Informace o zpracování osobních údajů – odbor kancelář tajemníka (OKT)

Součástí OKT jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 1,2 MB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.
 • Odbor kancelář tajemníka GDPR  (PDF, 340 kB)

  26.01.2022
  Záznam o činnostech zpracování dle GDPR – ochrana osobních údajů – odbor kancelář tajemníka


Související

Aktualizováno: 26.01.2022
Vytisknout