Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s články 14 a 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) sdělujeme následující informace:


Kontaktní údaje správce

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň 180 00
IČO:  00063797
Tel.:  222 805 111
E-mail:  posta@praha8.cz
Název datové schránky:  Městská část Praha 8
ID datové schránky:  g5ybpd2Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

JménoFunkceTelefonE-mailVizitka
Janečková Eva JUDr. referent – pověřenec pro ochranu osobních údajů 222 805 653 eva.janeckova@praha8.czČinnost městské části se řídí především následujícími zákony:
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Osobní údaje získané od subjektu údajů jsou zpracovávány především za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy a z důvodu veřejného zájmu.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

S ohledem na článek 6 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nedeklaruje MČ Praha 8 vůči občanům zpracování na základě oprávněných zájmů správců.

MČ Praha 8 využívá při své činnosti i služeb odborných specializovaných osob. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu s našimi pokyny.

Osobní údaje jsou předávány pouze v souladu s právními předpisy nebo se souhlasem subjektů údajů. K jejich předávání do třetích zemí nedochází.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou, která je nutná k plnění účelu zpracování. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány nebo budou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější stanovení lhůt k likvidaci naleznete v odkazech na jednotlivé agendy.

V rámci zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a neposkytnutí může mít důsledky spočívající v nemožnosti vyřídit vaši žádost, popřípadě v postihu týkajícího se neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů.


Z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů vám vyplývají tato práva:

Na vyřízení žádosti má správce 30 dnů, v odůvodněných případech je lhůta prodloužena až o 2 měsíce.
Svá práva může subjekt údajů také realizovat kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.
MČ Praha 8 přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.


Způsob ověření totožnosti:
  • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.
  • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
  • Ověřením totožnosti na podatelně MČ Praha 8 při podání žádosti.
  • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem.
Jiný způsob ověření není přípustný.


Poskytnutí informace je bezplatné. V případě, že požadavek na poskytnutí informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, je možné požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek je možné odmítnout.

V případě že dojde k porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu oznámeno.

Údaje týkající se subjektu údajů získaných od subjektu údajů v rámci MČ Praha 8 zpracovávají jednotlivé odbory ÚMČ Praha 8 podle oblastí činností a kompetencí v souladu s platným Organizačním řádem ÚMČ Praha 8.


Definice základních pojmů užívaných v oblasti ochrany osobních údajů
Mohlo by vás také zajímat

Aktualizováno: 09.01.2019
Vytisknout