Výroční zpráva za rok 2003

 
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:  


Počet podaných žádostí o informace: 58

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Nebylo zahájeno žádné soudní řízení.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
Nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Rozhodnutí o nevyhovění žádosti: 3
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 1
Žádost nebyla vyřizována podle zákona č. 106/1999 Sb.: 1


Přehled odborů s počtem vypracovaných odpovědí na žádosti
odbor kancelář starosty
9
odbor kancelář tajemníka
1
odbor majetkový
15
odbor výstavby
18
odbor sociální
5
odbor zdravotnictví a sociálních služeb
1
odbor pro obnovu Karlína a Libně
3
odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
2
odbor ekonomický
1
odbor životního prostředí
1
odbor dopravy
2

 
Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 1906 Kč
Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána
– neuhrazení poplatku celkem: 80 Kč


V Praze dne 23. února 2004
Eva  Burianová, v. r., vedoucí odboru kancelář starosty

Mohlo by vás také zajímat


Vytisknout