Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

01 Identifikační číslo:

--- neuvedeno ---

02 Kód:

--- neuvedeno ---

03 Pojmenování (název) životní situace:

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

04 Základní informace k životní situaci:

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt neužívá.

05 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

06 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

K zahájení správního řízení je třeba předložit žádost o zrušení trvalého pobytu a doklady dosvědčující uvedené skutečnosti.
Doklady musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii.

07 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti u příslušného obecního úřadu.

08 Na které instituci životní situaci řešit:

Na obecním úřadu podle místa trvalého pobytu, v Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodech, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

Více informací viz bod 9.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na obecním úřadu podle místa trvalého pobytu, v Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodech, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad opravňující k užívání nemovitosti, aby bylo patrné, že žádost podává oprávněná osoba. Pokud je tímto dokladem doklad o vlastnictví, může ohlašovna existenci vlastnického práva ověřit dálkovým způsobem.
  • pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí
  • pokud byla osoba vystěhována, doklad o provedeném výkonu rozhodnutí
  • doklad, že osoba proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (např. potvrzení od družstva, prohlášení sousedů, uvedení svědků atd.)
  • pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření osoby, která bude toto družstvo v řízení zastupovat
  • pokud je více oprávněných osob a bude v jednání zastupovat pouze jedna nebo více, plnou moc od ostatních, kteří pověří svého zástupce, a to pro celou dobu správního řízení nebo na jednotlivý úkon. Plná moc nemusí být ověřena.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu lhůta pro vydání rozhodnutí 30 dnů, max. 60 dnů.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dle podaného návrhu.

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

--- neuvedeno ---

16 Elektronická služba, kterou lze využít:

Nelze.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

    (všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy)

18 Jaké jsou související předpisy:

--- neuvedeno ---

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nejsou.

21 Nejčastější dotazy:

--- neuvedeno ---

22 Další informace:

--- neuvedeno ---

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:

25 Za správnost popisu odpovídá útvar:

26 Kontaktní osoba:

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2016

28 Popis byl naposledy aktualizován:

30.11.2018

29 Datum konce platnosti popisu:

--- neuvedeno/neomezeno ---

30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

--- neuvedeno ---
Nabídka návodů