Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 zveřejněném dne 2. května 2017 ve Sbírce zákonů č. 135/2017, částka 48, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 20. října 2017
od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 21. října 2017
od 08.00 do 14.00 hodin

Stálý seznam voličů, voličský průkaz
Úřad městské části Praha 8, odbor živnostenský a správních činností, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu lze od 2. května 2017 podávat několika způsoby:
 • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
 • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:g5ybpd2)
  Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 8 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 13. října 2017.
 • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 8 o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
  O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
  (Pozn.: Při osobní žádosti v období od 5. října do 18. října 2017 do 16.00 hodin si  volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)
*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku.

 
ÚMČ Praha 8 voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Pro zjednodušení jsme připravili formulář, který k žádosti o vydání voličského průkazu můžete využít.
Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

 • Žádost o voličský průkaz  (DOC, 28 kB)

  15.05.2017
  Žádost o voličský průkaz – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017
 • Vydávání voličského průkazu – úřední hodiny  (PDF, 74 kB)

  04.10.2017
  Vydávání voličských průkazů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 – rozšířené návštěvní hodiny ve dnech 5. až 18. října 2017

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ A PRO KONTROLU STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ
Úřad městské části Praha 8 – odbor živnostenský a správních činností, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 (tzv. Bílý dům), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referentky Iveta Ryndová a Stanislava Ciprová.


Volební aplikace
(kliknutím na obrázek dojde k přesměrování na stránky http://iprpraha.cz)Odkaz na volební aplikaci na stránkách http://iprpraha.cz

Související informace a dokumenty


 • Telefonní spojení – volby 2017  (XLS, 144 kB)

  20.10.2017
  Přehled o telefonním spojení do volebních místností pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017
 • Informace o sídlech VO – volby 2017  (PDF, 1,7 MB)

  04.09.2017
  Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 8 pro volby v do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017
Zveřejněno: 15.05.2017   |   Aktualizováno: 20.10.2017
Vytisknout