Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol městské části Praha 8 pro školní rok 2024-2025

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnili je způsobem v místě obvyklým.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na pětileté děti státních občanů České republiky, které pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31.08.2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol, viz www.praha8.cz – odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Mateřské školy, Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Mateřské školy zřízené MČ Praha 8 mají jeden školský obvod. Na stejném webovém odkazu je zveřejněn tento zápis a termíny dnů otevřených dveří. Informace jsou také zveřejněny na webových stránkách mateřských škol. Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 01.09.2024 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční v pondělí 6. a v úterý 7. května 2024 
od 13.00 do 17.00 hodin v mateřských školách městské části Praha 8.

Zápis do tříd s integrací Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 bude v mateřské škole 
ve čtvrtek 2. května 2024 od 13.00 do 17.00 hodin v budově Korycanská 12.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list a Kritéria k přijímání dětí budou zveřejněna a zákonný zástupce dítěte si je může vytisknout z internetových stránek jednotlivých mateřských škol. Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole také ve dnech otevřených dveří.

Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá u zápisu 6. a 7. května 2024 od 13.00 do 17.00 hodin, do integrovaných tříd dne 2. května 2024 od 13.00 do 17.00 hodin. Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte. 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školstvíTermíny dnů otevřených dveří před zápisem dětí do mateřských škol městské části Praha 8 pro školní rok 2024-2025


Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří: 
10. dubna 2024 v 15 a v 16 hodin - 
sraz u branky - vchod od koupaliště

Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2
Den otevřených dveří: 
16. dubna 2024 v 9.30-11.30 a ve 14.30-16.00 hodin

Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20
Den otevřených dveří: 
18. března 2024 v 15-17 hodin
V 15 hodin setkání s ředitelkou v Modré třídě,
prohlídka školy.

Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14
Den otevřených dveří:
3. dubna 2024 v 16.30 hodin - sraz na zahradě

Korycanská 12 s integrovanými třídami
Den otevřených dveří:
10. dubna 2024 v 16.30 hodin - sraz na zahradě

Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
Den otevřených dveří: 
17. dubna 2024 v 15-17 hodin ve třídě Rybiček

Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří: 
17. dubna 2024 v 15-16 hodin, 
od 16 hodin schůzka s ředitelkou v koridoru

Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2
Den otevřených dveří: 
27. března 2024 v 15.00-15.45 a v 16.00-16.45 hodin

Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6
Den otevřených dveří na obou pracovištích: 
16. dubna 2024 ve 14.30-15.15 a v 15.15-16.00 hodin 

Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2
Dny otevřených dveří na obou pracovištích: 
10. a 17. dubna 2024 v 15-17 hodin

Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13
Dny otevřených dveří: 
16. dubna 2024 v 7.00-11.30 hodin
17. dubna 2024 ve 13.30-16.30 hodin
18. dubna 2024 ve 13.30-17.30 hodin
19. dubna 2024 v 7.00-11.30 hodin

Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří: 
10. dubna 2024 v 15-17 hodin

Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří: 
3. dubna 2024 v 15-16 hodin 

Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8 
Dny otevřených dveří: 
25. a 29. dubna 2024 v 15-17 hodin 

Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182
Den otevřených dveří: 
9. dubna 2024 v 15-17 hodin

Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13
Den otevřených dveří: 
8. dubna 2024 v 15 a v 16 hodin - 
sraz před třídou Lvíčátek

Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2
Den otevřených dveří: 
10. dubna 2024 v 15 a v 16 hodin - 
sraz na školní zahradě

Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří: 
18. dubna 2024 v 10-11 a v 16-17 hodin - 
sraz před hlavním vstupem

Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a
Den otevřených dveří: 
20. března 2024 v 17 a v 18 hodin

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
Adresa mateřské školy: Drahorádova 2
Den otevřených dveří: 
10. dubna 2024 v 15-17 hodin 

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Adresa mateřské školy: Dolákova 3
Den otevřených dveří: 
24. dubna 2024 v 10.00-11.30 a v 16.00-17.00 hodin - 
ve třídě Chobotniček

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Adresa mateřské školy: Ústavní 16
Den otevřených dveří: 
10. dubna 2024 - sraz před školou v 15.15 hodin
a v 15.30-16.30 hodin prohlídky tříd v přízemí

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Dny otevřených dveří na obou pracovištích: 
20. a 21. března 2024 v 15-17 hodin

ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Adresa mateřské školy: U Školské zahrady 8
Den otevřených dveří:
17. dubna 2024 od 15 hodin 

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Den otevřených dveří: 
21. března 2024 v 9.00-11.00 a ve 14.30-16.30 hodinZveřejněno: 02.02.2024
Vytisknout