Změna místa trvalého pobytu

01 Identifikační číslo:

--- neuvedeno ---

02 Kód:

--- neuvedeno ---

03 Pojmenování (název) životní situace:

Změna místa trvalého pobytu – ohlášení změny místa trvalého pobytu a oznámení ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

04 Základní informace k životní situaci:

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.

05 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání ve věci ohlášení změny místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit i člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

06 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vyplnění přihlašovacího lístku, předložení potřebných dokladů.

07 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Předložením přihlašovacího lístku k trvalému pobytu spolu s příslušnými doklady příslušnému úřadu.

08 Na které instituci životní situaci řešit:

 • Na ohlašovně obecního (městského) úřadu v místě nového trvalého pobytu.
 • V hl. m. Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

  Více informací viz bod 9.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj.
 • na obecním (městském) úřadu v místě nového trvalého pobytu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí,
 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Občané, kteří se chtějí přihlásit k novému trvalému pobytu v částech Prahy 8 – Libeň, Karlín, Střížkov, Kobylisy, Bohnice, Čimice, Troja – ohlásí  změnu pobytu na adrese:

Úřad městské části Praha 8
Odbor občansko-správní – oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
U Meteoru 6 (tzv. Bílý dům) – ohlašovna v přízemíObčané, kteří se chtějí přihlásit k novému trvalému pobytu v částech Prahy 8 – Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves – ohlásí  změnu pobytu na úřadech těchto městských částí na adrese:

Ďáblice – Místní úřad Ďáblice
ohlašovna obyvatel
Osinalická 1104/13
182 02 Praha 8 – Ďáblice
Tel.: 283 910 723–5

Dolní Chabry – Místní úřad Dolní Chabry
ohlašovna obyvatel
Hrušovanské náměstí 253/5
184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
Tel.: 283 851 272

Březiněves – Místní úřad Březiněves
ohlašovna obyvatel
U parku 140
182 00 Praha 8 – Březiněves
Tel.: 283 910 263

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný občanský průkaz, v případě, že občan nemá vydán platný občanský průkaz prokáže svou totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, vojenská knížka). Po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství.

Doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, podnájemní smlouva, dohoda o výpůjčce apod.). V případě, že občan hlásící se k pobytu není sám uživatelem bytu, připojuje úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (uživatele bytu) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalému pobytu (vzor souhlasu, docx 12,8 kB), takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Z důvodu ověření oprávněnosti udělení souhlasu je rovněž nutné předložit doklad  oprávnění užívat byt.
Doklad o vlastnictví objektu (bytu, domu) není vlastník povinen dokládat. Existenci vlastnického práva ohlašovna může ověřit dálkovým přístupem. Pro urychlení vyřízení zaevidování nového pobytu doporučujeme občanům mít tento doklad s sebou.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ dostanete při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Elektronická forma sloužící POUZE jako VZOR (PDF, 52 kB).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby do 15 let. Změna trvalého pobytu bude provedena až po uhrazení správního poplatku.

Správní poplatek se platí na místě v hotovosti nebo platební kartou.
Akceptovány jsou následující typy platebních karet:
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Diners
 • Discover
 • JCB

Platební karty American Express nejsou přijímány. Z technických důvodů není možné platit bezkontaktně.

Občané, kteří se hlásí k trvalému pobytu v městských částech Ďáblice, Dolní Chabry a Březiněves, hradí správní poplatek na ohlašovnách těchto úřadů.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Po splnění všech zákonem daných podmínek ihned.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou.

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Do 15 dnů od zaevidování změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat o nový občanský průkaz.

16 Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronickou službu v tomto případě nelze využít.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění.
 • Zákon č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, v platném znění

  (všechny zákony lze vyhledat na stránkách Ministerstva vnitra ČR)

18 Jaké jsou související předpisy:

--- neuvedeno ---

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek občanovi vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu občana zaeviduje, nevydává se rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v překládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a tyto nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě občan neodstraní, ohlašovna rozhodne o nezaevidování změny místa trvalého pobytu. Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

--- neuvedeno ---

21 Nejčastější dotazy:

 • Je nutné se odhlásit z předchozího místa trvalého pobytu po přestěhování?
  Při ohlášení změny trvalého pobytu dojde automaticky k odhlášení z předchozího místa trvalého pobytu.

 • Musíme přihlásit dítě po narození k trvalému pobytu?
  Místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození je místo trvalého pobytu matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce. Tento údaj zapisuje do evidence obyvatel matriční úřad – rodiče nemusí tuto skutečnost úřadu hlásit.

22 Další informace:

Adresa pro doručování

Od 01.07.2009 může být podle novely zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, v informačním systému evidence obyvatel evidována adresa pro doručování. Tato adresa se eviduje na žádost obyvatele, podanou na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:

 • Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
  Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky,sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu v zahraničí Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud je sdělení oznámeno datovou zprávou, občan ho podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti, popř. pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.
Za ohlášení ukončení trvalého pobytu občan hradí správní poplatek ve výši 100 Kč. V případě, že ukončení pobytu hlásí u zastupitelského úřadu v zahraničí, hradí správní poplatek ve výši 300 Kč.
Občan, který má hlášen trvalý pobyt v obvodu Prahy 8 v částech: Karlín, Libeň, Střížkov, Kobylisy, Bohnice, Čimice, Troja – ohlásí tuto skutečnost na adrese:

Úřad městské části Praha 8
Odbor občansko-správní – odd. evidence obyvatel a osobních dokladů
U Meteoru 6  (tzv. Bílý dům) – ohlašovna v přízemí
Úřední hodiny oddělení

Občané, kteří mají trvalý pobyt hlášen v částech Prahy 8 – Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves – ohlásí tuto skutečnost na úřadech těchto městských částí na adrese:

Ďáblice – Místní úřad Ďáblice
ohlašovna obyvatel
Osinalická 1104/13
182 02 Praha 8 – Ďáblice
Tel.: 283 910 723–5

Dolní Chabry – Místní úřad Dolní Chabry
ohlašovna obyvatel
Hrušovanské náměstí 253/5
184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
Tel.: 283 851 272

Březiněves – Místní úřad Březiněves
ohlašovna obyvatel
U parku 140
182 00 Praha 8 – Březiněves
Tel.: 283 910 263

Občan, který ukončil trvalý pobyt na území České republiky, je povinen do 15 pracovních dnů po ukončení pobytu odevzdat občanský průkaz úřadu, který jej vydal.

25 Za správnost popisu odpovídá útvar:

26 Kontaktní osoba:

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Martincová Jana Bc.
vedoucí oddělení
U Meteoru 6 (Bílý dům)
17 (přízemí)
jana.martincova@praha8.cz
222 805 585

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2016

28 Popis byl naposledy aktualizován:

27.03.2019

29 Datum konce platnosti popisu:

--- neuvedeno/neomezeno ---

30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

--- neuvedeno ---
Nabídka návodů