Zimní údržba komunikací

MAPY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


ÚDRŽBA


Organizací odpovědnou za zajišťování udržování sjízdnosti silniční sítě dle Plánu zimní údržby silnic v Praze je Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zimní údržba na silniční síti se provádí podle plánu zimní údržby, který legislativně vychází z těchto podkladů:

  • Zákon č.13/1997 sb. zákon o pozemních komunikacích.
  • Vyhláška č.104/1997 sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
  • Pokyn Ministerstva dopravy č. j. 384/2008-120-ORG/2 ze dne 17.06.2009 (aktualizace a doplnění Pokynem MD č. j. 85/2010-120-SS/1 ze dne 31.08.2010 a Pokynem MD č. j. 72/2011-910-SS/1 ze dne 07.09.2011)

PV souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti. Správce komunikace podle připraveného plánu zimní údržby odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených časových lhůtách.

Pro termínové zpřesnění účinnosti plánu zimní údržby je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Pořadí údržby Lhůta
I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy

Udržuje se celá šířka a délka vozovky:
  • náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály
  • náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály
do 3 hodin
II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy

Shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály. Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, apod.)
do 6 hodin
III. pořadí – ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním

Udržují se až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním a v místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace, se provádí posyp
do 12 hodin
Neudržované – silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu