Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Adresa: Lyčkovo nám. 6 / čp. 460, 186 00  Praha 8 – Karlín
Ředitel: Mgr. Jan Korda, tel.: 221 779 670, 602 286 973, e-mail: jan.korda@smysluplnaskola.cz
Statutární zástupkyně: Mgr. Lenka Pechátová, tel.: 221 779 673, 723 778 527, e-mail: lenka.pechatova@smysluplnaskola.cz
Zástupkyně ředitele:Mgr. Lubomíra Predmerská, tel.: 221 779 680, e-mail: lubomira.predmerska@smysluplnaskola.cz
Hospodářka školy:Andrea Březnovská, tel.: 221 779 675, e-mail: andrea.breznovska@smysluplnaskola.cz
Hospodářka školy, vedoucí ŠJ: Reni Šebková, tel.: 221 779 671, 775 658 722, e-mail: reni.sebkova@smysluplnaskola.cz
Telefon a fax: tel.: 221 779 671, fax: 221 779 672
E-mail: reditel@smysluplnaskola.cz  
Elektronická podatelna:skola@smysluplnaskola.cz  
ID schránka: dzmwvnr 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Kristýna Pavlasová, mob. tel: 724 864 310, e-mail: kristyna.pavlasova@smysluplnaskola.cz
Vedoucí školního klubu: Vít Ryba, tel.: 221 779 678, e-mail: vit.ryba@smysluplnaskola.cz
Výchovné poradkyně: Mgr. Ivana Königová, tel.: 221 779 675, e-mail: ivana.konigova@smysluplnaskola.cz  Mgr. Jindřiška Šafková, tel.: 221 779 684, e-mail: jindriska.safkova@smysluplnaskola.cz
Školní metodička prevence: Mgr. Kateřina Bártová, tel.: 221 779 684, e-mail: katerina.bartova@smysluplnaskola.cz
Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání: Petra Motyčková, tel.: 221 779 674, 775 372 249, e-mail: petra.motyckova@smysluplnaskola.cz
Mateřská škola:Lyčkovo náměstí 6 / čp. 460, 186 00 Praha 8 – Karlín
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb ZŠ, MŠ:
Pernerova 29/čp. 383, 186 00 Praha 8 – Karlín
Hospodářka ZŠ:
Michaela Falladová, tel.: 222 251 951, e-mail: michaela.falladova@zsmysluplnaskola.cz
Zástupkyně ředitele:Mgr. Veronika Dobrovolná, tel.: 222 251 952, 722 955 541, e-mail: veronika,dobrovolna@smysluplnaskola.cz
Školní družina: tel.: 222 251 955 
Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání:Petra Motyčková, tel.: 222 310 332, 775 372 249, e-mail: petra.motyckova@smysluplnaskola.cz  
Vedoucí školní jídelny: Reni Šebková, tel.: 221 779 686, 775 658 722, e-mail: reni.sebkova@smysluplnaskola.cz
Školní jídelna – výdejna – odloučené pracoviště:  
tel.: 775 658 722
Webová prezentace: www.smysluplnaskola.cz
 

Charakteristika mateřské školy
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6Mateřská škola sídlí v secesní budově Základní školy na Lyčkově náměstí a od ledna 2016 také v budově bývalé ZŠ Pernerova. Mateřská škola je od 1. července 2001 součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. Od září 2016 je celková kapacita MŠ v 6 třídách (2 třídy na Lyčkově náměstí a 4 třídy v Pernerově ulici) 147 dětí. Součástí MŠ je školní kuchyně s jídelnou, která vaří a dováží obědy i pro MŠ v Pernerově ulici.

Interiér budovy je využit tak, aby si zachoval historickou hodnotu, ale zároveň, aby zabezpečil plynulý chod MŠ. Obě budovy mají možnost využít tělocvičnu k rozvoji pohybových dovedností, spontánních aktivit a obratnosti dětí. Součástí obou budov MŠ jsou zahrady, které jsou vybavené herními prvky, které slouží k uspokojování pohybových i relaxačních potřeb dětí předškolního věku.

Projekt Zdravá mateřská škola
Naše MŠ směřuje svou každodenní činnost k zařazení do sítě mateřských škol podporujících zdraví.
Naším cílem je získat certifikát a možnost užívat oficiální název a logo – Zdravá mateřská škola.

