bc. Renata Bačkovská, tel. 233 551 651, 777 133 805, e-mail
renata.backovska@dolakova.cz
ID schránka: xep27pq 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Marcela Hallová, tel.: 607 272 259, e-mail marcela.hallova@dolakova.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Štěpánka Švarcová, e-mail: stepanka.svarcova@dolakova.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Marie Hubálková
Ekonomka: Věra Švarcová, e-mail: ekonomka@dolakova.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb MŠ:
Dolákova 3 / čp. 598, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Jitka Friedlová, tel.: 233 552 578,  e-mail: ms.dolakova@dolakova.cz
Školní jídelna, odloučené pracoviště: Andrea Hulešová, tel.: 283 850 496,  e-mail: andrea.hulesova@dolakova.cz
Vedoucí školní jídelny: Gabriela Stušková, tel.: 233 554 766,  e-mail: jidelna@dolakova.cz

Školník:
Ivan Honar, tel.: 602 615 736
Manažer sportovního areálu:
Pavel Lonk, tel.: 724 073 284
Webová prezentace: www.zsdolakova.cz


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Škola poskytuje vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola – základ života“, který byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ.

Prvořadou ambicí a snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Charakter práce má v dětech podporovat možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení.

Na co klademe důraz:

 • jsme školou rodinného typu
 • preferujeme individuální přístup k žákům
 • bezproblémovou komunikaci s rodiči a širokou veřejností
 • aktivní a tvořivé vyučování
 • činnostní,  problémové a projektové metody
 • prohlubování jazykových znalostí a dovedností žáků
 • informační a komunikační technologie
 • zdravý životní styl, schopnost estetického a kulturního prožitku

Naše škola může dále nabídnout:
 • vyučování v odborných učebnách s víceúčelovým a funkčním zařízením (interaktivní tabule, PC učebna, studovna a žákovská knihovna, výtvarná dílna s keramickou pecí, atd.)
 • nově zrekonstruované tělocvičny
 • rozsáhlý sportovní areál včetně možnosti osvětlení
 • školní družinu pro žáky 1.–5. ročníku
 • množství volnočasových aktivit v rámci školního klubu (zájmové útvary) a nepovinné předměty

Celkovým cílem školy je poskytovat žákům ucelené základní vzdělání vzhledem k jejich individuálním předpokladům, možnost efektivně využívat volný čas a připravit je na budoucí studium a uplatnění v životě.

Stručná charakteristika ŠVP Tvořivá škola – základ života

V současné době škola poskytuje ve všech ročnících vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola – základ života“, který byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ a plně odpovídá jejím prioritám a profilaci školy (79-01-C/01 Základní škola (RVP ZV) – Školní vzdělávací program). V průběhu školního roku došlo k revizi školního vzdělávacího programu a k zapracování změn, které platí od školního roku 2013/2014. Volitelné předměty, nepovinné předměty nebo zájmové kroužky doplňují u školní vzdělávací plán školy tak, aby reflektovaly individuální potřeby žáků, jejich seberozvíjení a sebepoznání.

Škola v našem pojetí je rodinnou školou a podporuje všechny děti k aktivnímu sebevzdělávání. Náš školní vzdělávací program reflektuje činnostní a tvořivé vyučování, akcentuje důležitost problémového a projektového vyučování. Do výuky zařazujeme takové formy a metody práce, které žáky motivují a pomáhají jim nalézt svůj styl učení. Charakter práce má v dětech mimo jiné podporovat možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Vedeme žáky k práci s informacemi a k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů. Všechny učebny na prvním stupni a některé na druhém stupni jsou  vybaveny interaktivními tabulemi. Na  modernizaci a vybavování učeben se zaměřujeme průběžně.

I nadále je posílena výuka cizích jazyků – škola se stala přípravným centrem na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge ESOL exams. Prvořadý je i rozvoj kulturní a estetické výchovy a sportovních a zájmových činností. Projektové dny, exkurze, semináře, školní akce, adaptační pobyty, poznávací a ozdravně-pobytové zájezdy propojují výuku s běžným životem a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Výsledky vzdělávání jsou průběžně prezentovány.

Rovněž spolupráce s externími partnery a poradenskými subjekty umožňuje žákům důkladnou přípravu na budoucí studium a rozšiřuje jejich studijní možnosti.

V roce 2009 bylo realizováno zateplení školy.
Budova školy před zateplením:

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 (před zateplením) Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 (před zateplením)
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 08.09.2023
Vytisknout