Výroční zpráva za rok 2016


Odbor právních služeb Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. §. 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InFZ"), tuto výroční zprávu:

Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 148
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 15
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 4


Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InFZ, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

Počet stížností podaných podle ust. § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 7 (jednalo se o stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí; stížnosti byly bud' povinným subjektem v zákonné lhůtě vyřízeny, nebo byly postoupeny nadřízenému orgánu, Magistrátu hl. m. Prahy, který předchozí postup povinného subjektu bud' potvrdil nebo vrátil k novému projednání)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 3
Žádost nebyla vyřizována podle InFZ: 1
Odložení žádosti z důvodu nedoplnění údajů podle InFZ: 1


Přehled odborů podílejících se na vypracování žádostí
(počet vypracovaných odpovědí k jednotlivým dotazům žadatelů) 
odbor kancelář starosty
odbor kancelář tajemníka
 13
odbor správy majetku
 28
odbor územního rozvoje a výstavby
 54
odbor životního prostředí a speciálních projektů
 10
odbor živnostenský a správních činností
 12
odbor ekonomický
 5
odbor právních služeb
 8
odbor dopravy
 31
odbor školství 2
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 4
odbor sociálních věcí 7
odbor interního auditu a kontroly 1

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 2.664 KčV Praze dne 1. února 2017

Mgr. Tomáš Kudela
pověřen vedením odboru právních služeb

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 01.02.2017
Vytisknout