Nyní jsme ve fázi přípravy projektu „ Zdravá mateřská škola “

Filosofie mateřské školy
Od 01.09.2017 MŠ pracuje podle modelového projektu pro podporu zdraví v mateřských školách (Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole).

Hlavní myšlenkou naší MŠ je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém spolu s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým i vývojovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu, harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.
Na rozvoj samostatnosti budeme klást velký důraz. V dnešní době, která je velmi uspěchaná a dravá, je nutné vychovat člověka samostatného, schopného se ve společnosti prosadit a uplatnit.
Budeme se snažit při všech činnostech děti k samostatnosti vést. Zaměříme se především na zvládnutí sebeobsluhy, komunikace a posilování sebevědomí dítěte. Děti mají samostatnost při výběru her, činností, samostatná je obsluha při stolování a pitném režimu.
Je důležité, aby kroky, které děláme, byly v součinnosti s rodinou.

Dlouhodobé záměry rozvoje:
Vytvářet v MŠ prostředí pohody prostřednictvím vzájemné spolupráce, součinnosti, empatie, komunikace dítě- dítě, dítě – dospělý, dospělý – dítě, dospělý – dospělý. Rozvíjet partnerské vztahy s rodiči na základě vzájemné důvěry, tolerance, respektu, otevřenosti a informovanosti. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k vědomí osobní odpovědnosti za vlastní zdraví i za stav svého nejbližšího okolí. Zlepšovat tělesnou zdatnost a rozvíjet pohybové schopnosti.

PRINCIPY

 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jedince
 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce

ZÁSADY

 1. Učitelka podporují zdraví
 2. Věkově smíšené třídy
 3. Rytmický řád života a dne
 4. Tělesná pohoda a volný pohyb
 5. Zdravá výživa
 6. Spontánní hra
 7. Podnětné a věcné prostředí
 8. Bezpečné sociální prostředí
 9. Participativní a týmové řízení
 10. Partnerské vztahy s rodiči
 11. Spolupráce ZŠ a MŠ
 12. Začlenění MŠ do života obce


OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V PODPOŘE ZDRAVÍ V MŠ - PLÁNOVÁNÍ


1. Biologická oblast

 • lidské tělo a aktivní pohyb
 • sebeobsluha
 • zdravá výživa
 • bezpečnost a ochrana zdraví

2. Psychologická oblast

 • poznávání
 • prožívání
 • sebepojetí (emoce)

3. Interpersonální oblast

 • respekt a tolerance
 • komunikace
 • spolupráce

4. Sociálně - kulturní oblast

 • rodina a domov
 • škola mateřská a základní
 • obec a země

5. Environmentální oblast

 • souvislosti
 • vývoj a změna
 • rozmanitost
 • ovlivňování člověka


RITUÁLY, KTERÉ VYUŽÍVÁME BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU


Interakční rituál

 • při příchodu a odchodu ze školky se zdravíme podáním ruky, podporujeme oční kontakt dítě – učitel
 • ve třídě se všichni oslovujeme jménem, včetně třídních učitelek (navzájem si tykáme)

Sezónně podmíněné rituály

 • narozeninové oslavy dětí
 • podzimní drakiáda
 • Památka zesnulých – dušičky
 • Svatý Martin
 • Mikulášská nadílka
 • vázání adventních věnců
 • vánoční trhy
 • zdobení vánočního stromu na třídě s rodiči a společné rozsvícení vánočního stromu
 • Masopust
 • oslava dne rodiny, matek a otců

Přechodové rituály

 • pasování předškoláků
 • rozloučení s předškoláky

Rituál – starý jako lidstvo samo (Robert Fulghum – Od začátku do konce)

„Od začátku dokonce nám životní rituály utvářejí každou hodinu, den, rok.
Podle rituálů žijeme všichni:
Rituály jsou obrazce smysluplných činů, které neustále opakujeme.
Jestliže o svých krocích přemýšlíme, určitě si těch rituálních obrazců všimnete.
Když si jich všimnete, možná pochopíte.
Když je pochopíte, snad je dokážete obohatit.
Tím své životní zvyky posvětíte.“

 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 15.09.2023
Vytisknout