Zvláštní užívání komunikace – přenosná prodejní apod. zařízení, vystavování zboží, restaurační zahrádky, kulturní, sportovní, reklamní apod. akce

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení silničního správního úřadu –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Tomanová Věra
referentka
Čimická 61 (NS Draháň)
4 (přízemí)
vera.tomanova@praha8.cz
222 805 673


Úřední hodiny: pondělí 08.00–17.00 hod., středa 08.30–18.00 hod., ostatní dny po telefonické dohodě.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti je nutné doložit:
  • situační plánek umístění záboru s uvedením šíře dotčené komunikace (chodníku) vč. vyznačení průchozího profilu pro pěší v min. š. 1,5 m
  • 3x DIO – návrh přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci (dopravní značení) s uvedením stávajícího dopravního značení (u záboru ve vozovce)
  • aktuální výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, kopie živnostenského listu (případně jiná platná registrace)
  • plná moc v případě zastupování oprávněné osoby žadatele
  • závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP (při umístění předzahrádky v památkově chráněném území HMP)
  • souhlas vlastníka (správce) dotčené komunikace (bude vydán až na základě tzv. předběžného souhlasu vyznačeného na žádosti po projednání na odboru dopravy)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře pro vydání povolení na zvláštní užívání nejsou předepsané, je však vhodné použít formulář zpracovaný odborem dopravy, který je k dispozici na tomto odkazu (DOC, 31 kB) nebo na pracovišti u kontaktní osoby (viz bod 9).

Místo výše uvedeného formuláře můžete využít elektronického Průvodce pro zvláštní užívání komunikací, který vám pomůže s předvyplněním žádosti. Žádost v průvodci je třeba po jejím vyplnění doručit na Podatelnu ÚMČ Praha 8 osobně, poštou nebo elektronicky, máte-li elektronický podpis.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky – odvíjejí se od délky trvání zvláštního užívání komunikací.
  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní: 100 Kč
  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců: 500 Kč
  • delší než 6 měsíců: 1.000 Kč

Správní poplatek se hradí před vydáním povolení složenkou, kterou žadatel obdrží na odboru dopravy.
Místní poplatky – je stanoven vyhláškou č. 5/2011 Sb. právních předpisů hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Správce místního poplatku je odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů