Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – základní informace

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28. srpna 2013 zveřejněném dne 28. srpna 2013 ve Sbírce zákonů č. 266/2013, částka 102, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 26. října 2013od 08.00 do 14.00 hodin
 
Stálý seznam voličů, voličský průkaz
Úřad městské části Praha 8, občansko-správní odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany ČR, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu lze od 28.08.2013 podávat několika způsoby:
 • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
 • žádost v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem
 • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky
  Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 8 nejpozději do 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18.10.2013.
 • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 8
  o  žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
  O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23.10.2013 do 16.00 hodin.
  (pozn.: Při osobní žádosti v období od 10.10.2013 do 23.10.2013 do 16.00 hodin si volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)
ÚMČ Praha 8 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dne voleb, tj. 10.10.2013, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je toto ověření
u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku


Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů
Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 - Libeň, U Meteoru 6 („Bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referentky Iveta RyndováStanislava Ciprová.

Vytisknout