Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na obecním úřadu podle místa trvalého pobytu, v Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodech, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad opravňující k užívání nemovitosti, aby bylo patrné, že žádost podává oprávněná osoba. Pokud je tímto dokladem doklad o vlastnictví, může ohlašovna existenci vlastnického práva ověřit dálkovým způsobem.
  • pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí
  • pokud byla osoba vystěhována, doklad o provedeném výkonu rozhodnutí
  • doklad, že osoba proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (např. potvrzení od družstva, prohlášení sousedů, uvedení svědků atd.)
  • pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření osoby, která bude toto družstvo v řízení zastupovat
  • pokud je více oprávněných osob a bude v jednání zastupovat pouze jedna nebo více, plnou moc od ostatních, kteří pověří svého zástupce, a to pro celou dobu správního řízení nebo na jednotlivý úkon. Plná moc nemusí být ověřena.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů