Tři konkursy na místa ředitelů základních škol v Praze 8

Rada městské části Praha 8 vyhlásila konkursní řízení na funkce ředitelů či ředitelek tří základních škol: ZŠ a MŠ Dolákova, ZŠ a MŠ Ústavní a ZŠ Na Šutce. Přihlášky je možné odevzdat do 9. března 2022. Předpokládaný nástup nových ředitelů je od 1. srpna 2022.

Uchazeči o funkci musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 roky (v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou uchazeč vykonává
 • plná způsobilost k právním úkonům 
 • bezúhonnost 
 • zdravotní způsobilost 
 • znalost českého jazyka
 • znalost školských předpisů a školské problematiky

Podepsanou přihlášku do konkursního řízení, s uvedením identifikačních údajů uchazeče, je třeba zaslat poštou na adresu podatelny Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 nebo doručit osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 8 nejpozději do středy 9. března 2022 do 17:00 hodin. Obálku je nutné označit slovy: „Konkurs“ a doplnit název školy.

K přihlášce je třeba přiložit:
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzený posledním zaměstnavatelem 
 • strukturovaný životopis 
 • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace školy (v rozsahu maximálně 5 normostran), vč. souhlasu se zveřejněním
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
 • čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narozeni po 1. prosinci 1971)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
 • doklad o znalosti českého jazyka - v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odkazy na konkursní řízení 
https://www.praha8.cz/Konkurs-ZS-a-MS-Dolakova.html 
https://www.praha8.cz/Konkurs-ZS-a-MS-Ustavni.html
https://www.praha8.cz/Konkurs-ZS-Na-Sutce.html
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 01.02.2022
Vytisknout