Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze 28. prosince 2020 zveřejněném dne 31. prosince 2020 ve Sbírce zákonů č. 611/2020, částka 248, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 8. října 2021 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 9. října 2021od 08.00 hodin do 14.00 hodin


Stálý seznam voličů

Úřad městské části Praha 8, občansko-správní odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.


Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 31.12.2020 podávat několika způsoby:
  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:g5ybpd2)
    Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 8 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 1. října 2021.
  • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 8 o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
    O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. října 2021 do 16.00 hodin.
    (Pozn. Při osobní žádosti v období od 23. září do 6. října 2021 do 16.00 hodin si volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)


Úřad městské části Praha 8 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 ( „bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referentka Stanislava Ciprová.


Úřední hodiny: Pondělí a Středa: 8.00–12.00 hod. 13.00–17.00 hod.
nebo po telefonické domluvě


*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku
Žádost o přenosnou volební schránku

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

Žádost lze podat na tel. č.  222 805 547, e-mail: marketa.sucha@praha8.cz

nebo 

ve dnech voleb u příslušné okrskové volební komise.

POZOR – žádosti o zvláštní přenosnou volební schránku pro voliče jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu nemocnění covid-19 vyřizuje Magistrát hlavního města Prahy:

Tel: 771 224 472, 771 224 473, 771 224 474 do 7. října 2021 do 20 hodin.


Volby do Poslanecké sněmovny 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb


Zjistěte, kde je Vaše volební místnost a jak se k ní dostanete.Bližší informace na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

Podrobné informace o parlamentních volbách na území hl. m. Prahy naleznete zde
 
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 17.05.2021
Vytisknout