Volby do Evropského parlamentu 2019

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019 zveřejněném  dne 17. ledna 2019 ve Sbírce zákonů č. 9/2019, částka 4, byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, a byly stanoveny na tyto dny:

 • pátek  24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 • sobota 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Výsledky volebStálý seznam voličů a seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu

Upozornění pro voliče – státní občan ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha 8:
Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha 8 pro všechny druhy voleb na území ČR vede Úřad městské části Praha 8, občansko-správní odbor. Po 14. dubnu 2019 si takto volič může ověřit svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Upozornění pro voliče – občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 8
Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Ostatní občané jiného členského státu EU nejsou zaneseni do seznamu voličů automaticky. Tito voliči musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že osobně podají nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16:00 hodin dne 14. dubna 2019, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.


Voličský průkaz

Vydávání voličského průkazu
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je voliče zapsán v seznamu voličů).

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 17. ledna 2019 podávat několika způsoby:
 • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
 • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:g5ybpd2)Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 8 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin
 • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 8 o  žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.
  O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 22. května 2019 do 16.00 hodin.
  (Pozn.: Při osobní žádosti v období od 9. do 22. května  2019 do 16.00 hodin si  volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)

  *)
  Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku

Úřad městské části Praha 8 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.


Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů, pro kontrolu stálého seznamu voličů, pro kontrolu seznamu voličů do Evropského parlamentu a pro žádosti občanů jiného členského státu EU
Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 (Bílý dům), 1. patro, kanc. č. 131, tel.: 222 805 555, referentky Iveta Ryndová a Stanislava Ciprová.

Rozšířené návštěvní hodiny od 9. května do 22. května 2019:

Po:
8.00–12.0013.00–18.00
Út:8.00–12.0013.00–15.00
St:8.00–12.0013.00–18.00  (* dle zákona 22.05.2019 pouze do 16.00)
Čt:8.00–12.0013.00–15.00
Pá:8.00–12.0013.00–15.00


Podrobnější informace k volbám jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra.


Navigace do volebních místností

(kliknutím na obrázek dojde k přesměrování na volební aplikaci na stránkách kudykvolbam.iprpraha.cz)

Aplikace pro navigaci do volebních místností – volby do EP 2019 – na stránkách kudykvolbam.iprpraha.cz


Související informace a dokumentyMohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 20.02.2019   |   Aktualizováno: 27.05.2019
Vytisknout