Problematika krmení holubů a udržování čistoty veřejného prostranství

Problematika krmení holubů a udržování čistoty veřejného prostranstvíOdbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 obdržel již několik podnětů obyvatel, které trápí znečišťování veřejného prostranství holubím trusem a krmení holubů. Krmit holuby by obyvatelé neměli. Krmení holubů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích či soukromých pozemcích a objektech není samo o sobě žádným právním předpisem zakázáno.

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který v ustanovení § 20 stanoví odpovědnost právnické osoby za přestupek. Je tedy i povinností SVJ, BD, obchodních center, Technické správy komunikací, a.s., Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., každého vlastníka objektu, zajistit objekt před hnízděním holubů, posedáváním holubů na pláštích budov, parapetech atd.

Druhým problémem je krmení holubů. Krmení holubů je naprosto nevhodné, neboť vysoká potravní nabídka přispívá spolu s příznivými podmínkami ke hnízdění a přemnožení holubích populací s řadou negativních důsledků. Holubi mohou být nositeli různých druhů parazitického hmyzu, zejména roztočů. Drobní alergogenní roztoči mohou způsobit u citlivých jedinců, zejména dětí astmatické obtíže, rýmu či záněty spojivek. Přemnožení holubů tak může v konečném důsledku ohrožovat zdraví lidí a může šířit nákazu ze zvířat na člověka.

Zabezpečení objektů především proti holubům, ale i jiným ptákům a netopýrům je soubor opatření, vedoucích k ochraně lidského zdraví, životního prostředí a majetku osob před negativními vlivy souvisejícími s přítomností některých druhů v interiérech budov nebo s jejich opakovaným využíváním různých fasádních prvků, nik a stavebních útvarů, soch, zábradlí, ochozů apod., v nejbližším okolí staveb. Důvodem k zabezpečování objektů bývá především značná koncentrace živých ptáků, hromadění trusu, na půdách též i kadaverů v různém stupni rozkladu, což je zdrojem hluku, nekrofágního hmyzu, zápachu, průsaků, zvýšení prašnosti (alergeny) v přilehlých obytných prostorách, což může být spojeno i s aktivní migrací roztočů, především klíšťáka holubího apod. Často dochází též k poškozování a kontaminování různých technologií včetně vzduchotechniky, montážních linek, výrobků ve výrobních halách, skladovaných potravin, krmiv apod. Na pláštích budov – fasádách, balkonech, nikách a venkovních konstrukcích dochází ke znečišťování a vlivem agresivních chemických látek, vyluhovaných z exkrementů nejen srážkovou vodou, ale i vzdušnou vlhkostí i k destrukci a ničení stavebních materiálů, což je zvláště významné u cenných a památkově chráněných staveb a uměleckých památek.

Holub skalní, žijící ve městech není ptákem, na kterého by se vztahovala ustanovení § 5a a § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Toto sdělení vychází ze stanoviska, vyjádřeného v materiálu Evropské komise „Report from the Commission on the Application of Directive 79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds (COM 2002, 146 final)“, ze kterého vyplývá, že na populace domestikovaných druhů včetně ferálních, s uvedením ferálních populací holuba skalního jako konkrétního případu, se nevztahuje ochrana podle článku 1 směrnice Rady 79/409/EHS.

V zimních měsících přistoupí Úřad městské části Praha 8 ke snižování holubí populace na objektech, které jsou ve vlastnictví nebo správě městské části. Je tedy pouze na vás, vlastníci objektů, jestli se také k této akci na své finanční náklady připojíte.

Ke snižování holubí populace obdobným způsobem (zapojením vlastníků objektů a městských částí) již přistoupili na MČ Praha 2, 3 a 9.

Více informací k problematice snižování holubí populace vám sdělí Mgr. Eva Šimková, tel. 606 602 773, e-mail eva.simkova@praha8.cz.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat Zveřejněno: 10.10.2018   |   Aktualizováno: 06.03.2019
Vytisknout