Výroční zpráva za rok 2014


Odbor právních služeb Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:

Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 102
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 19
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3


Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

Počet stížností podaných podle ust. § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 4
4 stížností na neposkytnutí informace
Stížnosti byly odeslány nadřízenému orgánu k rozhodnutí.  

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Žádost byla žadatelem zrušena:  0
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku:  0
Žádost nebyla vyřizována podle cit. zákona č. 106/1999 Sb.:  1


Přehled odborů podílejících se na vypracování  žádostí
(počet vypracovaných odpovědí k jednotlivým dotazům žadatelů)
odbor kancelář starosty 26
odbor kancelář tajemníka 3
odbor majetkový 21
odbor výstavby 35
odbor evropských fondů a dotační politiky 3
odbor občansko – správní 3
odbor ekonomický 11
odbor bytový 5
odbor dopravy 10
odbor životního prostředí    6
odbor zakázek a investic 13
odbor evidence obyvatel a osobních dokladů   2
odbor školství 2
odbor kultury 9
odbor živnostenský 3
odbor zdravotnictví a sociálních služeb 1
odbor hospodářské správy 2
odbor sociální 4
odbor krizového řízení 1

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 0 Kč


V Praze dne 13. února 2015 Mgr. Kateřina Poslušná, v. r.
pověřená vedením odboru právních služeb
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 16.02.2015
Vytisknout