Volba prezidenta republiky

Rozhodnutím Předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze 23. srpna 2017 zveřejněném dne 28. srpna 2017 ve Sbírce zákonů č. 275/2017, částka 96, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, a byla stanovena na tyto dny:


pátek 12. ledna 2018
od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 13. ledna 2018
od 08.00 do 14.00 hodin

+ druhé kolo volby prezidenta se bude konat:

pátek 26. ledna 2018
od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 27. ledna 2018
od 08.00 do 14.00 hodin


Stálý seznam voličů – voličský průkaz

Úřad městské části Praha 8, odbor živnostenský a správních činností, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je
státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj překážka v právu volit.

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 272/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky ), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.


Vydávání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat
jméno, příjmení datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu. Požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 28. srpna 2017 podávat několika způsoby:
 • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče
  (dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku)
 • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:g5ybpd2)
  Žádost v těchto podobách musí být doručena Úřadu městské části Praha 8 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v případě prvního kola do 5. ledna 2018, v případě druhého kola do 19. ledna 2018.
 • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 8 o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
  O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. v případě prvního kola do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, v případě druhého kola do 24. ledna 2018 do 16 hodin.
  (Pozn. Při osobní žádosti v období od 28. prosince do 10. ledna 2018 do 16.00, v případě druhého kola do 24. ledna 2018 do 16 hodin si volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)


Úřad městské části Praha 8 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu do vlastních rukou.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. ÚMČ Praha 8 v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.


Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha 8 – odbor živnostenský a správních činností, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 (tzv. Bílý dům), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referentky Iveta Ryndová a Stanislava Ciprová.

Rozšířené návštěvní hodiny ve dnech 15.01.–24.01.2018 pro vydávání voličských průkazů

Po: 
8.00–12.00
13.00–18.00
Út:8.00–12.00
13.00–15.00
St:8.00–12.00
13.00–18.00 (* dle zákona 24.01.2018 pouze do 16.00)
Čt: 8.00–12.00
13.00–15.00
Pá:
8.00–12.00
13.00–15.00


Volební aplikace

(kliknutím na obrázek dojde k přesměrování na volební aplikaci na stránkách http://iprpraha.cz)
Volební aplikace – volba prezidenta republiky 2018


Související informace a dokumenty

Zveřejněno: 26.10.2017   |   Aktualizováno: 16.01.2018
Vytisknout