Informace o zpracování osobních údajů – odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV)

Součástí OÚRV jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
  • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 1,2 MB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.


Související

Aktualizováno: 09.01.2019
Vytisknout