Revize katastru nemovitostí v k.ú. Střížkov

Zápis z úvodního jednání zástupců KÚ pro hlavní město Prahu a  zástupců úřadu  MČ Praha 8 z důvodu zahájené revize katastru v  k.ú. Střížkov.

Místo a datum: Úřad MČ Praha 8, 07.03.2023

Zástupci KÚ oznámili v úvodu schůzky, co je předmětem revize podle § 43 vyhl. č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška. Revize se provádí podle § 35 z. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon (KZ),  za součinnosti obcí popřípadě též orgánů veřejné moci, a za účasti vlastníků a jiných oprávněných a také platí, že obce spolupracují s katastrálním úřadem při provádění revize katastru na území obce (§ 38 KZ). 

Účelem revize bude uvést do souladu stav terénu a evidovaný stav v katastru. Revize se bude týkat ve vztahu k MČ zejména staveb, které sice podléhají zápisu do katastru, ale zapsané dosud nejsou a také druhů a způsobů využití pozemků. Také staveb jiného vlastníka na pozemcích MČ. KÚ tyto skutečnosti zjistí s využitím ortofota a pochůzkou v terénu. Společné pochůzky v terénu probíhat nebudou. Nesoulady MČ budou řešeny se Zuzanou Bezkočkovou, vedoucí oddělení majetkového odboru.

Případné nesoulady v komunikacích budou řešeny s Vladimírem Baumrukem, tel. 222 805 722, vladimir.baumruk@praha8.cz. Vodoprávní úřad bude zastupovat Jaroslava Mühlmannová, tel. 222 805 729, Jaroslava.muhlmannova@praha8.cz z Vodoprávního oddělení.
Zástupci ÚMČ byli seznámeni s obsahem společných pokynů: ČÚZK a MMR ze dne 02.03.2017 a ČÚZK a MŽP ze dne 24.03.2017. 
KÚ předá MČ návrhy na sloučení parcel ve vlastnictví MČ. KÚ sloučí pouze parcely, u kterých MČ nevyjádří nesouhlas se sloučením. 
Zápis staveb  podle bodu 5 a) i. Společného pokynu MMR bude řešen přes zápis v RUIAN, kdy vlastník pak na KÚ podá jen žádost a geometrický plán. 

KÚ zašle k posouzení orgánu ochrany zemědělského půdního fondu seznam nesouladů (příp. formou příloh k protokolu o revizi členěných podle listů vlastnictví) v případech, že pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako zemědělský pozemek, avšak v terénu je již charakteru pozemku nenáležejícího do zemědělského půdního fondu a v případech pozemků evidovaných jako trvalý travní porost, avšak v terénu se jedná o ornou půdu. Dle výše uvedeného společného pokynu s MŽP v případě změny nezemědělského druhu pozemků na zemědělský KÚ nebude vyjádření orgánu zemědělského půdního fondu vyžadovat. Podle společných pokynů je pro orgán ochrany  ZPF předání seznamu podnětem podle § 42 správního řádu. 

KÚ seznámil zástupce MČ s Metodickým a organizačním pokynem ke sběru TEA při revizi katastru č.j. ČÚZK-05539/2019-22 ze dne 03.04.2019. MČ bude předán seznam stavebních objektů s chybějícími TEA u staveb, které byly dokončeny před 1.7.2012 a mají přidělené č.p./e a KÚ požádal MČ o vyplnění dostupných údajů a případnou kontrolu. Obec doplní to, co najde ve svých archivech. 

Kontaktní osobou RÚIAN je Veronika Černá, tel. 222 805 384, veronika.cerna@praha8.cz, které budou zaslány seznamy nesouladů ISKNxISUI.
 
V případě nevypořádání nesouladů bude v ISKN založeno řízení ZDŘ (záznam pro další řízení) a informace o nesouladu bude zobrazena v aplikaci nahlížení do KN.

Názvosloví bude po kontrole HMP zajišťovat Stanislava Konvalinková, tel. 283 101 230, Stanislava.konvalinkova@praha8.cz. 
Protokol o výsledku revize dle § 43 odst. 6 katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. bude zaslán MČ k podpisu odpovědné osoby.


Za KÚ pro hlavní město Prahu:

Ing. Jana Síbrová, ředitelka odboru GI KN, jana.sibrova@cuzk.cz, tel. 284 042 550
Ing. Jan Vavroch, vedoucí oddělení obnovy a revize II, jan.vavroch@cuzk.cz, tel. 284 042 156


Za Městskou část Praha 8:

Zuzana Bezkočková, pověřena vedením oddělení evidenčně-právního, tel. 222 805 367, zuzana.bezkockova@praha8.cz
Daniel Veselý, zástupce vedoucího odboru územního rozvoje a výstavby, tel. 222 805 728, daniel.vesely@praha8.cz
Dana Balcárková, pověřena vedením oddělení kontroly OOSČ, tel. 222 805 744, dana.balcarkova@praha8.czDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 08.03.2023
Vytisknout