Od 11. března se do odvolání ruší provoz základních škol, netýká se to jeslí a mateřských škol!

Stát s platností od 10.3. od 18.00 hod. zakázal všechny hromadné akce nad sto lidí, a to včetně kulturních a sportovních. (originál viz. příloha).

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 ze dne 10.3.2020, které spočívá v zákazu konání akcí s předpokládanou účastí více než 100 osob, upozorňujeme snoubence, že tento zákaz se vztahuje také na sňatečné obřady, tj. při sňatečném obřadu nesmí být v obřadní síni přítomno více než 100 osob včetně oddávajícího, matrikářky, fotografa a varhanice.

Březnový termín vítání občánků je po konzultaci zrušen též, všichni rodiče budou kontaktováni s tím, že jakmile bude možný návrat k normálu, radnice připraví náhradní termín.

Na základě nařízení MZ ČR jsou všechny kulturní a sportovní akce (nejen pro seniory), které pořádá MČ Praha 8, do odvolání zrušeny.

Vzhledem k nařízení MZ ČR zavírá od 11.3. Osmička pro rodinu všechny své kluby – DK Ďáblík, DK Krabík a RC Osmička – a ruší do odvolání všechny akce.


Od 11.3. se ruší výuka základních, středních a vyšších odborných škol. Opatření se netýká mateřských škol a jeslí, u jeslí je zrušena pouze hlídací služba. Odbor školství ÚMČ Praha 8 informoval základní školy v Praze 8 o nařízení MZ ČR.

Školy budou prostřednictvím svých informačních kanálů (aplikace Bakaláři apod.) informovat o tomtéž zákonné zástupce žáků.

Pronajímání vnitřních prostor školy pro kroužky či individuální sportování je zakázáno. Neplatí to však pro venkovní sportoviště, přičemž každý ředitel by měl mít na paměti, že aktivity s počtem účastníků vyšším než sto, jsou zakázané a ty tedy povolit nesmí.


Nadále vás budeme informovat o dalších opatřeních. Informace také najdete na www.mzcr.cz.

Infolinky Pražské hygieny k onemocnění COVID-19 v provozu od 8.00 do 20.00 hod.:
773 782 850, 773 782 856

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í (originál viz. příloha)
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě. 
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 10.03.2020
Vytisknout