Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol městské části Praha 8 pro školní rok 2022/2023

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnili je způsobem v místě obvyklým.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31.08.2022 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol, viz www.praha8.cz – odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Mateřské školy, Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Mateřské školy zřízené MČ Praha 8 mají jeden školský obvod. Na stejném webovém odkazu budou zveřejněny termíny zápisů. Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 01.09.2022 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční v úterý 3. a ve středu 4. května 2022
od 13.00 do 17.00 hodin v mateřských školách městské části Praha 8.

Zápis do tříd s integrací Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 bude
v mateřské škole v pondělí 2. května 2022 od 13.00 do 17.00 hodin.


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list a Kritéria k přijímání dětí budou zveřejněna a zákonný zástupce dítěte si je může vytisknout z internetových stránek jednotlivých mateřských škol. Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole také ve dnech otevřených dveří.

Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá u zápisu 3. a 4. května 2022 od 13.00 do 17.00 hodin, do integrovaných tříd dne 2. května 2022 od 13.00 do 17.00 hodin. Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.


Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství


Zveřejněno: 09.03.2022 – Michaela Lamačová
Vytisknout