Volba prezidenta České republiky – základní informace pro voliče

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 1. října 2012 zveřejněném dne 3. října 2012 ve Sbírce zákonů č. 322/2012, částka 119, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, a byla stanovena na tyto dny:
  • pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
  • sobota 12. ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin
Druhé kolo volby prezidenta se bude konat:
  • pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
  • sobota 26. ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin

Voličský průkaz
Úřad městské části Praha 8, občansko-správní odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany ČR, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán. Toto ověření doporučujeme zejména voličům, kteří byli v minulosti na základě vlastní žádosti zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí.

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.


Vydávání voličského průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu lze od 03.10.2012 podávat několika způsoby: 
  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
  • žádost v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky

Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 8 nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 04.01.2013.

  • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 8 o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 09.01.2013 do 16.00 hodin.
(Pozn. při osobní žádosti v období od 27.12.2012 do 09.01.2013 do 16.00 hodin si  volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)

ÚMČ Praha 8 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby, tj. 27.12.2012, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo volby).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. ÚMČ Praha 8 v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23.01.2013 do 16.00 hodin.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku


Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů
Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 - Libeň, U Meteoru 6 (tzv. „Bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, tel.: 222 805 555, referentky Iveta Ryndová a Stanislava Ciprová.

Počet a sídlo volebních okrsků v MČ Praha 8

Na území MČ Praha 8 je vytvořeno celkem 108 volebních okrsků, kterým jsou přiřazena čísla 565 až 672, přičemž volba prezidenta se uskuteční ve stejných volebních místnostech jako poslední volby do Senátu Parlamentu ČR, které se konaly v říjnu 2012.

Podrobnější informace o volbě prezidenta lze získat na tel: 222 805 532, 222 805 543 a na webových stránkách MČ Praha 8.