Scénáře selhání při povodních

SELHÁNÍ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN A KANALIZACE


Místo porušení označené Karlín – Rohanské nábřeží River City je navrženo u Negrelliho viaduktu na Rohanském nábřeží. Výška mobilního hrazení je zde 2,31 m. V tomto místě předpokládáme, že při porušení stability dojde k destrukci čtyř polí hrazení. Vznikne tedy průlomový otvor o šířce 10 m (pozn. otvor je z levé strany omezen mostním pilířem Negrelliho viaduktu). Počáteční průtok tímto profilem bude 42,5 m3/s a bude klesat v závislosti na postupném zatápění území.

Při volbě místa porušení bylo přihlédnuto hlavně k výšce hrazení a poloze blízko vlastního mostu (specifické podmínky proudění vody).

Bezpečnost – scénáře selhání při povodních – místo porušeníToto porušení předpokládá selhání mobilních prvků na začátku dlouhé ochranné linie Karlína, na pravobřežním nábřeží v oblasti návodního líce Negrelliho viaduktu.

Protože se jedná o začátek linie nejvýše proti proudu, je zde nejvyšší hladina v řece (podél linie PPO) – její kóta v předpokládaném místě porušení je přibližně 189,29 m n. m. Bpv. Tento fakt výrazně ovlivňuje kótu hladiny, hloubku záplavy na samém konci linie PPO, protože rozdíl hladin v řece podél linie protipovodňové ochrany etapy 0003 je téměř 1 m.

Z tohoto důvodu může být část oblasti po proudu (Invalidovna, Libeň) nakonec zaplavena na vyšší kótu, než je v této oblasti kóta hladiny v řece – záleží na tom, do jaké míry budou mobilní protipovodňové bariéry schopny odolat rozdílu hladin z opačné strany. Pro účely výpočtu zpracovatel předpokládal, že zábrany odolají rozdílu hladin 30 cm, tj. až do kóty jejich horní hrany a simulace tak zachycuje nejhorší možný scénář.

Špičkový průtok po porušení ochrany má předpokládanou hodnotu 42,55 m3/s a na této hodnotě se udrží cca 22 h a 40 min, poté dochází k jeho postupnému snižování vlivem zaplavování výtoku. Celková doba zaplavení je 24 h 50 min oproti 24 h 30 min z roku 2006, tedy takřka shodná.


Místo porušení označené 6-0003-č.ú.9-Libeň - Thomayerovy sady je navrženo u vstupu do Thomayerových sadů, na pravém břehu Rokytky u protipovodňového uzávěru Rokytky. Výška mobilního hrazení je zde 5,16 m. Zde předpokládáme porušení stability jednoho pilíře, to znamená, že dojde k destrukci dvou atypických polí hrazení. Vznikne průlomový otvor o šířce 7 m. Počáteční průtok tímto profilem bude 100,0 m3/s a bude klesat v závislosti na postupném zatápění území.

Při volbě místa porušení bylo přihlédnuto hlavně k výšce hrazení, která je v tomto profilu nejvyšší z celého systému protipovodňových opatření, poloze a způsobu založení jednoho z pilířů (hloubka založení pilíře je omezená stávající kanalizací).


Bezpečnost – scénáře selhání při povodních – místo porušeníToto porušení předpokládá selhání mobilních prvků u objektu protipovodňové ochrany na Rokytce. Kóta hladiny v řece v předpokládaném místě porušení je přibližně 188,29 m n. m. – tedy nejníže podél celé linie protipovodňové ochrany etapy 0003. Z tohoto důvodu bude max. hladina a tedy i max. hloubka vody v zaplavovaném území při porušení č. 6 vždy nižší než při případném porušení č. 5 u Negrelliho viaduktu (zejména v protiproudní části – v Karlíně). Jedná se o poproudní konec linie PPO – proto by na žádném úseku této linie neměly být mobilní protipovodňové bariéry vystaveny působení hydrostatického tlaku z opačné strany.

Špičkový průtok po porušení ochrany má předpokládanou hodnotu 100,02 m3/s a na této hodnotě se udrží cca 3 h a 35 min, poté dochází k jeho postupnému snižování vlivem zaplavování výtoku. K vyrovnání hladin v území a v řece v místě porušení dojde za 11 h, kdy je také ukončena simulace.


Bezpečnost – selhání kanalizace Karlín - Schéma místa porušení protipovodňové ochrany (žluté kolečko) a míst výtoků na terén (oranžové kolečko)Poruchu předpokládáme na navržené hradidlové komoře v blízkosti křižovatky ul. Rohanské nábřeží, Ke Štvanici. Při tomto scénáři se voda z Vltavy dostává do stokového systému atypickým profilem 2700/3370.

Zároveň předpokládáme plnou funkci stávající zpětné klapky na odtoku z OK 11B Na Poříčí a na napojené stoce z ulice Křižíkova – nedochází tedy k žádnému odtoku směrem na ÚČOV. Dále předpokládáme realizaci a funkčnost navržených zpětných klapek na dešťových stokách ústících do Hradební stoky (GO HMP Řešení protipovodňové ochrany stokové sítě, Vyhodnocení etap 0001–0009 PPO, leden 2004).

Porucha způsobí zaplavení Hradební stoky a za výše uvedených podmínek dochází k výtoku na terén ve dvou oblastech:

  • Na křižovatce a v blízkosti křižovatky ul. Rohanské nábřeží, Ke Štvanici
  • Na křižovatce a v blízkosti křižovatky ul. Ke Štvanici a Sokolovská

Dochází k celkovému výtoku na terén ve výši cca 4,6 m3s-1


Poruchu předpokládáme na navržené hradidlové komoře severně od křižovatky ul. Sokolovská a U Invalidovny. Při tomto scénáři se voda z Vltavy dostává do stokového systému profilem DN 1500.

Při uvažované hladině ve Vltavě nedochází k žádnému odtoku směrem na ÚČOV, dochází k naplnění nízko položených úseků Žižkovské výpusti a výtoku vody na terén.

  • V oblasti křižovatky ul. Sokolovská, U Invalidovny
  • V oblasti jižní části ul. U invalidovny

Dochází k celkovému výtoku na terén ve výši cca 2,77 m3s-1.